Sektor za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti

Nadležnost sektora

U Sektoru za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. praćenje sporazuma u vezi sa kandidatskim statusom, stabilizacijom i pridruživanjem BiH i Evropske unije iz djelokruga Uprave,
 2. saradnju sa institucijama BiH i EU u BiH s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 3. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 4. pripremu novih projekata i koordinaciju sa relevantnim sektorima u Upravi,
 5. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 6. koordinaciju i praćenje realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,
 7. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje, pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije i praćenje rezultata okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta i održivosti,
 8. identifikaciju projektnih prioriteta, sprovođenje odobrenih međunarodnih projekata i evidentiranje u sistemima nadležnih institucija,
 9. vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 10. praćenje i promovisanje fondova EU i međunarodnih projekata,
 11. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga strategija, zakona i drugih akata iz svog djelokruga,
 12. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti,
 13. uspostavljanje, vođenje i održavanje Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 14. praćenje tržišta nepokretnosti i izdavanje podataka iz postojećih registara zainteresovanim licima,
 15. koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti,
 16. koordinaciju rada sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave i jedinicama lokalne samouprave u oblasti Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 17. učešće u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave,
 18. pripremanje analitičkih i statističkih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 19. poslove iz oblasti socijalnog mapiranja i praćenja.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za evropske integracije
 2. Odjeljenje za međunarodne projekte
 3. Odjeljenje za poslove tržišta nepoktnosti

 

     Odjeljenje za evropske integracije

Odjeljenje za evropske integracije je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. praćenje sporazuma u vezi sa kandidatskim statusom, stabilizacijom i pridruživanjem BiH i Evropske unije iz djelokruga Uprave,
 2. aktivnosti Uprave u procesu evropskih integracije, učešće predstavnika Uprave u radnim grupama/tijelima u oblasti evropskih integracija,
 3. saradnju sa institucijama Republike Srpske, BiH i EU s ciljem učešća u pretpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije,
 4. programiranje projekata u skladu sa direktivama EU,
 5. izvještavanje o realizovanim i planiranim aktivnostima i projektima iz sredstava EU,
 6. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 7. planiranje i praćenje plana obuka u oblasti evropskih integracija,
 8. promovisanje fondova EU i razvojnih projekata.

 

     Odjeljenje za međunarodne projekte

Odjeljenje za međunarodne projekte je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. koordinaciju i praćenje realizacije svih aktivnosti iz odobrenih međunarodnih projekata,
 2. analizu ostvarenih rezultata i opravdanosti prethodnih projekata,
 3. vođenje registara sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji sa subjektima u inostranstvu,
 4. saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama,
 5. saradnju sa međunarodnim organizacijama radi koordinacije donatorske pomoći,
 6. pripremu projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije,
 7. izradu godišnjih programa projekata posebne namjene i regionalne saradnje,
 8. pripremu izvještaja o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije,
 9. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 10. poslove iz oblasti socijalnog mapiranja i praćenja.

 

     Odjeljenje za poslove tržišta nepokretnosti

Odjeljenje za poslove tržišta nepokretnosti je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 2. koordinaciju rada sa područnim jedinicama u oblasti Registra cijena nepokretnosti,
 3. koordinaciju rada i saradnju sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave, jedinicama lokalnih samouprava i drugim zainteresovanim stranama u oblasti praćenja i razvoja tržišta nepokretnosti,
 4. koordinaciju rada sa nadležnim republičkim institucijama, područnim jedinicama Uprave i jedinicama lokalne samouprave u oblasti Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 5. analizu i praćenje tržišta nepokretnosti kroz pripremu analitičkih i statističkih periodičnih i godišnjih izvještaja, te stručnu analizu Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica,
 6. analizu zahtjeva, obradu i izdavanje podataka Registra cijena nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra prostornih jedinica zainteresovanim stranama,
 7. praćenje i analizu propisa i stručnih dokumenata, međunarodnih smjernica i trendova u vezi sa kretanjem tržišta nepokretnosti,
 8. učešće u pripremanju nacrta i prijedloga strategija, zakona i podzakonskih akata iz svog djelokruga”.