Почео премјер КО Омарска

01.09.2021
image

У Приједору је 31.08.2021. године одржан састанак представника градске управе и представника грађана у МЗ Омарска са представницима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ и извођачем радова.

Повод састанка је катастарски премјер КО Омарска која је једна од 14 катастарских општина у 11 локалних заједница у којима се врши катастарски премјер према Средњорочном програму послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године.

Премјер ће вршити геодетска организација „Геоастор“ из Бања Луке, а трајаће до 31.07. наредне године. Према пројектном задатку и техничким спецификацијама предвиђен је премјер поларном и ГНСС методом мјерења које подразумијевају непосредна мјерења теренских геодетских екипа на терену и комуникацију са имаоцима права на непокретностима. Обзиром на изабрану методу катастарског премјера, а у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности, те дозволе приступ геодетским теренским екипама Извођача на своје посједе како би извршили геодетска мјерења. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.