Sektor za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti

Nadležnost sektora

U Sektoru za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. poslove izrade dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, te analizu i praćenje njihove realizacije, 
 2. proučavanje primjene savremenih zakonskih i tehnoloških postupaka u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, 
 3. strateška istraživanja u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, 
 4. poslove planiranja i izrade projekta u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti, organizovanje, praćenje i kontrolu realizacije tih poslova, izlaganje podataka premjera, te izradu i uspostavljanje katastra nepokretnosti (zemljišta, zgrada i drugih nadzemnih i podzemnih objekata) i prava na istim u postupku osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, 
 5. učešće u međunarodnim projektima iz oblasti uspostavljanja jedinstvene evidencije, 
 6. svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima u postupku osnivanja i održavanja jedinstvene evidencije, 
 7. saradnju sa republičkim organima uprave i lokalne samouprave na poslovima sprovođenja Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, 
 8. poslove organizacije i koordinacije dopunskog premjera u osnivanju katastra nepokretnosti, 
 9. drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti, 
 10. davanje osnovnih smjernica za rješavanje imovinskopravnih poslova u prvostepenom postupku, te obavljanja geodetskih radova, u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti, 
 11. internu edukaciju kadrova (organizovanje seminara i savjetovanja) vezanu za primjenu propisa iz imovinskopravne i geodetske oblasti u postupku osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, 
 12. učestvovanje u pripremi nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti, pripremanje materijala za Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srpske, a u vezi sa praćenjem stanja i sprovođenjem propisa iz imovinskopravne i geodetske oblasti u postupku osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti, 
 13. pitanja vezana za svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima, promet nepokretnosti, građevinsko zemljište, uzurpaciju zemljišta u državnoj svojini, poslove eksproprijacije, denacionalizaciju, agrarnu reformu, kmetska zemljišta, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, odnosno poslovne prostore, poslove pretvaranja društvene, odnosno državne svojine u svojinu, poslove restitucije,
 14. poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata,
 15. izradu nacrta rješenja po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja iz imovinskopravne i zemljišnoknjižne oblasti, te izradu nacrta rješenja po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja u postupcima održavanja i korišćenja javnih evidencija koje su u službenoj upotrebi,
 16. kompletiranje spisa u upravnim sporovima, a po potrebi i izradu odgovora na tužbe i dostavljanje spisa nadležnim sudovima,
 17. povezivanje i usklađivanje informacionog podsistema tog sektora u okviru Informacionog sistema Uprave (ISU), neophodnog za efikasno i transparentno upravljanje,
 18. praćenje i analizu savremenih svjetskih rješenja iz imovinskopravne i ekonomske oblasti,
 19. stručnu analizu u primjeni propisa iz geodetske i imovinskopravne oblasti,
 20. koordinisanje aktivnosti stručnog obrazovanja zaposlenih u Upravi,
 21. druge poslove iz nadležnosti Uprave u skladu sa zakonom.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti
 2. Odjeljenje za osnivanje katastra nepokretnosti
 3. Odjeljenje za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana
 4. Odjeljenje za održavanje katastra nepokretnosti
 5. Odjeljenje za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti
 6. Odjeljenje za drugostepeni postupak u imovinskopravnim poslovima
 7. Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije

 

Odjeljenje za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti

Odjeljenje za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. izradu nacrta i pripremu rješenja po prigovorima na zapisnik i žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja u predmetima vezanim za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova, kompletiranje spisa u upravnim sporovima, a po potrebi i izradu odgovora na tužbe i dostavljanje spisa nadležnim sudovima koji se odnose na predmete osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova,
 2. izradu nacrta rješenja kojim se potvrđuje da je katastar nepokretnosti osnovan u skladu sa zakonom.

 

Odjeljenje za osnivanje katastra nepokretnosti

Odjeljenje za osnivanje katastra nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na: 

 1. praćenje poslova vezanih za izlaganje podataka premjera, te izradu i uspostavljanje katastra nepokretnosti i katastra vodova (zemljišta, zgrada i drugih nadzemnih i podzemnih objekata) i katastra komunalnih uređaja,
 2. izradu nacrta akata u vezi sa osnivanjem katastra nepokretnosti,
 3. proučavanje i primjenu savremenih dostignuća u oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova,
 4. postupanja po predstavkama na rad organizacionih jedinica van sjedišta Uprave,
 5. praćenje, podršku i koordinaciju rada organizacionih jedinica van sjedišta Uprave u postupcima osnivanja katastra nepokretnosti,
 6. davanje osnovnih smjernica za rad organizacionim jedinicama van sjedišta Uprave u postupcima osnivanja katastra nepokretnosti,
 7. učestvovanje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova,
 8. učestvovanje u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim organizacijama.

 

Odjeljenje za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana

Odjeljenje za izradu baza podataka katastra i digitalnog katastarskog plana je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na: 

 1. pripremu i izradu baza podataka u osnivanju katastra nepokretnosti, izradu digitalnih katastarskih planova i digitalnih planova katastra vodova,
 2. praćenje izrade baza podataka u održavanju katastra nepokretnosti, digitalnih katastarskih planova i digitalnih planova katastra vodova,
 3. analizu i stručnu procjenu kvaliteta softverskih sistema za katastar prije stavljanja u službenu upotrebu, kao i onih koji su već u službenoj upotrebi, uz predlaganje mjera za njihovo poboljšanje ili zamjenu,
 4. stručni nadzor i ocjenu kvaliteta katastarskih podataka u bazama podataka prije izlaganja, u toku izlaganja, nakon izlaganja i u postupku održavanja katastra nepokretnosti,
 5. stručni nadzor i ocjenu kvaliteta digitalnih katastarskih planova postojećih, vektorizovanih i izrađenih u postupku novog i dopunskog premjera,
 6. stručni nadzor i ocjenu kvaliteta digitalnih planova katastra vodova,
 7. predlaganje mjera za unapređenje kvaliteta katastarskih podataka i procedura u postupku osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, 
 8. organizaciju korisničke obuke i izradu korisničkih uputstava iz oblasti djelatnosti Odjeljenja s ciljem podrške radu drugih organizacionih jedinica i povećanja efikasnosti njihovog rada, 
 9. skeniranje i obradu skeniranih geodetskih podloga za potrebe izrade baza podataka katastra nepokretnosti, digitalnih katastarskih planova i digitalnih planova katastra vodova, te za potrebe drugih organizacionih jedinica Uprave i republičkih organa, 
 10. učestvovanje u izradi modela podataka službenih katastarskih evidencija, 
 11. vođenje arhiva baza podataka katastara nepokretnosti, digitalnih katastarskih planova i digitalnih planova katastra vodova izrađenih u Odjeljenju i arhiva geodetskih podloga skeniranih i obrađenih u Odjeljenju,
 12. učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata te planova i projekata iz svog djelokruga i 
 13. praćenje realizacije planova i projekata i izradu izvještaja iz djelokruga rada Odjeljenja.

 

Odjeljenje za održavanje katastra nepokretnosti

Odjeljenje za održavanje katastra nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. praćenje poslova vezanih za održavanje premjera i katastra nepokretnosti i katastra vodova,
 2. praćenje poslova vezanih za održavanje javnih evidencija koje su u službenoj upotrebi, do uspostavljanja katastra nepokretnosti, 
 3. proučavanje i primjenu savremenih dostignuća u oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova, 
 4. postupanja po predstavkama na rad organizacionih jedinica van sjedišta Uprave, 
 5. praćenje, podršku i koordinaciju rada organizacionih jedinica van sjedišta Uprave u postupcima održavanja katastra nepokretnosti, 
 6. davanje osnovnih smjernica za rad organizacionim jedinicama van sjedišta Uprave u postupcima održavanja katastra nepokretnosti, 
 7. učestvovanje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova, 
 8. učestvovanje u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim organizacijama.

 

Odjeljenje za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti

Odjeljenje za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju sljedeći poslovi: 

 1. praćenje, organizacija i koordinacija poslova koji se odnose na dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti, 
 2. analiza zavedenih prigovora u postupcima izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima, 
 3. izrada prijedloga za vršenje dopunskog premjera prema zavedenim prigovorima u postupcima izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima, 
 4. organizacija i obezbjeđenje materijalno-tehničkih uslova za vršenje dopunskog premjera, 
 5. davanje osnovnih smjernica za rad organizacionim jedinicama van sjedišta Uprave i konsultantima u postupcima poslova dopunskog premjera u osnivanju katastra nepokretnosti, 
 6. praćenje, podrška i koordinacija rada organizacionih jedinica van sjedišta Uprave i konsultanata u postupcima poslova dopunskog premjera u osnivanju katastra nepokretnosti, 
 7. proučavanje i primjena savremenih dostignuća u oblasti poslova dopunskog premjera.

 

Odjeljenje za drugostepeni postupak u imovinskopravnim poslovima

Odjeljenje za drugostepeni postupak u imovinskopravnim poslovima je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju sljedeći poslovi: 

 1. izrada nacrta i priprema rješenja po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja u predmetima vezanim za građevinsko zemljište, uzurpaciju zemljišta u državnoj svojini, poslove eksproprijacije, denacionalizaciju, agrarnu reformu, kmetska zemljišta, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, odnosno poslovne prostore, rješenja po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja u postupcima održavanja i korišćenja javnih evidencija koje su u službenoj upotrebi, poslove pretvaranja društvene, odnosno državne svojine u svojinu, poslove restitucije, poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, 
 2. kompletiranje spisa u upravnim sporovima, izrada odgovora na tužbe i vanredne pravne lijekove i dostavljanje spisa nadležnim sudovima, 
 3. učestvovanje u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti, pripremanje materijala za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske u vezi sa praćenjem stanja i sprovođenjem propisa iz imovinskopravne oblasti.

 

Odsjek za eksproprijaciju

Odsjek za eksproprijaciju je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Odjeljenja za drugostepeni postupak u imovinskopravnim poslovima, u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi u slučaju potpune ili nepotpune eksproprijacije na većem području gdje je korisnik eksproprijacije Republika Srpska, a u izuzetnim slučajevima i jedinica lokalne samouprave, koji se odnose na: 

 1. prikupljanje i analizu podataka o stanju geodetsko-tehničke dokumentacije i javnih evidencija za područja obuhvaćena postupkom eksproprijacije, 
 2. stvaranje preduslova za uspješno sprovođenje postupka eksproprijacije pravovremenim obezbjeđivanjem potrebne odgovarajuće projektno-tehničke i geodetske dokumentacije i podataka iz javnih evidencija o nepokretnosti, 
 3. stvaranje materijalno-tehničkih pretpostavki i drugih uslova neophodnih za organizaciju i vođenje postupka eksproprijacije, 
 4. koordinaciju i praćenje geodetsko-tehničkih i imovinskopravnih poslova u postupku eksproprijacije, planiranje, na organizaciju i sinhronizaciju stručno-tehničkih i proceduralno-pravnih aktivnosti i davanje osnovnih smjernica s ciljem uspješnog sprovođenja postupka eksproprijacije, 
 5. učestvovanje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz ove oblasti, pripremanje materijala za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske u vezi sa praćenjem stanja i sprovođenjem propisa iz ove oblasti, 
 6. učestvovanja u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim, stručnim i naučnim ustanovama.

 

Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije

Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. stručnu analizu u primjeni propisa iz geodetske i imovinskopravne oblasti,
 2. predlaganje novih i izmjenu i dopunu važećih propisa iznadležnosti Uprave,
 3. pripremanje nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskihakata,
 4. harmonizaciju propisa iz nadležnosti Uprave i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i saradnju i koordinaciju sa nadležnim ministarstvima,
 5. pripremanje Izjave usklađenosti i Uporednog prikaza usklađenosti i drugih planskih dokumenata u oblasti usklađivanje propisa u oblasti EU,
 6. praćenje i analizu savremenih svjetskih rješenja iz geodetske i imovinskopravne oblasti,
 7. usklađivanje propisa sa standardima acquis communautaire i provjeru usklađenosti svih odluka Uprave,
 8. pripremanje materijala i prijedloga odluka za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske i obavljanje drugih normativnih poslova,
 9. izradu smjernica vezanih za aktivnosti koje se odnose na evropske integracije,
 10. koordinaciju aktivnosti u okviru Uprave u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji u ostvarivanju kratkoročnih i srednjoročnih obaveza i prioriteta.