ПОЧЕО ПРЕМЈЕР КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОПСЈЕЧКО

16.08.2021
image

У Челинцу је данас, 16.08.2021. године, одржан састанак представника Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, начелника Општине  Челинац Владе Глигорића и извођача радова катастарског премјера на коме су договорене активности у вези са почетком премјера катастарске општине Опсјечко, те о начину обавјештавања власника непокретности на том подручју.

Циљ радног састанка био је упознавање са предвиђеним активностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у вези са катастарским премјером, те значају и важности истих како за саму Управу и Владу Републике Српске, тако и за општину Челинац и њене грађане.

Чланови Стручног тима за надзор изнијели су приједлоге исправног и најефикаснијег даљег информисања грађана о започетим активностима и у складу са њима правима и обавезама ималаца права на непокретностима у смислу обиљежавања граница својих непокретности.

Влада Републике Српске усвојила је Средњорочни програм послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године којим је, између осталог предвиђен катастарски премјер 14 катастарских општина у 11 локалних заједница, од којих је и катастарска општина Опсјечко.

Према пројектном задатку и техничким спецификацијама предвиђен је премјер поларном и ГНСС методом мјерења које подразумијевају непосредна мјерења теренских геодетских екипа на терену и комуникацију са имаоцима права на непокретностима. Обзиром на изабрану методу катастарског премјера, а у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности.

Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.