Јединица за интерну ревизију

Надлежност јединице

У Јединици за интерну ревизију обављају се послови који се односе на:

  1. стратешко (трогодишње) и годишње планирање ревизије,
  2. тестирање, испитивање и оцјену података и информација,
  3. извјештавање о резултатима ревизије и давање препорука да би се побољшало пословање,
  4. вршење ревизије свих организационих јединица Управе, средњорочне програме и годишње планове рада, активности и процесе укључујући и подручне јединице и подручне канцеларије,
  5. припрему оперативних упутстава и Правилника о интерној ревизији,
  6. систематични преглед и оцјену управљања ризиком, интерне контроле и руковођење организацијом, укључујући политике, процедуре и активности Управе,
  7. оцјењивање адекватности и ефикасности система за финансијско управљање и контроле у погледу: испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева Управе, економичне, ефикасне и дјелотворне употребе ресурса, усклађености са упостављеним политикама, процедурама, законима и регулативама,
  8. чување средстава Управе од губитака као резултата свих видова неправилности,
  9. интегритет и вјеродостојност инфорамција, рачуна и податка, укључујући процесе интерног и екстерног извјештавања.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

РЕД. БР. РЕВИЗИЈСКА ПОДРУЧЈА
1. Ревизија вршења редовног годишњег пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
2. Ревизија планирања и наплате прихода Управе
3. Ревизија спровођења јавних набавки
4. Анализа предузетих мјера и активности по датим препорукама Главне службе за ревизију у јавном сектору Републике Српске
5. Ревизија кориштења службених возила Републичке  управе за геодетске и имовинско-правне послове
6. Праћење реализације Плана оснивања и успоставе катастра непокретности
7. Ревизија израде буџетског захтјева Управе
8. Ревизија управљања људским ресурсима
9. Ревизија рефундација боловања
10. Ревизије по налогу директора

ЗАПОСЛЕНИ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ:


Здравко Кудра - руководилац Јединице за интерну ревизију;
Марко Куга - интерни ревизор;
Теа Аћић - интерни ревизор;
Нада Ћурковић - интерни ревизор.