Књиге уложених уговора

На територији Републике Српске успостављене су двије књиге уложених уговора, и то:

  • Књига уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова и
  • Књига уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража.

Развојем грађевинског сектора (изградња колективних стамбених објеката-зграда, пословних објеката и сл.), указала се потреба за издвојеном евиденцијом етажних објеката (стамбене зграде, пословне зграде, стамбено-пословни објекти и сл.) гдје би се појединачне етажне јединице могле издвојити. 

Књига уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова је евиденција која је настала као потреба евидентирања зграда и станова који су прометовани у складу са законом и били су у државној својини, а нису уписани у земљишну књигу или неку другу јавну евиденцију о непокретностима. Дакле, књига уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова води евиденцију откупљених зграда и станова и права на истим.

Пословне зграде, пословне просторије и гараже у државној својини које су продате у складу са Законом о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража, као и оне за које постоји правни основ за стицање права својине на други начин, а нису уписане у земљишну књигу, односно у друге јавне евиденције о некретнинама и правима на њима уписују се у Књигу уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража.

Поменуте књиге уложених уговора воде се посебно за сваку катастарску општину у којој се укаже потреба (на чијем подручју постоје објекти етажне својине, стамбене или пословне зграде)

Извод из књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова служи као доказ о власништву на откупљеном стану. Извод из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража је доказ о власништву на купљеној пословној згради, пословној просторији или гаражи.