Sektor za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte

Nadležnost sektora

U Sektoru za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. stručnu analizu u primjenu propisa iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti,
 2. predlaganje novih, kao i izmjenu i dopunu važećih propisa iz nadležnosti Uprave,
 3. pripremanje nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata,
 4. pripremanje materijala i prijedloga odluka za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske i obavljanje drugih normativnih poslova,
 5. harmonizaciju propisa iz nadležnosti Uprave, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i saradnja i koordinacija sa nadležnim ministarstvima,
 6. pripremanje Izjave usklađenosti i Uporednog prikaza usklađenosti, kao i druge planske dokumente u oblasti usklađivanje propisa u oblasti EU,
 7. praćenje i analizu savremenih svjetskih rješenja iz geodetske, imovinsko-pravne i ekonomske oblasti,
 8. formiranje radnih grupa/timova, u cilju efikasnog i racionalnog obavljanja poslova,
 9. usklađivanje aktivnosti Sektora u vezi sa Evropskim integracijama, pokretanje inicijative i savjetovanje po pitanjima usklađivanja ukupnih procesa i njihovih aktivnosti u vezi ispunjavanja obaveza sa Evropskim integracijama, koordinisanje usklađivanje pravnog sistema sa standardima acquis communautaire-a, kao i provjere usklađenosti svih odluka,
 10. sarađivanje sa institucijama od značaja za evropske integracije, 
 11. afirmisanje i promovisanje procesa Evropskih integracija,
 12. koordinaciju aktivnosti u okviru Uprave u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji u ostvarivanju kratkoročnih i srednjoročnih obaveza i prioriteta,
 13. izradu smjernica vezanih za aktivnosti koje se odnose na evropske integracije,
 14. koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti i Аdresnog registra, 
 15. pripremanje analitičkih i statističkih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti i Аdresnog registra. 
 16. koordinaciju, monitoring i nadzor realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata, 
 17. saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH u cilju učešća u predpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 18. vođenje registar sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 19. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 20. saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,
 21. aktiviranje novih međunarodnih projekata i implementacija odobrenih međunarodnih projekata, kao i identifikacija projektnih prioriteta,
 22. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 23. praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije,
 24. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje, priprema izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije, kao i praćenje rezultata okončanih projekata, analiza njihovog kvaliteta i održivosti,
 25. prevođenje propisa Evropske unije i njihovo jezičko lektorisanje,
 26. uspostavljanje, vođenje i održavanje Аdresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 27. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti, analizu i masovnu procjenu nepokretnosti.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije
 2. Odjeljenje za međunarodne projekte

 

Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije

Odjeljenje za normativne poslove i evropske integracije je organizaciona jedinica u sastavu Sektora za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. stručnu analizu u primjeni propisa iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti,
 2. predlaganje novih, kao i izmjenu i dopunu važećih propisa iz nadležnosti Uprave,
 3. pripremanje nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata,
 4. harmonizaciju propisa iz nadležnosti Uprave, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim propisima i saradnja i koordinacija sa nadležnim ministarstvima,
 5. pripremanje Izjave usklađenosti i Uporednog prikaza usklađenosti, kao i drugih planskih dokumenata u oblasti usklađivanje propisa u oblasti EU,
 6. praćenje i analizu savremenih svjetskih rješenja iz geodetske, imovinsko-pravne i ekonomske oblasti,
 7. usklađivanje propisa sa standardima acquis communautaire, kao i provjeru usklađenosti svih odluka Uprave,
 8. pripremanje materijala i prijedloga odluka za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske i obavljanje drugih normativnih poslova,
 9. izradu smjernica vezanih za aktivnosti koje se odnose na evropske integracije,
 10. koordinaciju aktivnosti u okviru Uprave u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji u ostvarivanju kratkoročnih i srednjoročnih obaveza i prioriteta i
 11. učestvovanje u drugim aktivnostima koje se odnose na evropske integracije.

 

Odjeljenje za međunarodne projekte

Odjeljenje za međunarodne projekte je organizaciona jedinica u sastavu Sektora za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. koordinaciju, monitoring i nadzor realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,
 2. praćenje rezultata okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta i održivosti,
 3. saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH s ciljem učešća u predpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 4. vođenje registar sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 5. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 6. saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,
 7. aktiviranje novih međunarodnih projekata i implementaciju odobrenih međunarodnih projekata,
 8. identifikaciju projektnih prioriteta,
 9. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 10. praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije,
 11. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje,
 12. pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije,
 13. prevođenje propisa Evropske unije i njihovo jezičko lektorisanje i
 14. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti, analizu i masovnu procjenu nepokretnosti.