Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Nadležnost sektora

U Sektoru za pravne, kadrovske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
 2. kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, 
 3. pripremu i izradu rješenja o ostvarivanju prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa kao i postupanje po prigovorima i žalbama i praćenje ishoda drugostepenog postupka po žalbama na donesena rješenja,
 4. pripremu opštih akata,
 5. vođenje statističke evidencije i dokumentacije u oblasti rada i radnih odnosa,
 6. učešće u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave,
 7. obavljanje kancelarijskih poslova i drugih poslova,  
 8. vođenje poslova pisarnice, 
 9. pripremanje i evidentiranje identifikacionih kartica,
 10. predlaganje novih, kao i izmjenu i dopunu važećih propisa iz nadležnosti Uprave,
 11. sudske sporove, izradu izjašnjenja Pravobranilaštvu Republike Srpske, praćenje ishoda i podnošenje izvještaja o ishodu, 
 12. kadrovsko planiranje zapošljavanja, obrazovanja i stručnog usavršavanja,
 13. ocjene rada zaposlenih,
 14. ažuriranje Centralnog registra kadrova,
 15. organizovanje edukacije za ocjenjivače i kontrolore u postupku ocjenjivanja zaposlenih,
 16. disciplinsku i materijalnu odgovornost državnih službenika i namještenika,
 17. povećanje stepena profesionalnosti u obavljanju radnih poslova i zadataka,
 18. komunikaciju, analizu i vrednovanje ostvarenih ukupnih i pojedinačnih rezultata,
 19. obezbjeđivanje kvalitetnih informacija neophodnih za donošenje odluka o zapošljavanju, razvoju, vrednovanju, nagrađivanju i motivisanju, kao i održavanje ljudskih resursa u cilju realizacije strateških planova Uprave,
 20. organizovanje poslova zaštite na radu i zaštite imovine,
 21. vođenje statističke evidencije i dokumentacije u oblasti rada i radnih odnosa, sudskih sporova i disciplinskih postupaka,
 22. staranje o održavanju radnog i drugog prostora, opreme, sredstava rada i dr.,
 23. saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Uprave, inspekcijskim i drugim kontrolno-revizionim organima,
 24. koordinaciju rada organizacionih jedinica iz nadležnosti Sektora.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za kadrovske poslove
 2. Odjeljenje za pravne i opšte poslove

 

Odjeljenje za kadrovske poslove (kadrovska@rgurs.org)

Odjeljenje za kadrovske poslove je organizaciona jedinica u sastavu Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. pripremu prijedloga pojedinačnih akata, učešće u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave,
 2. dostavljanje prijedloga vezanih za izradu unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta,
 3. postupanje po žalbama i prigovorima, izrade izjašnjenja Odboru državne uprave za žalbe i praćenje ishoda drugostepenog postupka po žalbama na donesena rješenja,
 4. disciplinsku i materijalnu odgovornost državnih službenika i namještenika,
 5. ostvarivanje prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, pripremu i izradu rješenja, zaključaka i drugih akata,
 6. vođenje statističke evidencije i dokumentacije u oblasti rada i radnih odnosa, disciplinske i materijalne odgovornosti državnih službenika i namještenika,
 7. rješavanje po molbama i zahtjevima zaposlenih u vezi sa ostvarivanjem prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa,
 8. ažuriranje Centralnog registra kadrova,
 9. ocjene rada zaposlenih i pripremanje rješenja o ocjenjivanju zaposlenih,
 10. izradu plana korišćenja godišnjih odmora i pripremanje rješenja o godišnjem odmoru,
 11. kadrovsko planiranje zapošljavanja, obrazovanja i stručnog usavršavanja, blagovremene zamjene kadrova kod odlaska u penziju i
 12. ostvarivanje saradnje sa drugim odjeljenjima u realizaciji poslova sektora.

 

Pisarnica (pisarnica@rgurs.org)

Pisarnica je organizaciona jedinica, sa statusom odsjeka, u sastavu Odjeljenja za kadrovske  poslove u kojoj se obavljaju sljedeći poslovi:

 1. vođenje protokola,
 2. prijem, evidentiranje, dostavljanje u rad i otprema pošte,
 3. distribucija akata i podnesaka u rad,
 4. vođenje statistike kretanja predmeta,
 5. arhiviranje predmeta,
 6. klasifikacija i uređivanje arhivske građe,
 7. vođenje knjiga računa,
 8. vođenje raznih izvještaja propisanih zakonom,
 9. vođenje evidencije reversa o izdatim i preuzetim predmetima,
 10. izdvajanje bezvrijednog registratorskog materijala i predaja arhivske građe nadležnim       
  organima,
 11. ažuriranje arhivske građe i arhiviranih predmeta i
 12. drugi poslovi u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave

 

Odjeljenje za pravne i opšte poslove (pravniiopsti.poslovi@rgurs.org)

Odjeljenje za pravne i opšte poslove je organizaciona jedinica u sastavu Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. pripremu opštih akata, učešće u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave,
 2. učestvovanje i stručnu pomoć na izradi unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta,
 3. sudske sporove, izradu izjašnjenja Pravobranilaštvu Republike Srpske, praćenje ishoda i podnošenje izvještaja o ishodu,
 4. vođenje statističke evidencije i dokumentacije u oblasti sudskih sporova,
 5. prijem i korišćenje službenih glasila, kao i informisanje zaposlenih o donošenju, dopunama ili izmjenama zakona i drugih propisa,
 6. uspostavljanje opšte politike i strategije, koordinacije i analize resursa Uprave,
 7. koordinisanje poslova prikupljanja i održavanja podataka koje vode područne jedinice, kao i vršenje analize prikupljenih podataka,
 8. koordinisanje poslova izrade izvještaja o radu,
 9. predlaganje mjera u svrhu unapređenja i poboljšanja poslovanja Uprave,
 10. redovno održavanje inventara i opreme, odnosno funkcionalnosti sredstava rada i blagovremeno otklanjanje nedostataka,
 11. organizovanje održavanja higijene u objektu,
 12. organizovanje rada portira,
 13. izradu rješenja za upućivanje na službeno putovanje u inostranstvo,
 14. praćenje rada i otklanjanje propusta u radu zaposlenih,
 15. izvještavanje rukovodioca o uočenim problemima, davanje prijedloga za otklanjanje istih i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom,
 16. kontrolu i organizovanje poslova iz oblasti zaštite na radu, zaštite zdravlja zaposlenih na radu i zaštite od požara i
 17. ostvarivanje saradnje sa drugim odjeljenjima u ostvarivanju poslova sektora.

 

Odsjek za zaštitu (odsjekzazastitu@rgurs.org)

Odsjek za zaštitu je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Odjeljenja za opšte poslove koja je nadležna organizaciona jedinica za poslove zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite zdravlja Uprave.

U Odsjeku obavljaju se poslovi:

 1. pripreme i izrade akata, propisa i procedura, te primjene istih iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite zdravlja,
 2. saradnje sa institucijama koje se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite imovine,
 3. praćenja stanja iz navedenih oblasti, vođenja evidencije, davanja mišljenja, izvještaja, prijedloga i organizovanja sprovođenja usvojenih predloženih mjera u svrhu unapređenja zaštite imovine, zaštite rada, zaštite zdravlja, uslova rada i protivpožarne zaštite,
 4. izrade plana godišnjih aktivnosti i nabavki, sredstava opreme i usluga u vezi sa zaštitom i zdravljem na radu i protivpožarnom zaštitom, te dostavlja prijedlog za vršenje javne nabavke,
 5. organizovanja sprovođenja mjera u skladu sa zakonom, a u cilju sveobuhvatne zaštite,
 6. organizovanja sprovođenja aktivnosti i mjera u vezi sa formiranjem, uređenjem i održavanjem arhivskih prostorija u skladu sa važećim propisima,
 7. u postupku provođenja mjera zaštite Odsjek sarađuje sa kontrolnim organima i provodi naložene mjere inspekcijskih organa.