SASTANAK DIREKTORA GEODETSKIH UPRAVA SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE ŠVEDSKE

17.11.2021
image

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (RUGIPP), na čelu sa direktorom gđom Bosiljkom Predragović, juče i danas, 16/17. novembra učestvuju zajedno sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo (FGU), predstavnicima CILAP projekta i Uprave za kartiranje Kraljevine Švedske (Lantmäteriet) i predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske  na sastancima u vezi sa realizacijom CILAP projekta koji se uz podršku Vlade Kraljevine Švedske i Lantmäteriet-a implementira u Bosni i Hercegovini od 2013. godine.

Podsjećanja radi, radi se o donatorskom projektu koji za osnovni cilj ima unapređenje zemljišne administracije i infrastrukture geoprostornih podataka uopšte. Kako je 2022. godina posljednja godina implementacije aktuelnog CILAP projekta, to je jedna od tema sagledavanje i analiza do sada postignutih rezultata i pozitivnih uticaja na različite segmente društva i drugih benifitnih subjekata, te apliciranje i izražavanje interesa obje geodetske Uprave (RUGIPP i FGU) za nastavkom finansijske i stručne (kadrovima i iskustvima) podrške od strane Vlade Kraljevine Švedske, bilo u vidu i formatu aktuelnog projekta ili u formi novog.

Do sada su uz podršku CILAP projekta u Republici Srpskoj započete i potpuno ili u većoj ili manjoj mjeri realizovane mnoge aktivnosti, od kojih su najznačajnije: osnivanje katastra nepokretnosti Republike Srpske, uspostavljanje i unapređenje digitalnog arhiva Republike Srpske, uspostava i razvoj Adresnog registra i registra prostornih jedinica, zatim Registra cijena nepokretnosti, masovna procjena vrijednosti nepokretnosti, stabilizacija repera Nivelmana visoke tačnosti 3, gravimetrijska mjerenja i drugi poslovi i aktivnosti iz oblasti infrastrukture geoprostornih podataka (SDI) .

Apliciranjem za novi projekat koji bi prioritetno imao za cilj razvoj i unapređenje infrastrukture geoprostornih podataka i tehničke pomoći za projekat masovne procjene postigli bi se neki od slijedećih efekata u budućnosti: redukcija sive ekonomije, unapređenje tržišta, usaglašavanje sa direktivama i standardima Evropske unije, unapređenje poslovnog ambijenta, funkcionalnije tržište nekretninama i kreditiranje, upravljanje resursima i prostorno planiranje, procjena šteta prirodnih katastrofa i sl. Korisnici projekta su društvo (građani), bankovni sektor, poslovna zajednica (investitori),vladine institucije, institucije i subjekti koji se primarno bave poslovima zemljišne administracije i dr.