Сектор за оснивање и одржавање катастра непокретности

Надлежност сектора

У Сектору за оснивање и одржавање катастра непокретности обављају се послови који се односе на:

 1. послове израде дугорочних и средњорочних програма и годишњих планова у области оснивања и одржавања катастра непокретности, те анализу и праћење њихове реализације, 
 2. проучавање примјене савремених законских и технолошких поступака у области оснивања и одржавања катастра непокретности, 
 3. стратешка истраживања у области оснивања и одржавања катастра непокретности, 
 4. послове планирања и израде пројекта у оснивању и одржавању катастра непокретности, организовање, праћење и контролу реализације тих послова, излагање података премјера, те израду и успостављање катастра непокретности (земљишта, зграда и других надземних и подземних објеката) и права на истим у поступку оснивања и одржавања катастра непокретности, 
 5. учешће у међународним пројектима из области успостављања јединствене евиденције, 
 6. својинско-правне односе на непокретностима у поступку оснивања и одржавања јединствене евиденције, 
 7. сарадњу са републичким органима управе и локалне самоуправе на пословима спровођења Закона о премјеру и катастру Републике Српске, 
 8. послове организације и координације допунског премјера у оснивању катастра непокретности, 
 9. другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности, 
 10. давање основних смјерница за рјешавање имовинскоправних послова у првостепеном поступку, те обављања геодетских радова, у оснивању и одржавању катастра непокретности, 
 11. интерну едукацију кадрова (организовање семинара и савјетовања) везану за примјену прописа из имовинскоправне и геодетске области у поступку оснивања и одржавања катастра непокретности, 
 12. учествовање у припреми нацрта и приједлога закона и других прописа из ове области, припремање материјала за Народну скупштину и Владу Републике Српске, а у вези са праћењем стања и спровођењем прописа из имовинскоправне и геодетске области у поступку оснивања и одржавања катастра непокретности, 
 13. питања везана за својинско-правне односе на непокретностима, промет непокретности, грађевинско земљиште, узурпацију земљишта у државној својини, послове експропријације, денационализацију, аграрну реформу, кметска земљишта, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, односно пословне просторе, послове претварања друштвене, односно државне својине у својину, послове реституције,
 14. послове легализације бесправно изграђених објеката,
 15. израду нацрта рјешења по жалбама изјављеним против првостепених рјешења из имовинскоправне и земљишнокњижне области, те израду нацрта рјешења по жалбама изјављеним против првостепених рјешења у поступцима одржавања и коришћења јавних евиденција које су у службеној употреби,
 16. комплетирање списа у управним споровима, а по потреби и израду одговора на тужбе и достављање списа надлежним судовима,
 17. повезивање и усклађивање информационог подсистема тог сектора у оквиру Информационог система Управе (ИСУ), неопходног за ефикасно и транспарентно управљање,
 18. праћење и анализу савремених свјетских рјешења из имовинскоправне и економске области,
 19. стручну анализу у примјени прописа из геодетске и имовинскоправне области,
 20. координисање активности стручног образовања запослених у Управи,
 21. друге послове из надлежности Управе у складу са законом.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности
 2. Одјељење за оснивање катастра непокретности
 3. Одјељење за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана
 4. Одјељење за одржавање катастра непокретности
 5. Одјељење за допунски премјер у оснивању катастра непокретности
 6. Одјељење за другостепени поступак у имовинскоправним пословима
 7. Одјељење за нормативне послове и европске интеграције

 

Одјељење за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности

Одјељење за другостепени поступак у оснивању и одржавању катастра непокретности је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. израду нацрта и припрему рјешења по приговорима на записник и жалбама изјављеним против првостепених рјешења у предметима везаним за оснивање и одржавање катастра непокретности и катастра водова, комплетирање списа у управним споровима, а по потреби и израду одговора на тужбе и достављање списа надлежним судовима који се односе на предмете оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова,
 2. израду нацрта рјешења којим се потврђује да је катастар непокретности основан у складу са законом.

 

Одјељење за оснивање катастра непокретности

Одјељење за оснивање катастра непокретности је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају послови који се односе на: 

 1. праћење послова везаних за излагање података премјера, те израду и успостављање катастра непокретности и катастра водова (земљишта, зграда и других надземних и подземних објеката) и катастра комуналних уређаја,
 2. израду нацрта аката у вези са оснивањем катастра непокретности,
 3. проучавање и примјену савремених достигнућа у области катастра непокретности и катастра водова,
 4. поступања по представкама на рад организационих јединица ван сједишта Управе,
 5. праћење, подршку и координацију рада организационих јединица ван сједишта Управе у поступцима оснивања катастра непокретности,
 6. давање основних смјерница за рад организационим јединицама ван сједишта Управе у поступцима оснивања катастра непокретности,
 7. учествовање у припреми нацрта и приједлога прописа из области катастра непокретности и катастра водова,
 8. учествовање у међународним пројектима и сарадњу са међународним организацијама.

 

Одјељење за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана

Одјељење за израду база података катастра и дигиталног катастарског плана је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају послови који се односе на: 

 1. припрему и израду база података у оснивању катастра непокретности, израду дигиталних катастарских планова и дигиталних планова катастра водова,
 2. праћење израде база података у одржавању катастра непокретности, дигиталних катастарских планова и дигиталних планова катастра водова,
 3. анализу и стручну процјену квалитета софтверских система за катастар прије стављања у службену употребу, као и оних који су већ у службеној употреби, уз предлагање мјера за њихово побољшање или замјену,
 4. стручни надзор и оцјену квалитета катастарских података у базама података прије излагања, у току излагања, након излагања и у поступку одржавања катастра непокретности,
 5. стручни надзор и оцјену квалитета дигиталних катастарских планова постојећих, векторизованих и израђених у поступку новог и допунског премјера,
 6. стручни надзор и оцјену квалитета дигиталних планова катастра водова,
 7. предлагање мјера за унапређење квалитета катастарских података и процедура у поступку оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова, 
 8. организацију корисничке обуке и израду корисничких упутстава из области дјелатности Одјељења с циљем подршке раду других организационих јединица и повећања ефикасности њиховог рада, 
 9. скенирање и обраду скенираних геодетских подлога за потребе израде база података катастра непокретности, дигиталних катастарских планова и дигиталних планова катастра водова, те за потребе других организационих јединица Управе и републичких органа, 
 10. учествовање у изради модела података службених катастарских евиденција, 
 11. вођење архива база података катастара непокретности, дигиталних катастарских планова и дигиталних планова катастра водова израђених у Одјељењу и архива геодетских подлога скенираних и обрађених у Одјељењу,
 12. учествовање у изради законских и подзаконских аката те планова и пројеката из свог дјелокруга и 
 13. праћење реализације планова и пројеката и израду извјештаја из дјелокруга рада Одјељења.

 

Одјељење за одржавање катастра непокретности

Одјељење за одржавање катастра непокретности је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. праћење послова везаних за одржавање премјера и катастра непокретности и катастра водова,
 2. праћење послова везаних за одржавање јавних евиденција које су у службеној употреби, до успостављања катастра непокретности, 
 3. проучавање и примјену савремених достигнућа у области катастра непокретности и катастра водова, 
 4. поступања по представкама на рад организационих јединица ван сједишта Управе, 
 5. праћење, подршку и координацију рада организационих јединица ван сједишта Управе у поступцима одржавања катастра непокретности, 
 6. давање основних смјерница за рад организационим јединицама ван сједишта Управе у поступцима одржавања катастра непокретности, 
 7. учествовање у припреми нацрта и приједлога прописа из области катастра непокретности и катастра водова, 
 8. учествовање у међународним пројектима и сарадњу са међународним организацијама.

 

Одјељење за допунски премјер у оснивању катастра непокретности

Одјељење за допунски премјер у оснивању катастра непокретности је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају сљедећи послови: 

 1. праћење, организација и координација послова који се односе на допунски премјер у оснивању катастра непокретности, 
 2. анализа заведених приговора у поступцима излагања на јавни увид података о непокретностима и правима на њима, 
 3. израда приједлога за вршење допунског премјера према заведеним приговорима у поступцима излагања на јавни увид података о непокретностима и правима на њима, 
 4. организација и обезбјеђење материјално-техничких услова за вршење допунског премјера, 
 5. давање основних смјерница за рад организационим јединицама ван сједишта Управе и консултантима у поступцима послова допунског премјера у оснивању катастра непокретности, 
 6. праћење, подршка и координација рада организационих јединица ван сједишта Управе и консултаната у поступцима послова допунског премјера у оснивању катастра непокретности, 
 7. проучавање и примјена савремених достигнућа у области послова допунског премјера.

 

Одјељење за другостепени поступак у имовинскоправним пословима

Одјељење за другостепени поступак у имовинскоправним пословима је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају сљедећи послови: 

 1. израда нацрта и припрема рјешења по жалбама изјављеним против првостепених рјешења у предметима везаним за грађевинско земљиште, узурпацију земљишта у државној својини, послове експропријације, денационализацију, аграрну реформу, кметска земљишта, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, односно пословне просторе, рјешења по жалбама изјављеним против првостепених рјешења у поступцима одржавања и коришћења јавних евиденција које су у службеној употреби, послове претварања друштвене, односно државне својине у својину, послове реституције, послове легализације бесправно изграђених објеката, 
 2. комплетирање списа у управним споровима, израда одговора на тужбе и ванредне правне лијекове и достављање списа надлежним судовима, 
 3. учествовање у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из ове области, припремање материјала за Владу и Народну скупштину Републике Српске у вези са праћењем стања и спровођењем прописа из имовинскоправне области.

 

Одсјек за експропријацију

Одсјек за експропријацију је унутрашња организациона јединица у саставу Одјељења за другостепени поступак у имовинскоправним пословима, у којем се обављају управни и стручни послови у случају потпуне или непотпуне експропријације на већем подручју гдје је корисник експропријације Република Српска, а у изузетним случајевима и јединица локалне самоуправе, који се односе на: 

 1. прикупљање и анализу података о стању геодетско-техничке документације и јавних евиденција за подручја обухваћена поступком експропријације, 
 2. стварање предуслова за успјешно спровођење поступка експропријације правовременим обезбјеђивањем потребне одговарајуће пројектно-техничке и геодетске документације и података из јавних евиденција о непокретности, 
 3. стварање материјално-техничких претпоставки и других услова неопходних за организацију и вођење поступка експропријације, 
 4. координацију и праћење геодетско-техничких и имовинскоправних послова у поступку експропријације, планирање, на организацију и синхронизацију стручно-техничких и процедурално-правних активности и давање основних смјерница с циљем успјешног спровођења поступка експропријације, 
 5. учествовање у припреми нацрта и приједлога прописа из ове области, припремање материјала за Владу и Народну скупштину Републике Српске у вези са праћењем стања и спровођењем прописа из ове области, 
 6. учествовања у међународним пројектима и сарадњу са међународним, стручним и научним установама.

 

Одјељење за нормативне послове и европске интеграције

Одјељење за нормативне послове и европске интеграције је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за оснивање и одржавање катастра непокретности, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. стручну анализу у примјени прописа из геодетске и имовинскоправне области,
 2. предлагање нових и измјену и допуну важећих прописа изнадлежности Управе,
 3. припремање нацрта и приједлога законских и подзаконскихаката,
 4. хармонизацију прописа из надлежности Управе и њихово усклађивање са међународним прописима и сарадњу и координацију са надлежним министарствима,
 5. припремање Изјаве усклађености и Упоредног приказа усклађености и других планских докумената у области усклађивање прописа у области ЕУ,
 6. праћење и анализу савремених свјетских рјешења из геодетске и имовинскоправне области,
 7. усклађивање прописа са стандардима acquis communautaire и провјеру усклађености свих одлука Управе,
 8. припремање материјала и приједлога одлука за Владу и Народну скупштину Републике Српске и обављање других нормативних послова,
 9. израду смјерница везаних за активности које се односе на европске интеграције,
 10. координацију активности у оквиру Управе у процесу стабилизације и придруживања Европској унији у остваривању краткорочних и средњорочних обавеза и приоритета.