Пројекат "Подршка Европске уније за повећање доступности прецизних (гео)просторних података (услуга) LiDAR-ом" - IPA II

Пројекат "Подршка Европске уније за повећање доступности прецизних (гео)просторних података (услуга) LiDAR-ом" је дио финансијског инструмента IPA II, чији су корисници Републичка управа за  геодетске и имовинско-правне послове и Федерална управа за  геодетске и имовинско-правне послове. Циљ овог пројекта је кориштење LiDAR технологије приликом снимања цијелокупне територије БиХ , ради унапређења квалитета и броја услуга које институције земљишне администрације (геодетске управе) пружају јавном и приватном сектору, те дјељење и размјена високопрецизних података свим заинтересованим странама путем е- услуге.

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове има позитивна искуства и успјешне резултате у реализацији заједничких пројеката, од којих су најзначајнији: „Сервиси просторних информација за БиХ – фаза 2 Дигиталне ортофото карте“; „Просторни информациони сервиси за БиХ, фаза 1: Успостављање мреже сталних (референтних) GNSS станица БиХПОС“, имплементиран кроз ИПА 2008 фонд Европске комисије; „Пројекат регистрације земљишта“ (LRP), пројекат финансиран кредитом Свјетске банке; актуелна успјешна имплементација „Пројекат регистрације некретнина” (RERP), финансираног кредитом Свјетске банке; досадашња успјешна имплементација пројекта „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у БиХ“ (CILAP), финансираног из донаторских средстава Краљевине Шведске (Sida). Претходно поменути ИПА 2008 пројекти коришћени су као најбољи примјери сарадње и довели су до ефикаснијег пружања услуге по  стандардима постављеним  INSPIRE директивом ЕУ, који ће се примјењивати и током реализације ове активности.  Кроз инфраструктурни пројекат: „Пројекат мапе опасности од поплава и ризика од поплава у Босни и Херцеговини“ израђене су карте на основу LiDAR-а (Light Detection and Ranging technology) и метода „класичних“ геодетских снимања подручја, гдје су LiDAR подаци добијени густином скенирања од пет (5) повратних сигнала по m2.

Пројектом ће бити извршено авионско LiDAR снимање око 45 000 квадратних километара територије Босне и Херцеговине различитом густином тачака и то двије резолуције, за урбана и рурална подручја. Прикупљени подаци ће бити обрађени и класификовани како би се добио финални производ у виду  дигиталног модела површине и дигиталног модела терена.  На тај начин прикупљени подаци ће служити као основ за извођење катастарско-геодетских радова, различито планирање, пројектовање и праћење (мониторинг),а рок за завршетак пројекта је крај 2024. године.

Спровођење ових активности доприноси стварању услова неопходних за успостављање и имплементацију INSPIRE директиве (Инфраструктура за просторне информације у Европској заједници), а како би што прецизнији  били доступни јавности.