Издавање лиценце за рад геодетске организације

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републичка управа за геодетске имовинско-правне послове, рјешењем, а на основу Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 6/12, 110/16 и 62/18), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Правилника о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 11/14) у даљем тексту Правилник.

ВРСТЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАД

Лиценца за рад издаје се геодетској организацији за обављање следећих геодетских радова:

1) израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

2) извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

3) извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова;

4) израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат;

5) израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

6) реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

7) катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта.

Правном лицу које је корисник буџетских средстава и јавном предузећу, може се издати лиценца за рад за наведене геодетске радове (1-7), које могу да обављају само за своје потребе.

Геодетска организација регистрована у иностранству може у Републици Српској изводити радове из члана 12. Закона, само ако је на међународном тендеру изабрана за извођача радова, а по испуњености услова прописаних одредбама Закона.

УСЛОВИ ИЗДАВАЊА

Лиценца се издаје геодетској организацији, ако:

1) је регистрована код надлежног органа Републике Српске за извођење геодетских радова;

2) има Законом прописани број запослених геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама или запослених геодетске струке којима се не издаје геодетска лиценца у складу са законом (погледати услови за извођење геодетских радова)

3) има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему.

Легитимације за идентификацију

Лицу геодетске струке и лицу пољопривредне струке запосленом у геодетској организацији, Управа издаје легитимацију за идентификацију. Лице коме је издата легитимација користи је приликом обављања геодетских радова на терену и представљања овлашћеном лицу које врши надзор у складу са законом.

Запослено лице у геодетској организацији којем је престао радни однос у тој организацији дужно је Управи вратити легитимацију.

Услови за извођење геодетских радова

За израду техничке документације за извођење геодетских радова и техничку контролу над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, као и израду пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица са пуним радним временом која посједују геодетску лиценцу првог реда.

За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке са пуним радним временом, од којих најмање два посједују геодетску лиценцу првог реда.

За извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжињерскотехничким областима за које се не израђује главни пројекат, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са пуним радним временом, од којих најмање један посједује геодетску лиценцу другог реда.

За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта, геодетска организација мора имати најмање једног запосленог радника пољопривредне струке са пуним радним временом, са завршеним студијама пољопривредне струке у трајању од најмање двије године, са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, одговарајућом лиценцом издатом од стране надлежног органа и радним искуством у пољопривредној струци од најмање три године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ

Геодетска организација, односно овлашћено лице у геодетској организацији подноси Управи захтјев за издавање лиценце за рад који је приказан у Обрасцу ЗЛ-1.

Уз захтјев геодетска организација доставља:

а) рјешење о упису геодетске организације у надлежнирегистар Републике Српске за извођење геодетских радова,

б) доказ о броју запослених у складу са чланом 17. Закона

в) рјешење о издатој лиценци надлежне институције Републике Српске за лица пољопривредне струке или лица геодетске струке,

г) доказ о посједовању пословног простора,

д) фото-копију радне књижице и личне карте за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке,

ђ) двије фотографије димензија 30 mm · 35 mm за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања легитимације за идентификацију,

е) попуњен образац - Геодетски инструменти, који се налази у Прилогу 3 овог правилника и чини његов саставни дио, а уз који се прилажу:

1) доказ о посједовању једног или више геодетских инструмената којим се обезбјеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у референтном систему Републике Српске,

2) документ о исправности геодетског инструмента, који не смије бити старији од двије године и

3) доказ о посједовању лиценцираног софтвера за обраду података.

(3) Документа из става 2. овог члана достављају се у оригиналу или овјереној фото-копији.

(4) Као доказ о посједовању геодетског инструмента доставља се одговарајућа исправа, и то о:

а) стицању својине,

б) лизингу или

в) закупу.