РУГИПП-у ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

16.05.2024
image

Републичкa управa за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) добила је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске позитивно мишљење о проведеној финансијској ревизији за период 1.1-31.12.2023. године. РУГИПП седму годину за редом добија позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора,  што је показатељ одговорног и преданог рада руководства и свих запослених.

РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за ревидирани период добио  укупно четири  препоруке, од тога  двије препоруке у вези финансијских извјештаја и двије препоруке везане за усклађеност, које ће као и претходних година настојати да потпуно испоштује, те ће наставити да ради у складу са позитивним правним прописима, домаћински и економично, у интересу свих грађана Републике Српске.

У ревизорском извјештају наводи се, између осталог, да финансијски извјештаји РУГИПП-а истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2023. године; прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.

Овакав позитиван ревизорски извјештај је посебно значајан обзиром да РУГИПП има 64 организационе јединице распоређене на територији цијеле Републике Српске, као и велики број трансакција које се обављају посредством три фонда, због чега је врло тешко добити позитивне оцјене.

Позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске je значајно и због чињенице да РУГИПП спроводи милионске набавке како за потребе властитог рада, тако и за ангажовање геодетских организација, које према Закону о премјеру и катастру Републике Српске, обављају дио геодетских радова.

По мишљењу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима РУГИПП-а за 2023. годину су у свим материјално значајним аспектима  у складу са прописима којима су регулисане.

У вези препорука које се односе на финансијске извјештаје РУГИПП ће у наредном периоду подузети радње у циљу провођења препорука и отклањања неправилности утврђених у ревизијском извјештају.

Када је у питању усклађеност пословања, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима за 2023. годину РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске добио мишљење с резервом. Препоруке се односе на то да се обезбиједи пријем запослених на одређено вријеме због привремено повећаног обима посла у складу са чланом 50. став (3) тачка б) Закона о државним службеницима, као и то да се привремни распоред запослених због потреба посла или повећаног обима посла врши у складу са чланом 46. став (1. и 2.) Закон о државним службеницима.

На рјешавању овог питања РУГИПП континуирано ради, иако треба имати на уму да је због специфичне врсте посла, несметаног пружања услуга грађанима и капиталних пројеката које РУГИПП реализује некада немогуће ангажовање кадрова ограничити на период од шест мјесеци, као што је то у случају експропријације за потребе изградње ауто – путева и гасовода, рјешавање имовинско-правних односа у поступцима од општег интереса, премјера и слично.

Када је у питању друга препорука везана за усклађеност пословања она се односи на обрачун накнаде трошкова превоза запосленима, приликом доласка на посао и повратка са посла на територији која нема успостављен систем мјесечних карата за јавни превоз, врши у складу са чланом 23. став (2) Правилника о накнадама и другим примањима запослених у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.

На рјешавању ове препоруке РУГИПП ће одмах подузети радње у циљу провођења препоруке и отклањања неправилности.