Закони

Назив
Закон о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 , 132/22 и 90/23)
Закон о влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08)
Закон о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19)
Закон о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16 , 62/18 и 90/23)
Закон о одржавању премјера и катастра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 19/96, 15/10)
Закон о премјеру и катастру непокретности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/06, 110/08 и 15/10)
Закон о земљишним књигама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08)
Закон о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/04, 71/10, 30/12 и 67/13)
Закон о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/11, 67/13, 60/15, 45/18 и 63/20)
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13)
Закон о нотарској служби у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", брoj 28/21)
Закон о грађевинском земљишту (на снази је само члан 44.) ("Службени гласник Републике Српске", број 112/06)
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Српске", бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 , 58/19, 119/21 и 106/22)
Закон о пољопривредним задругама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08, 106/09, 78/11 и 01/24)
Закон о аграрној реформи и колонизацији („Службени лист НР БиХ“, бр. 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 37/49, 14/51 и 41/67)
Закон о поступку за укидање заједничког права власништва на бившим кметским селиштима (примјењује се у Федерацији БиХ и Републици Српској) ("Службени лист СРБиХ", број 22/73)
Закон о узурпацијама и добровољачким компетенцијама ("Службени гласник Републике Српске", број 8/20)
Закон о експропријацији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15)
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. Јануар" Бања Лука-Добој ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/18 и 42/20)
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/20 и 42/20)
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње Аеродрома у Требињу ("Службени гласник Републике Српске", број 99/20)
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аутопута Бања Лука - Приједор ("Службени гласник Републике Српске", број 61/21")
Закон о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 92/09)
Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/07 и 92/09)
Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)
Закон о шумама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/08, 60/13 и 70/20)
Закон о водама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17)
Закон о културним добрима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 38/22)
Закон о националним парковима ("Службени гласник Републике Српске", број 75/10)
Закон о гробљима и погребној дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/13 и 6/14)
Закон о комасацији ("Службени лист СРБиХ", број 24/85)
Закон о арондацији ("Службени лист СРБиХ", број 6/78)
Закон о промету непокретности ("Службени лист СРБиХ", бр. 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 и 13/94)
Закон о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 89/13 и 83/19)
Закон о жељезницама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 19/17, 28/17 ,100/17 и 56/22)
Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)
Закон о легализацији бесправно изграђених објеката са измјеном ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18 и 93/22 )
Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21)
Закон о одржавању зграда ("Службени гласник Републике Српске", број 101/11)
Закон о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16)
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
Закон о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 109/05 и 63/11)
Закон о извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18)
Закон о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13 и 27/24)
Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/09, 91/16 , 16/23 и 27/24)
Закон о заштити лица која пријављују корупцију ("Службени гласник Републике Српске", брoj 62/17)
Закон о објављивању закона и других прописа Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 67/05 и 110/08)
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени гласник Републике Српске", бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)
Закон о територијалној организацији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15, 26/19 , 15/21, 37/22 и 32/23)
Закон о управној инспекцији ("Службени гласник Републике Српске", број 99/20)
Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16 , 66/18 , 119/21 и 112/23)
Закон о стечају ("Службени гласник Републике Српске", број 16/16)
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 66/18, 105/19 , 119/21 и 132/22)
Закон о дјечијој заштити ("Службени гласник Републике Српске", бр. 114/17, 122/18 , 107/19, 119/21 и 112/23)
Закон о заштити на раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/08 и 13/10)
Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06, 76/11 и 89/11)
Закон о слободи приступа информацијама у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13)
Закон о слободи приступа информацијама ("Службени гласник Републике Српске", број 20/01)
Закон о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 25/03 и 41/03)
Закон о мирном рјешавању радних спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 91/16)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 , 15/22 и 132/22)
Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12 и 82/15)
Закон о фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/17 и 103/17)
Закон о звањима којa се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 33/14 и 63/14)
Закон о правобранилаштву Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 7/18)
Закон о електронском документу Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 106/15)
Закон о електронском потпису Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 106/15 и 83/19)
Закон o електронском пословању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр. 59/09 и 33/16)
Закон о информационој безбједности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 70/11)
Закон о архивској дијелатнoсти ("Службени гласник Републике Српске", број 119/08)
Закон о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 43/07) и ("Службени гласник БиХ", број 77/16)
Закон о печатима органа и институција Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 54/19)
Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (" Службени гласник Републике Српске", број 63/21)
Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину ("Службени гласник Републике Српске",бр. 121/21 и 53/22)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама ("Службени гласник Републике Српске", број 31/18)
Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14)
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 91/16)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 94/15 и 78/20)
Закон о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)
Закон о трезору ("Службени гласник Републике Српске", бр. 28/13 и 103/15)
Закон о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", бр. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20 ,49/21, 119/21 , 56/22 и 112/23)
Закон о порезу на непокретности ("Службени гласник Републике Српске", број 91/15)
Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину ("Службени гласник Републике Српске", број 15/22)
Закон о пореском поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 78/20 и 37/22)
Закон о пореском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 62/17)
Закон о доприносима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 114/17, 112/19 , 49/21 , 119/21 , 56/22 , 132/22 и 112/23)
Закон о унутрашњем платном промету ("Службени гласник Републике Српске", бр. 52/12, 92/12 , 58/19 и 38/22)
Закон о платним трансакцијама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/00 и 12/01)
Закон о затезнoj камати ("Службени гласник Републике Српске", број 61/18)
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 94/15 и 62/18)
Закон о поштанским услугама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 30/10 и 38/10)
Закон о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 32/05, 32/06, 100/06, 44/07, 86/07, 113/07 и 64/08)
Закон о привременој забрани располагања државном имовином БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 и 58/08)