РЕРП

Имплементација међународних пројеката

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске (у даљем тексту Управа), у претходном је периоду имала интензивне активности на међународном и регионалном плану. Ове активности се односе на имплементацију међународних и регионалних пројеката, као и на институционалну сарадњу са сродним међународним и регионалним институцијама.

Циљеви ових пројеката и институционалне сарадње су како реализација конкретних активности, као што је то случај са пројектима који се реализују у сарадњи са Свјетском Банком (Пројекат регистрације некретнина и Додатно финансирање Пројекта регистрације некретнина), Европском комисијом (ИПА пројекти) или са донаторским пројектима Краљевине Шведске и Норвешке и сл., тако и размјена искустава и јачање капацитета Управе што су и примарни циљеви имплементације донаторских пројекaта са Геодетском управом Краљевине Шведске.

1. Пројекат регистрације некретнина - Додатно финансирање

Главни циљеви Пројекта регистрације некретнина – Додатно финансирање су: (i) Развој података за регистрацију некретнина и оснивање који би се реализовао кроз обнову катастарског премјера на подручјима на којима је премјер неажуран или је квалитет података премјера недовољног квалитета за потребе оснивања катастра непокретности (ii)  Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина који би се највећим дијелом реализовао кроз обезбјеђење адекватног пословног простора за потребе дигиталног архива Управе као и унапређење услова рада у организационим јединицама Управе, те унапређењем постојећих и имплементацију нових информационих рјешења, те интеграцију истих у нови модеран информациони систем и (iii) Развој политика и институционални развој и управљање Пројектом који би обезбиједио континуитет развоја политика Управе, унапређења законских и подзаконских аката из надлежности Управе, едукацију запослених, итд.

Унапређење геодетске инфраструктуре и података премјера - обнова премјера

Једно од искуства стечених током имплементације Пројекта регистрације некретнина је и то да је у одређеном степену (поједина подручја Републике Српске) констатован недовољан квалитет података катастарског премјера који су техничка основа за оснивање катастра непокретности и чији квалитет директно утиче на поступак оснивања катастра непокретности. Наиме, у појединим подручјима су подаци катастарског премјера неажурни, односно не одсликавају стварно стање на терену док је на другим подручјима катастарски премјер извршен 50-их и 60-их година прошлог вијека или чак у вријеме Аустро-Угарске државе, технологијама премјера које апсолутно нису у складу са данашњим степеном технолошког развоја геодетских мјерних метода и примјене модерних дигиталних и сателитских технологија те информационих технологија које се примјењују код оснивања и одржавања катастра непокретноси. У наведеним случајевима, подаци катастарског премјера на основу којих би требало да се врши оснивање катастра непокретности су скоро па неупотребљиви што директно имплицира да би у таквим случајевима катастар непокретности умјесто да садржи ажурне и тачне податке о непокретностима садржавао податке који нити су тачни нити ажурни. У наведеним случајевима је планирано спровођење унапређења, односно побољшање квалитета података катастарског премјера како са аспекта тачности тако и са аспекта ажурности чиме ће се обезбиједити да се за наведена подручја катастар непокретности оснује као ажурна и тачна евиденција о непокретностима. Приликом избора подручја за обнову премјера водило се рачуна да се углавном узму урбана подручја, која су у фази просторног развоја, а гдје су катастарски подаци неажурни и слабе тачности.

Поступак унапређења/побољшања квалитета података катастарског премјера би се спроводио кроз поступак обнове премјера, односно израдом катастарског премјера у 15 катастарских општина у Републици Српској. Обнова премјера вршиће се на површини од 15 000 ха. Ове катастарске општине су изабране јер су подаци из катастра који се користе превише застарели да би се успоставио КН, а успостава КН је изузетно важна за њихов економски развој.

Скенирање и индексирање катастра и земљишних књига за дигитални архив

У оквиру ове компоненте је предвиђена изградња или куповина пословног простора за потребе дигиталног архива Управе. Успостављање дигиталног архива је од велике користи за заштиту архивске грађе и документације и исти ће допринијети бржој доступности потребне документације радницима Управе у обављању свакодневних послова, што ће повећати ефикасност у раду Управе, те омогућити бољу доступност архивске документације заинтересованим корисницима података из надлежности Управе путем интернет сервиса за дистрибуцију архивских података.

Генерално посматрано, просторије у којима се налази вриједна аналогна документација су неадекватне и ситуација се доласком нових докумената из дана у дан погоршава. Аналогни документи се и даље свакодневно користе и поред употребе модерних рачунарски подржаних система земљишне администрације. У појединим случајевима ова аналогна архивска грађа је у тако лошем стању да њено даље коришћење може довести до трајног губитка вриједних података.

Стратегија за дигитални архив усвојена је у априлу 2014.године. Израда документа потпомогнута је донаторским средствима Владе Краљевине Шведске. Документом су дефинисани општи и специфични циљеви за успоставу дигиталног архива као подсистема информационог система РУГИПП.

Такође, уз подршку донаторских пројеката Краљевина Норвешке и Шведске развијен је и имплементиран софтверски систем дигиталног архива Управе као модерно web рјешење које је високо оцијењено од стране колега из Шведске и Норвешке који су вршили надзор над реализацијом. У склопу стратешког опредељења Управе да се максимално дигитализују пословни процеси у Управи (е-Управа), а у складу са чињеницом да су подаци архива којима Управа располаже од велике важности за саму Управу као и друге заинтересоване институције, правна лица и грађане, покренут је процес масовне дигитализације архивске грађе. У склопу РЕРП пројекта основано је дванаест регионалних скенер центара у којима се врши скенирање документације, а Пројектом регистрације некретнина-Фаза II је предвиђена набавка пословног простора у склопу кога би био смјештен централни капацитет дигиталног архива, депо архивске грађе и музеј геодезије. Поред наведеног у склопу активности које се односе на дигитални архив, а у складу са планираном динамиком дигитализације архивске грађе планирано је ангажовање једног броја екстерних консултаната на пословима дигитализације архивске грађе како би се овај важан посао што је могуће прије завршио и подаци дигиталног архива ставили на располагање запосленима у Управи, али и другом заинтересованим корисницима.

Унапређење ИТ система и инфраструктуре

Додатно финансирање (ДФ) ће подржати сталне напоре на даљој модернизацији система управљања земљиштем у Републици Српској. Припремљена је нова ИТ стратегија, а ДФ ће подржати њихову имплементацију. Приоритет ће се дати развоју е-услуга и повезивању катастра са другим кључним регистрима, као што су регистри грађана, пословних субјеката и адреса. ДФ ће такође ојачати капацитет РУГИПП и подржаће план РУГИПП да замени свој тренутни недовољно функционални софтвер за катастар.

ИТ стратегија РУГИПП предвиђа успостављање пословног модела који укључује и ИТ и пословне стручњаке. ДФ ће подржати успостављање овог пословног модела развијањем правилника о поступцима за управљање и даљи развој система катастра и уписа права.

ДФ ће подржати националну имплементацију ДМС-а (развијеног средствима РУГИПП) и будућег софтвера за катастар (катастар.рс). ДФ ће такође омогућити РУГИПП да даље развија процедуре за миграцију података, успоставља централну јединствену базу података, обезбеђује интероперабилност са кључним спољним системима, мигрира податке и уводи нове е-услуге. ДФ ће такође подржати надоградњу Геопортала и ИТ система катастра водова и наставиће подршку усклађивању геопросторних података са техничким спецификацијама ЕУ INSPIRE.

2. Пројекат регистрације некретнина

Развојни циљ Пројекта регистрације некретнина је да подржи развој одрживог система регистрације некретнина са јединственом евиденцијом о непокретностима и правима на њима - катастром непокретности у урбаним срединама. Одржив систем регистрације некретнина ће бити финансијски и институционално способан да опстане, олакшаће инвестиције и добро управљање, и обезбедиће базу података за земљишну администрацију и за развој националне инфраструктуре геопросторних података. Корисници пројекта ће бити: а) јавност, која ће моћи да буде власник, да закупљује, успоставља хипотеке и користи непокретности под заштитом законског уписа права, б) улагање пословних заједница која ће при инвестирању моћи да се ослони на безбедан приступ непокретностима и побољшан приступ кредитима, ц) владине институције и општине у целини ће моћи да користе интернет приступ тачним просторним информацијама, и д) институције земљишне администрације посебно ће имати корист од одрживих операција и политика за особље. Читаво друштво ће имати користи од побољшаног управљања земљиштем подржаног ажурним и приступачним просторним информацијама о некретнинама и њиховим трансакцијама, што ће повећати одговорност и информисаност при доношењу одлука, као и креирање политике у вези земљишта, некретнина и природних ресурса .

Пројекат има три компоненте:

  1. Компонента A – Развој података за регистрацију некретнина
  2. Компонента Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина
  3. Компонента Ц – Развој политика и институционални развој, и управљање пројектом

Компонента A - Развој података за регистрацију некретнина (8,287 милиона USD).

Развој података за регистрацију некретнина ће подржати хармонизацију података о земљишту, зградама и правима из земљишних књига и катастра на основу стварног стања на терену. Циљ је да се успостави ажурна и интегрисана база података катастра непокретности. Пројекат ће подстицати и подржавати регистрацију законских права у КН, користећи податке добијене током пројекта. Компонента ће обезбедити једнак третман свих грађана, без обзира на њихов пол, етничку припадност или социјални статус повезујући технички рад на терену са подизањем јавне свести, мапирањем рањивих група и функцијама социјалног мониторинга.

Компонента Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина (6,295 милиона USD).

Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина ће помоћи побољшање услова рада и инфраструктуре у катастарским службама широм земље кроз: реновирање и куповину пословних простора; креирање дигиталних архива, и обезбеђивање намештаја и опреме. Циљ је да се побољшају услови рада, што ће помоћи да се побољша квалитет услуга клијентима, стандард услуга и морал запослених. Приступ основним геодетским технологијама ће бити обезбеђен за подручја и канцеларије које се још увек ослањају на конвенционалне методе, и биће осигурана одрживост недавно инсталиране ГНСС мреже. Инвестиције у информациону технологију ће довести до даљег повезивања између регистра некретнина и других јавних скупова података чинећи да подаци буду доступни онлине широкој јавности. Оне ће такође бити подршка за вишеструко коришћење. То ће довести до повећаног пружања електронских услуга онлине и на крају до електронског промета некретнина.

Компонента Ц - Развој политика и институционални развој, и управљање пројектом (2,124 милиона USD).

Развој политика и институционални развој, те управљање пројектом ће подржати развој политика и законског оквира ради помагања при постизању развојног циља пројекта. Циљ је да се побољша одрживост регистрације некретнина. Компонента ће имати снажан фокус на институционални развој и изградњу капацитета, решавање дугорочних изазова одрживости и управљања регистрима некретнина и наглашавајући финансијску одрживост, квалитет услуга уз оријентацију на клијенте и социјално осетљиве тачке. Обука за правосуђе и особље које ради на упису права о новом законском оквиру, прописима и процедурама ће бити систематизована у РС као и о другим сродним темама. Програм ће обезбедити континуитет обуке путем семинара и радионица из области права, управљања, информационих и комуникационих технологија, катастарске науке, просторног планирања, итд. Компонента ће такође обухватити неопходну подршку за пројектно управљање и мониторинг. Техника процене утицаја ће се користити за оцену колико ће грађани имати користи од програма за регистрацију некретнина. Намера је не само да се покаже утицај, већ и да се резултати евалуације користе за унапређење услуга регистрације некретнина, као и да се урбано планирање и локално опорезивање имовине учини ефикаснијим и одрживим.