Одлуке и упутства

Назив
Одлука о висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/12 и 27/12)
Одлука о висини накнаде за рад комисија за излагање ("Службени гласник Републике Српске", број 30/19)
Одлука о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Рeпублици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 57/21)
Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа ("Службени гласник Републике Српске", број 21/19)
Одлука о поступку усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе ("Службени гласник Републике Српске", број 119/18)
Одлука о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње ("Службени гласник Републике Српске", број 119/18)
Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2021. годину ("Службени гласник Републике Српске", брoj 40/21)
Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. године ("Службени гласник Републике Српске", број 112/19)
Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2021. годину ("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/20)
Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег ("Службени гласник БиХ", број 34/20)
Одлука о коришћењу јединственог ријечника јавних набавки ("Службени гласник БиХ", број 54/15)
Упутсво о спровођењу канцеларисјког пословања ("Службени гласник Републике Српске", број 129/20)
Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 10/17)
Упутство о условима и начину на који секторски уговорни орган додјељује уговоре повезаном предузећу, пословном партнерству или секторском уговорном органу који је саставни дио пословног партнерства ("Службени гласник БиХ", број 97/14)
Упутство о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему "е-Набавке" ("Службени гласник БиХ", бр. 90/14 и 53/15)
Упутство о објави основних елемената уговора и измјена уговора ("Службени гласник БиХ", број 56/15)
Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда ("Службени гласник БиХ", бр. 90/14 и 20/15)
Упутство о начину и поступку успостављања и спровoђења система финансијског управљања и контроле ("Службени гласник Републике Српске", број 99/17)