Уредбе

Назив
Уредба о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења КОВИД 19 ("Службени гласник Републике Српске", број 96/22)
Уредба о канцеларијском пословању ("Службени гласник Републике Српске", број 8/20)
Уредба о категоријама и звањима државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о радним мјестима намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 109/19)
Уредба о критеријумима за проглашавање вишка запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Уредбa о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15)
Уредба о неспојивости и случајевима у којима се може дати одобрење државном службенику у Управи Републике Српске да обавља додатну активност ("Службени гласник Републике Српске", број 94/06)
Уредба о дисциплинској и материјалној одговорности у републичким органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 104/09 и 77/12)
Уредбa о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15)
Уредба о насељеним мјестима која чине подручије јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 4/10, 26/11, 74/12, 110/12, 34/15, 95/15, 39/17, 5/18, 81/18 и 90/20)
Уредба о предузетничким дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 25/15 и 116/18)
Уредба о условима, начину чувања, заштити и коришћењу података геодетског информационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 14/09)
Уредба о стратешким документима у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 94/21)