Издавање геодетске лиценце

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републичка управа за геодетске имовинско-правне послове, рјешењем, а на основу Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 6/12, 110/16 и 62/18), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Правилника о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 11/14) у даљем тексту Правилник.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове издаје геодетске лиценце првог и другог реда. Геодетске лиценце првог и другог реда су личне лиценце које могу стећи лица геодетске струке која испуњавају услове прописане одредбама члана 15. Закона.

Лицу коме је издата геодетска лиценца издаје се печат.

Лице са геодетском лиценцом може користити печат, ако је запослено у геодетској организацији са пуним радним временом

Геодетска лиценца првог реда омогућује обављање послова одговорног пројектанта, руковођења и техничке контроле над извођењем геодетских радова за које је Законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичког планирања.

Лице са геодетском лиценцом првог реда може обављати и послове за које је  Законом предвиђена геодетска лиценца другог реда.

Геодетска лиценца другог реда омогућује обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

УСЛОВИ ИЗДАВАЊА

Геодетска лиценца првог реда

Геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са завршним студијама у трајању од најмање четири године, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством на геодетским пословима у трајању од најмање три године.

Геодетска лиценца другог реда

Геодетску лиценцу другог реда стиче лице геодетске струке са завршеним студијама у трајању од најмање четири године, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством на геодетским пословима у трајању од најмање једне године.

Геодетску лиценцу другог реда стиче и лице геодетске струке са завршеним студијама у трајању од најмање двије године, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством на геодетским пословима у трајању од најмање двије године.

Потребна документација за издавање геодетске лиценце:

  1. доказ о стручној спреми
  2. увјерење о положеном стручном испиту
  3. фотокопија радне књижице
  4. фотокопија личне карте
  5. рјешење о ослобађању полагања стручног испита за рад у органима управе Републике Српске

ЗЛ – 2 Захтјев за издавање геодетске лиценце – физичко лице