Норвешки пројекат

Пројекат RER-17/0008 - Statens Kartverk West Balkans 2017-2020. је пројекат који имплементира  Управа за картографију Краљевине Норвешке (STATENS KARTVERK) уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке (Министарства финансија и Министарства иностраних послова).

Текућем пројекту је претходила успјешна реализација пројекта такође финансираног од стране Владе Краљевине Норвешке у периоду 2013-2017. године. Сходно наведеном, иницијализација активности за текући почела је у 2017. години, а сам споразум о институционалној сарадњи између Statens Kartverk, с једне стране и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове (РУГИПП) и Управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ (ФГУ), с друге стране, потписан је априла 2018. године у Ослу. 

Укупна вриједност пројекта износи 6 000 000.00 NOK, а за Републику Српску око 270 000.00 €. Крајњи циљеви пројекта јесу унапређење геодетске инфраструктуре Републике Српске те побољшање квалитета података и услуга РУГИПП.

Средства друге фазе пројекта су утрошена за потребе унапређење и повећање квалитета мреже перманентних станица Репуублике Српске (СРПОС) и употребе ГНСС мјерних технологија, те за финансирање пројекта рекогносцирања и стабилизације репера Нивелмана високе тачности – 3.

У складу са наведеним, Kartverk је на основу припремљених техничких спецификација за рекогносцирање и стабилизацију радних репера НВТ 3 од стране РУГИПП објавио тендер и изабрао извођача радова (конзорцијум 11 домаћих геодетских предузећа). Вриједност Уговора износила је око 180 000.00 €.

Такође, на основу техничких спецификација израђених од стране стручног радног тијела Управе, Kartverk је објавио јавни позив за достављање понуда за набавку и инсталацију двије перманентне станице на територији општина Петрово и Дервента. Вриједност ових набавки износила је око 90 000.00 €.

Имплементација пројекта, осим куповином и инсталацијом опреме (хардвера и софтера), одвија се и кроз перманентну техничку подршку стручњака из Statens Kartverk.

Повећањем квалитета података мреже СРПОС, те реализацијом НВТ 3 (гравиметријских и нивелманских мјерења) створају се услови за квалитетније одређивање параметара геоида за подручје Републике Српске и Босне и Херцеговине. С тим у вези, наша Управа заједно са релавантним институцијама из окружења је укључена у активности које се тичу пројекта Регионални геоид за подручје Западног Балкана (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation).

Поред наведеног, важно је напоменути да је такође уз подршку пројеката влада Краљевине Норвешке и Краљевине Шведске (CILAP) успјешно реализована кампања гравиметријског премјера у Републици Српској. Вриједност овог пројекта износила је 120 000.00  € (Statens Kartverk додатна средства - 80 000.00 €, и CILAP - 40 000.00 €).

Осим реализоване двије фазе пројекта Владе Краљевине Норвешке, Управи је одобрено продужење друге фазе пројекта за период 2020-2021. Године, са додатним средствима за нашу Управу у износу од око 370 000.00 КМ.

Кроз реализацију продужења трајања пројекта планирана је набавка софтвера и хардвера за потребе дигиталног архива, те набавка ради унапређења квалитета услуге СРПОС мреже перманетних станица Републике Српске, и набавка опреме за снимање беспилотним летјелицама (UAV – највјероватније опреме система дрона).