Правилници

Назив
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", бр. 5/22, 53/23 и 57/23)
Правилник о катастарском премјеру РС ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/21 , 18/21 и 100/22)
Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/14, 25/14 и 31/15)
Правилник о начину функционисања геоинформационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14)
Правилник о начину чувања, увиду и издавању података геоинформационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14)
Правилник о финансирању комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретност ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14)
Правилник о техничким нормативима, методама и начину рада, оснивања и одржавања централног адресног регистра и регистра просторних јединица ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14)
Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 20/12)
Правилник о начину оснивања и одржавања катастра водова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/14 и 14/21 )
Топографски кључ катастра водова и опис формата ГМЛ из „Правилника о начину оснивања и одржавања катастра водова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/14 и 14/21 )“
Правилник о полагању стручног испита за лица геодетске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за послове катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену земљишта са програмом о полагању стручног испита ("Службени гласник Републике Српске", број 30/20)
Правилник о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 11/14)
Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 74/14)
Правилник за основне геодетске радове ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04)
Правилник за одржавање премјера и катастра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 17/09 и 35/12)
Правилник о вођењу књигe уложених уговора о oткупу стамбених зграда и станова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/01 и 6/02)
Правилник о успостављању и вођењу књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража ("Службени гласник Републике Српске", бр. 60/05 и 29/18)
Правилник о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04)
Правилник о садржају и начину вођења Регистра цијена непокретности ("Службени гласник Републике Српске", број 2/18)
Правилник о поступању у земљишнокњижним стварима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 105/03 и 23/07)
Правилник о начину успостављања и одржавања дигиталног архива ("Службени гласник Републике Српске", број 85/19)
Правилник о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима управе ("Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
Правилник о поступку оцјењивања и напредовања државних службеника и намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 43/09 и 87/11)
Правилник о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15)
Правилник о радној књижици ("Службени гласник Републике Српске", број 31/16)
Правилник о процјени ризика на радном мјесту у радној средини ("Службени гласник Републике Српске", број 66/08)
Правилник о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/14, 83/15 и 120/18)
Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријумима и начину њеног вредновања ("Службени гласник Републике Српске", број 43/10)
Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 66/08, 52/09 и 107/09)
Правилник о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад ("Службени гласник Републике Српске", бр. 14/22)
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ("Службени гласник Републике Српске", број 66/08)
Правилник о фискалним изјавама ("Службени гласник Републике Српске", број 25/16)
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/17 и 118/18)
Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник Републике Српске", број 128/11)
Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 116/13)
Правилник о финасијском извјештавању буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 15/17)
Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле ("Службени гласник Републике Српске", број 112/17)
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)
Правилник о поступку, начину и роковима за подношење пореских пријава и пријава за регистрацију ("Службени гласник Републике Српске", број 112/20)
Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/18 и 6/20)
Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице ("Службени гласник Републике Српске", бр. 26/16, 77/18 , 43/20 , 92/21, 18/22, 19/22, 23/23 и 40/23)
Правилник о поступку, начину обрачуна и оставривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/18 и 6/20)
Правилник о буџетским класификaцијамa, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16, 115/17 и 118/18)
Правилник о успостављању и раду комисије за набавке ("Службени гласник БиХ", број 103/14)
Правилник о поступку директног споразума ("Службени гласник БиХ" број 90/14)
Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 66/16)
Правилник о условима и начину кориштења е-аукције ("Службени гласник БиХ", број 66/16)
Правилник о праћењу поступка јавних набавки ("Службени гласник БиХ", број 72/16)
Правилник о обуци службеника за јавне набавке ("Службени гласник БиХ", број 8/18)
Правилник о провођењу поступка заједничке јавне набавке и оснивање централног набавног органа ("Службени гласник БиХ", број 55/15)
Правилник са пописом уговорних органа по категоријама који су обавезни примјењивати Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 21/15)