ОДРЖАН САСТАНАК У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ВРШЕЊА КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЈЕРА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЈЕДАН

11.01.2023
image

Представници Подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Теслић, извођача радова и мјештана Ђулића, Барића и Влајића одржали су састанак у вези са почетком вршења катастарског премјера катастарске општине Теслић један, те његовом значају за Управу, ову општину и мјештане.

Чланови Стручног тима за надзор и представници извођача радова представили су мјештанима  значај новог премјера, те начине исправног обиљежавања граница парцела,  као и обавезe ималаца права на непокретностима у поступку премјера.

Ималац права на непокретностима дужан је на прописан начин и о свом трошку обиљежити међним биљегама граничне тачке парцеле и дозволити неометан приступ непокретности лицима која раде на пословима премјера и прикупљању података о непокретностима. У случају спорних међа, обиљежавају се обје спорне међне линије, а имаоци права чије се непокретности граниче дужни су дозволити обиљежавање спорних међа.

Према пројектном задатку и техничким спецификацијама катастарски премјер вршиће се поларном и ГНСС методом мјерења, а затим слиједи и прикупљање описних података о непокретностима и прикупљање података о имаоцима права на непокретностима. Након завршеног геодетског снимања и прикупљања података о непокретностима и ималаца права на непокретностима формира се база података о непокретностима, која ће представљати основу за излагање података о непокретностима на јавни увид.

Законом о премјеру и катастру Републике Српске (чланом 182. и 183.) прописане су новчане казне за правна и физичка лица која не изврше своје обавезе дефинисане Законом , а које се прије свега односе на прописно обиљежавање својих непокретности.