МЈЕРЕ И РАДЊЕ ПРУЖАЊA СТРУЧНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ИЗБЈЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

15.01.2021
image

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, Тел: 00387 51-338-000, Факс: 00387-51-318-006, E-mail: uprava@rgurs.org 

 

Број:

Датум: 30.12.2020.

 

Поступајући по Закључку Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2739/20 од 01.10.2020. године, директор Републичке управе  за геодетске и имовинско-правне послове  д  о н о с и :

Акциони план за реализацију Задатка из Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2739/20,

Мјере и радње пружања стручне правне помоћи избјеглим и расељеним лицима из Федерације БиХ

  1. Стратешки циљ: Виши ниво стручности лица ангажованих на пружању стручне правне помоћи лицима из Федерације БиХ

Оперативни циљ

Активности

 Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

 

1.1.Обука ангажованих лица од стране стручњака из геодетске области  

 

1.1.1.Предавање из геодетске области о успостављању земљишне књиге катастра  и других евиденција у АУ, Краљевини Југославији, СФРЈ, СРБиХ, - историјат

 

1.1.2.Предавање о авиопремјерима

 

1.1.3.Предавање о поступку успоставе земљишне књиге, пописног катастра и катастра.  (историја настанак и промјене различитих евиденција о некретнинама)

-Обезбјеђивање предавача

-Заказивање предавања

-Обезбјеђивање превоза и смјештаја за лица

 

 

 

Од 01.01.2021. до 28.02.2021

 

Носилац активности: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ( у даљем тексту: (РУГИПП)
 

Учесници:

-стручна лица из геодетске области

-лица ангажована за пружање стручне правне помоћи

 

-координатор и замјеник координатора рада канцеларија

 

 

 

1.2. Унаприједити знања и вјештине у области вођења поступка, област стварног права, и имовинског права

 

1.2.1. Одржати предавање из области управног поступка,стварног права, имовинског права

 

-обезбјеђивање предавача

-Заказивање предавања

-обезбјеђивање превоза и смјештаја

 

 

Од

01.01.2021.

до 28.02.2021.

 

Носилац активности: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 

Учесници/заинтересоване стране:

-стручна лица из геодетске области

-лица ангажована за пружање стручне правне помоћи

-координатор и замјеник координатора рада канцеларија

 

 

 

 

2. Стратешки циљ:    База података о непокретностима у Федерацији БиХ на која полажу права избјегла и расељена лица

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

 

2.1. Прибавити

релевантне информације о некретнинама у власништву или посједу лица избјеглих и расељених из Федерацији БиХ

(у даљем тексту: ИРЛ)

 

2.1.1. сакупљање података са доступних портала

2.1.2. раздвајање података по политичким општинама у Ф БИХ

 

-свакодневно прикупљање података из доступних извора

 

-класификовање

 

2021. година

 

Носилац активности: РУГИПП

 

 

2.2. Вршити препис и класификовање докумената са подацима о непокретностима који се појављују у поступку

 

2.2.1. копирати све доступне п.л., л.н, з.к.  
2.2.2.класификовање према врсти и политичкој општини

 

-приликом поступања ангажованих лица потребно је копирати и класификовати документе евиденције о некретнинама

2021. година

Носилац активности: РУГИПП


 

 

 

 

3. Стратешки циљ:          Картографски приказ подручја у Ф БиХ у којима се налазе непокретности у власништву посједу ИРЛ

 

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

3.1. Једноставнији визуелни преглед информација од значаја за простор Ф БИХ на који полажу права лица из Ф БИХ

3.1.1. Сарадња са релевантним институцијама и установама ради сакупљања картографских приказа
 

-Размјена података са релевантним  институцијама и установама

Од

01.01.2021.

до

01.07.2021.

Носилац активности: РУГИПП
Учесници: Институције и установе који располажу подацима

 

3.2. Тачне и прецизне информације о  становништву које посједује права на непокретностима у Ф БИХ

3.2.1. Сарадња са институцијама и установама које посједују демографске податке

3.2.2. Прикупљање података са доступних интернет презентација

3.2.3. Прикупљање података из архивске документације те пописа из периода до 1991.године

-Размјена података са релевантним  институцијама и установама

Од

01.01.2021.

До

01.07.2021.

Носилац активности: РУГИПП

 
Учесници: Институције и установе који располажу подацима

 

3.3. Израда обједињених картографских приказа о простору и становништву

3.3.1. Обједињавање података

3.3.2. припрема дизајна мапа и пратећег текста

-штампа карата и мапа

Од

01.01.2021.

До

01.07.2021.

Носилац активности:

РУГИПП


Учесници: Институције и установе који располажу подацима

 

 

 

4.  Стратешки циљ:   Упознати грађане и јавност о раду канцеларија за стручну правну помоћ лицима у Федерацији БиХ

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

 

 

4.1. Одржавање прес конференција 

4.1.1. Прикупљање информација и контаката медија

 

4.1.2. Обезбјеђивање адекватних просторија за одржавање пресс

 

4.1.3. Прикупљање и презентовање најочитијих случајева кршења права

-анализа материјала за прес конференције

-штампа и подјела материјала за медије

-одржавање прес конференције

 

2021. година

Носилац активности:

РУГИПП


Учесници: Медији

 

 

4.2. Издавање саопштења за јавност

4.2.1. Одржавање састанака и објављивање саопштења 
 

-текстуална припрема саопштења

-дистрибуција саопштења према медијима

2021 година

Носилац активности: РУГИПП

 
Учесници: Медији

 

 

4.3. Информисање становништва путем друштвених мрежа

4.3.1. Израда страница на друштвеним мрежама

 

 

-формирање налога за потребе функционисања страница

-објављивање ајтуелности о хармонизацији и генерално о евиденцијама непокретности у Ф БИХ

2021.година

Носилац активности:

РУГИПП


Учесници: лица која имају права на непокретностима

 

4.4. Информисање становништва путем плаката и летака

4.4.1. Припрема текста, дизајна, и штампање плаката и летака

4.4.2. дистрибуција летака и плаката

-обилазак насељених мјеста у којима живи највећи број ИРЛ, дијељење летака, истицање плаката 

 

2021

Носилац активности:

РУГИПП

 

 

 

5.  Стратешки циљ:   Сарадња са локалним самоуправама у којима живи значајан број ИРЛ из ФБИХ

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

 

5.1. Идентификовати локалне самоуправе гдје живи значајна популација ИРЛ

5.1.1. Контактирати јединице локалне самоуправе у којима живи значајaн број лица поријеклом из Ф БИХ ради упознавања са активностима заштите имовинских права ИРЛ у ФБИХ

5.1.2. Одржати састанке са представницима јединица локалне самоуправе.

-Прибавити контакте локалних самоуправа

 

 

 

 

 

 

 

-припремање материјала за састанке и одржавање састанака

 

 

 

2021. годинас

Носилац активности: РУГИПП
Учесници:

Локалне самоуправе

 

 

5.2. Обезбиједити размјену података са јединицама локалне самоуправе

 

5.2.1. Одредити лица за размјену података између јединица локалних самоуправа и РУГИПП

 

5.2.2. Успоставити релевантне евиденције података

 

-састанци са задуженим лицима испред РУГИПП и локалних самоуправа

 

 

 

-вођење и одржавање евиденције

2021

Носилац активности: РУГИПП
Учесници: локалне самоуправе са значајним бројем ИРЛ

 

5.3. Промоција рада и доступности  канцеларија на званичним интернет презентацијама и друштвеним мрежама јединица локалне самоуправа

5.3.1.

–сарадња и одржавање контакта са администраторима званичних интернет презентација локалних самоуправа

 

 

-објављивање садржаја на интернет презентацијама и друштвеним мрежама којима управљају јединице локалне самоуправе

2021

Носилац активности: РУГИПП


Учесници: локалне самоуправе са значајним бројем ИРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Стратешки циљ:    Сарадња са удружењима и групама која окупљају ИРЛ и лица поријеклом из ФБИХ

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

6.1. Израда базе података о удружењима клубовима и неформалним групама која окупљају лица из  ФБИХ

6.1.1. Непосредно и посредно прикупљање података

-састанци телефонски разговори коресподентне сједнице, размјена података

2021.година

РУГИПП

Учесници: удружења клубови и неформалне групе

 

 

6.2. Стимулисати непосредно учешће удружења и клубова лица поријеклом из Ф БИХ у поступку заштите имовинских права лица поријеклом из Федерације БиХ

 

6.2.1.Промовисати и стимулисати директно учешће удружења клубова и чланства у активном приступу реализацији задатака радне групе РУГИПП

6.1.2.Развити механизме за успостављање партнерских односа са  удружењима грађана

 

-састанци, телефонски разговори, коресподентне сједнице, размјена података,

2021.година

 

Носилац активности: РУГИПП


Учесници: удружења клубови разне неформалне групе лица поријеклом из Ф БИХ

 

 

 

6.3. Подстицање на сарадњу лица која су носиоци права на непокретностима на одређеном подручју

6.3.1.Одржавање састанака са грађанима који имају права на некретнинама у појединим катастарским општинама

6.3.2.Достављање преписа података представницима удружења да би они дистрибуирали чланству

-састанци, телефонски разговори, коресподентне сједнице, размјена података,

2021.година

 

Носилац активности: РУГИПП


Учесници: удружења клубови и разне неформалне групе

 

 

 

7. Стратешки циљ:    Сарадња са релевантним институцијама у региону

Оперативни циљ

Активности

Радње за извршење активности

Рок за извршење активности

 

Носилац активности и учесници

Напомена

(коментар)

7.1. Идентификовати и остварити комуникацију са релевантним институцијама у региону чији је дјелокруг рада  повезан са активностима из овог акционог плана

7.1.1. Непосредно и посредно прикупљање података

 

7.1.2. Остваривање комуникације

- телефонски разговори, слање писмених  приједлога за успостављање сарадње

2021. година

Носилац активности:

РУГИПП

 

Учесници: релевантне институције

 

 

7.2. Размјена података са институцијама у региону, закључивање Меморандума о сарадњи са институцијама у региону.

 

7.2.1. Одржавање састанака са релевантним институцијама у региону, усаглашавање ставова, дефинисање текста меморандума, потписивање меморандума

 

- састанци, телефонски разговори, коресподентне сједнице, размјена података, усаглашавање текстова

 

2021. година

 

Носилац активности: РУГИПП


Учесници: релевантне институције у региону.

 

7.3. Одржавање заједничких медијских наступа у земљи и иностранству

7.3.1. Усаглашавање термина и тема за медијске наступе

 

7.3.2. Сарадња са медијским кућама ради праћења заједничких медијских наступа

Комуникација и усаглашавање имена говорника, тема, текста,

2021. година

Носилац активности:

РУГИПП

 

Учесници: релевантне институције у региону, медији.

 

У Бања Луци

30.12.2020.

                                                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р

 

                                                                                                                                    Босиљка Предраговић, дипл. правник