Почео премјер катастарске општине Таревци

01.09.2021
image

У Модричи је 01.09.2021. године одржан састанак на ком су присуствовали начелник општине Јовица Радуловић, чланови Савјета МЗ Таревци, представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ и извођачи радова.

Повод састанка је катастарски премјер КО Таревци која је једна од 14 катастарских општина у 11 локалних заједница у којима се врши катастарски премјер према Средњорочном програму послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године.

„Биће потешкоћа јер су становници мјесне заједнице Таревци углавном расељени или живе ван подручја Републике Српске и Босне и Херцеговине. Морамо урадити све потребне активности као би се сво становништво обавијестило, обиљежило своје парцеле, како би у будућности добили праву слику непокретности на подручју катастарске општине Таревци“, рекао је начелник општине Јовица Радуловић.

„Ради се премјер урбаног дијела Мјесне заједнице Таревци, који је густо насељен, а садашњи премјер је неажуран. Формираће се јединствена евиденција. Овим ће се ријешити досадашњи спорови који су се дешавали између мјештана“, изјавио је Боро Савић, замјеник шефа Подручне јединице за геодетске и имовинско-правне послове Модрича.

Према пројектном задатку и техничким спецификацијама предвиђен је премјер поларном и ГНСС методом мјерења које подразумијевају непосредна мјерења теренских геодетских екипа на терену и комуникацију са имаоцима права на непокретностима. Обзиром на изабрану методу катастарског премјера, а у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности, те дозволе приступ геодетским теренским екипама Извођача на своје посједе како би извршили геодетска мјерења. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.