Обрасци захтјева

Поштовани,

у циљу унапређења квалитета пружањa наших услуга, радна група Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове (РУГИПП) је извршила анализу процедура пружања услуга нашим корисницима, те приступила изради типских образаца најчешћих захтјева који се подносе РУГИПП-у.

У доба пандемије изазване корона вирусом, када је потребна што већа физичка дистанца, обрасци захтјева ће омогућити нашим корисницима да исте могу пронаћи на нашој интернет страници, преузети и попунити на свом рачунару, одштампати те потписати и заједно са потребним прилозима доставити редовном поштом, без одласка у подручну јединицу или подручну канцеларију РУГИПП-а.

Обрасци садрже све потребне информације о подносиоцу и предмету захтјева, као и прилоге које је потребно приложити уз захтјев. Захтјев се подноси подручној јединици или подручној канцеларији према мјесту у којем се налази непокретност. Адресе подручне јединице или подручне канцеларије можете пронаћи овдје.  

У великом броју захтјева је наведен и износ накнаде који је потребно уплатити на један од жиро рачуна РУГИПП-а код комерцијалних банака. Уколико је ријеч о износу накнаде који се рачуна у проценту од вриједности правног посла (нпр. код купопородајног уговора 0,2% + 50,00 КМ) на интернет страници се налази калкулатор у који се може унијети износ из уговора, након чега калкулатор израчуна тачан износ накнаде који је потребно уплатити ради спровођења уговора у евиденцији РУГИПП-а.

Да би једноставно и тачно уплатили наведену накнаду све упуте се налазе у Инструкцији за плаћање.

Све додатне информације и појашњења у вези са подношењем захтјева можете добити позивом на број телефона 051/456 - 264 или путем мејла pitanja@rgurs.org.

Обрасци захтјева су разврстани по областима рада на осам сегмената:

  1. ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ЈАВНИХ ЕВИДЕНЦИЈА (ЛН, ЗК, ПЛ, ИЗВОД ИЗ КУУ, КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА)
  2. ЗЕМЉИШНА КЊИГА
  3. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
  4. КАТАСТАР ЗЕМЉИШТА
  5. КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА
  6. ИМОВИНСКИ ПОСТУПЦИ
  7. ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ
  8. РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
  9. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ

 

ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ЈАВНИХ ЕВИДЕНЦИЈА (ЛН, ЗК, ПЛ, ИЗВОД ИЗ КУУ, КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА)

 

Захтјев за издавање података из јавне евиденције

 

ЗЕМЉИШНА КЊИГА
 

ЗК – 1 Захтјев за упис права својине у земљишну књигу
ЗК – 2 Захтјев за упис/брисање хипотеке и других терета и ограничења у земљишној књизи
ЗК – 3 Захтјев за упис и брисање предбиљежбе/забиљежбе у земљишној књизи

 

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
 

КН – 1 Захтјев за упис права својине у катастру непокретности
КН – 2 Захтјев за упис/брисање хипотеке и других терета и ограничења у катастру непокретности
КН – 3 Захтјев за упис и брисање предбиљежбе/забиљежбе у катастру непокретности
КН – 4 Захтјев за упис заложног права – хипотеке и брисање претходно уписане забиљежбе у катастру непокретности
КН – 5 Захтјев за први упис права својине на стану/пословном простору/гаражи и на земљишту у катастар непокретности

 

КАТАСТАР ЗЕМЉИШТА
 

КЗ – 1 Захтјев за упис промјене посједника у катастру земљишта/пописном катастру

 

КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА
 

КУУ – 1 Захтјев за упис права својине у књигу уложених уговора
КУУ – 2 Захтјев за упис/брисање хипотеке и других терета и ограничења у књизи уложених уговора
КУУ – 3 Захтјев за упис и брисање предбиљежбе/забиљежбе у књизи уложених уговора
КУУ – 4 Захтјев за упис заложног права - пренос хипотеке у књигу уложених уговора
КУУ – 5 Захтјев за први успис стана/пословног простора/гараже у књигу уложених уговора

 

ИМОВИНСКИ ПОСТУПЦИ
 

Узурпација – Захтјев за утврђивање права својине на узурпираном земљишту 
Члан 324. Закон о стварним правима – Захтјев за претварање права коришћења, управљања или располагања на непокретности у друштвеној својини у право својине
Члан 325. Закон о стварним правима - Захтјев за претварање права на градском грађевинском земљишту у право својине
Члан 330. Закон о стварним правима - Захтјев за успостављање правног јединства земљишта и зграде
Члан 330а. Закон о стварним правима - Захтјев за утврђивање права својине на земљишту у друштвеној односно државној својини (легализација бесправно изграђених објеката)
Члан 44. Закона о грађевинском земљишту РС - Захтјев за успостављање ранијег власничко-правног односа на  непокретности
Члан 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима - Захтјев за утврђивање права својине на непокретностима

 

ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ
 

Обрасци за лиценце

ЗЛ – 1  Захтјев за издавање лиценци за рад – геодетска организација
ЗЛ – 2 Захтјев за издавање геодетске лиценце – физичко лице

Одржавање катастра водова

КВ – 1 Захтјев за упис промјене у катастру водова
КВ – 2 Изјава о извођењу геодетских радова
КВ – 3 Потврда о извршеном геодетском мјерењу водова

Одржавање катастра непокретности земљишта

ОК – 1 Пријава о насталим промјенама на непокретностима у катастру земљишта/катастру непокретности/катастру водова
ОК – 2 Изјава о прихватању извршења теренских геодетско-техничких радова
ОК – 3 Подаци о геодетској основи и детаљним тачкама
ОК – 4-1 Записник Управе о извршеним геодетско-техничким радовима на терену
ОК – 4-2 Записник геодетске организације о извршеним геодетско-техничким радовима на терену

 

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Упитник о упису стварног стања о прометованим непокретностима у регистар цијена непокретности (код уговора о купопродаји)
Упутство за попуњавање Упитника за РЦН
РЦН – 1 Захтјев за издавање података из Регистра цијена непокретности

 


ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ

 

Изјава о прихватању обавезе чувања и кориштења података ГИС РГУРС
Захтјев за исправљање грешака у рјешењу/закључку
Захтјев за издавање увјерења о власништву/посједу на непокретностима
Захтјев за измјену података о власнику/посједнику непокретности
Захтјев за исправљање/отклањање грешака, недостатака и пропуста у одржавању јавних евиденција ЗПК, ЗОПКЗ

СКРАЋЕНИЦЕ

ЗК. УЛ. – земљишно-књижни уложак

ПЛ  – посједовни лист

ЛН – лист непокретности

Извод из КУУ - Извод из књиге уложених уговора

К.О. – катастарска општина

К.Ч. – катастарска честица означава честицу земљишта одређену Законом о земљишним књигама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08)

К.П. – катастарска парцела означава земљиште, а одређена је Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и Законом о одржавању премјера и катастра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 19/96 и 15/10)

КУУ - Књига уложених уговора