Sektor za geodetske poslove

Nadležnost sektora

U Sektoru za geodetske poslove obavljaju se poslovi iz geodetske oblasti koji se odnose na:

 1. izradu dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova geodetskih poslova, te analizu i praćenje njihove realizacije,
 2. proučavanje primjene savremenih tehnoloških postupaka u geodetskoj oblasti,
 3. strateška istraživanja u oblasti geodezije i geoinformatike,
 4. metrološko obezbjeđenje geodetskih radova i njihovu standardizaciju,
 5. planiranje i izradu projekata geodetskih radova, ugovaranje, organizovanje, praćenje i kontrolu realizacije tih poslova, osnovne geodetske radove, premjer, izradu analognih i digitalnih katastarskih i geodetskih planova, geodetsko-tehničke poslove u postupku uređenja zemljišta - poslove komasacije, arondacije, poslove reprivatizacije zemljišta, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i reviziju istog,
 6. projektovanje, realizaciju i održavanje mreža geometrijske, fizičke i satelitske geodezije - državna referentna mreža, trigonometrijske mreže, mreže nivelmana visoke tačnosti, astronomska i gravimetrijska mreža, mreža permanentnih stanica, geodinamičke podloge, lokalni i regionalni gravimetrijski premjer, određivanje geoida, određivanje digitalnog modela reljefa, ispitivanje globalnih tektonskih promjena i sl, te učešće u međunarodnim projektima ove vrste,
 7. informacioni sistem referentnih mreža Republike Srpske i povezivanje sa sličnim sistemima u susjednim zemljama,
 8. utvrđivanje, obilježavanje i geodetsko određivanje međuentitetske linije između Republike Srpske i Federacije BiH, preuzimanje podataka o granici Bosne i Hercegovine na području Republike Srpske te ucrtavanje i sprovođenje istih u katastarskim planovima i katastarskom operatu,
 9. organizaciju i realizaciju pripremnih terenskih i kancelarijskih radova državnog premjera (premjer terestričke, aerofotogrametrijske i dr. metode),
 10. geodetske radove za posebne namjene,
 11. izradu digitalnih ortofoto planova,
 12. obradu satelitskih snimaka,
 13. održavanje katastra nepokretnosti/zemljišta i komunalnih uređaja,
 14. katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta u postupku održavanja katastra nepokretnosti,
 15. proučavanje i primjenu savremenih dostignuća u oblasti katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja,
 16. vođenje i sređivanje potrebnih statističkih podataka iz oblasti katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja,
 17. izdavanje katastarskih podataka,
 18. održavanje premjera i katastra,
 19. pripremanje i sprovođenje promjena podataka u bazama podataka GIS, ISU, IGPRS,
 20. stručna usmjeravanja i davanje uputstava za rad radnicima područnih jedinica i područnih kancelarija u geodetskoj oblasti,
 21. predlaganje direktoru sastava stručnog tima koji vrši pregled i prijem radova iz geodetske oblasti za koje je propisana izrada glavnog projekta i za koje je investitor Uprava,
 22. arhiviranje podataka geodetske dokumentacije (osnovnih radova, premjera, svih katastarskih evidencija) i svih drugih geodetskih i katastarskih podataka i spisa,
 23. čuvanje i izdavanje arhiviranih podataka i dokumentacije,
 24. praćenje, podršku i koordinaciju rada područnih jedinica,
 25. postupanje po predstavkama na rad u geodetskoj oblasti u područnim jedinicama i područnim kancelarijama,
 26. učestvovanje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz geodetske oblasti,
 27. učestvovanje u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim, stručnim i naučnim ustanovama,
 28. poslove kartografije i granica.

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za osnovne geodetske radove
 2. Odjeljenje za katastarski premjer i premjer vodova
 3. Odjeljenje za topografski premjer, kartografiju i granice
 4. Odjeljenje za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu projcjenu zmeljišta
 5. Odjeljenje za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv

 

Odjeljenje za osnovne geodetske radove

Odjeljenje za osnovne geodetske radove je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za geodetske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. izradu dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova geodetskih poslova, te analizu i praćenje njihove realizacije,
 2. proučavanje primjene savremenih tehnoloških postupaka u geodetskoj oblasti,
 3. metrološko obezbjeđenje geodetskih radova i njihovu standardizaciju,
 4. planiranje i izradu projekata geodetskih radova, ugovaranje, organizovanje, praćenje i kontrolu realizacije tih poslova, osnovne geodetske radove,
 5. organizaciju, realizaciju i kontrolu poslova osnovnih geodetskih radova (svih faza terenskih i kancelarijskih radova),
 6. projektovanje, realizaciju i održavanje mreža geometrijske, fizičke i satelitske geodezije - državna referentna mreža, trigonometrijske mreže, mreže nivelmana visoke tačnosti, astronomska i gravimetrijska mreža, mreža permanentnih stanica, geodinamičke podloge, lokalni i regionalni gravimetrijski premjer, određivanje geoida, ispitivanje globalnih tektonskih promjena i sl, te učešće u međunarodnim projektima ove vrste,
 7. informacioni sistem referentnih mreža Republike Srpske i povezivanje sa sličnim sistemima u susjednim zemljama,
 8. izradu prijedloga stručnih timova koji vrše pregled i prijem radova iz geodetske oblasti za koje je propisana izrada glavnog projekta ili tehničkih specifikacija i za koje je investitor Uprava,
 9. učešće u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim,stručnim i naučnim ustanovama,
 10. pripremanje prijedloga propisa iz geodetske oblasti,
 11. učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata iz djelokruga Odjeljenja,
 12. postupanja po predstavkama na rad organizacionih jedinica van sjedišta Uprave u geodetskoj oblasti,
 13. stručno usmjeravanje i davanje uputstava za rad radnicima organizacionih jedinica van sjedišta Uprave u geodetskoj oblasti,
 14. poslove pregleda i kontrole nad izvođenjem radova iz geodetske oblasti kao i pregled i kontrola rada geodetskih organizacija,
 15. prikupljanje i dostavljanje podataka u Registar podataka o izdatim geodetskim licencama i licencama za rad geodetskih organizacija.

 

Odjeljenje za katastarski premjer i premjer vodova

Odjeljenje za katastarski premjer i premjer vodova je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za geodetske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. izradu dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova premjera za potrebe uspostave i održavanja katastra, te analizu i praćenje njihove realizacije,
 2. izradu dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova poslova vezanih za premjer i katastar vodova, te analizu i praćenje njihove realizacije,
 3. proučavanje, primjenu i implementaciju savremenih tehničko-tehnoloških postupaka i metoda u geodetskoj oblasti (u oblasti katastra i premjera i katastra vodova),
 4. planiranje i izradu projekata premjera, organizovanje, praćenje i realizaciju tih poslova,
 5. organizaciju, realizaciju i kontrolu poslova premjera terestričkim, aerofotogrametrijskim, globalnog pozicioniranja i dr. metodama (svih faza terenskih i kancelarijskih radova),
 6. izradu na osnovu podataka premjera analognih i digitalnih katastarskih i geodetskih planova, te reprodukciju planova, ažuriranje i izdavanje planova,
 7. izradu na osnovu podataka premjera vodova analognih i digitalnih planova vodova,
 8. izradu osnovne karte koridora vodova za teritoriju Republike Srpske,
 9. održavanje premjera, održavanje katastra nepokretnosti / katastra zemljišta i katastra vodova,
 10. geodetsko-tehničke poslove u postupku uređenja zemljišta - poslove komasacije i arondacije,
 11. geodetsko-tehničke kancelarijske i terenske poslovi vezane za eksproprijaciju zemljišta,
 12. pripremanje podataka za sprovođenje promjena u bazama podataka (IGPRS),
 13. geodetske radove za posebne namjene,
 14. obradu aerofotogrametrijskih i satelitskih snimaka u svrhu izrade katastarskih planova i planova vodova,
 15. izradu i obradu podataka LIDAR snimaka,
 16. geodetska vještačenja, te druge poslove s tim u vezi koje ova uprava obavlja na zahtjev sudova, drugih državnih organa, građana i drugih pravnih subjekata,
 17. postupanja po predstavkama na rad organizacionih jedinica van sjedišta Uprave iz djelokruga nadležnosti Odjeljenja,
 18. davanje odobrenja organizacionim jedinicama Uprave u sjedištu i van sjedišta Uprave za izdavanje katastarskih podataka i podataka o vodovima,
 19. praćenje, podršku i koordinaciju rada organizacionih jedinica van sjedišta Uprave te stručno usmjeravanje i davanje uputstava za rad radnicima organizacionih jedinica van sjedišta Uprave, a u nadležnosti Odjeljenja,
 20. razmjenu podataka premjera i katastra nepokretnosti/zemljišta u pograničnim katastarskim opštinama sa Federacijom BiH,
 21. razmjenu podataka vodovima u pograničnim gradovima/opštinama sa Federacijom BiH,
 22. arhiviranje podataka geodetske (katastarske) dokumentacije i podataka o vodovima,
 23. pripremanje prijedloga propisa iz geodetske oblasti,
 24. učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata iz djelokruga Odjeljenja,
 25. učešće u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim, stručnim i naučnim ustanovama.

 

Odjeljenje za topografski premjer, kartografiju i granice

Odjeljenje za topografski premjer, kartografiju i granice je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za geodetske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. izradu dugoročnih i srednjoročnih programa i godišnjih planova topografskog premjera (premjera za podloge sitnijih razmjera), kartografije (izrade, održavanja i reprodukcije karata) i održavanja i kartografisanja, te analizu i praćenje njihove realizacije,
 2. proučavanje, primjenu i implementaciju savremenih tehničko-tehnoloških postupaka i metoda u geodetskoj oblasti (u oblasti topografskog premjera i kartografije),
 3. planiranje i izradu projekata topografskog premjera, organizovanje, praćenje i realizaciju tih poslova,
 4. organizaciju, realizaciju i kontrolu poslova topografskog premjera terestričkim, aerofotogrametrijskim, globalnog pozicioniranja i dr. metodama (svih faza terenskih i kancelarijskih radova),
 5. poslove kartografije - izradu na osnovu podataka topografsko-kartografskog premjera analognih i digitalnih karata (topografskih, preglednih, opštih, tematskih i dr.), te reprodukciju karata, ažuriranje i izdavanje karata,
 6. izradu osnovne državne karte,
 7. održavanje topografsko-kartografskog premjera,
 8. pripremanje podataka za sprovođenje promjena u bazama podataka (IGPRS),
 9. geodetske radove za posebne namjene,
 10. izradu digitalnih ortofoto planova (DOF), digitalnog modela reljefa/terena (DMT) i sl.,
 11. obradu aerofotogrametrijskih i satelitskih snimaka u svrhu izrade osnovne državne karte i drugih karata,
 12. izradu i obradu podataka LIDAR snimaka,
 13. geodetska vještačenja, te druge poslove s tim u vezi koje ova uprava obavlja na zahtjev sudova, drugih državnih organa, građana i drugih pravnih subjekata,
 14. postupanja po predstavkama na rad organizacionih jedinica van sjedišta Uprave iz djelokruga nadležnosti Odjeljenja,
 15. davanje odobrenja organizacionim jedinicama Uprave u sjedištu i van sjedišta Uprave za izdavanje kartografskih podataka,
 16. praćenje, podršku i koordinaciju rada organizacionih jedinica van sjedišta Uprave te stručno usmjeravanje i davanje uputstava za rad radnicima organizacionih jedinica van sjedišta Uprave, a u nadležnosti Odjeljenja,
 17. utvrđivanje, obilježavanje i geodetsko određivanje međuentitetske linije razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH,
 18. preuzimanje podataka o granici Bosne i Hercegovine na području Republike Srpske radi sprovođenje istih na topografskim i drugim kartama,
 19. arhiviranje podataka geodetske (topografsko-kartografske) dokumentacije,
 20. pripremanje prijedloga propisa iz geodetske oblasti, naročitooblasti kartografije i granica,
 21. učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata iz djelokruga Odjeljenja,
 22. učešće u međunarodnim projektima i saradnju sa međunarodnim, stručnim i naučnim ustanovama.

 

Odjeljenje za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu projcjenu zmeljišta

Odjeljenje za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za geodetske poslove u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta,
 2. realizaciju projekata uređenja zemljišne teritorije komasacijom i arondacijom,
 3. postupanje po zahtjevima stranaka za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta,
 4. katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta,
 5. komasacione procjene zemljišta,
 6. unutrašnje kontrole nad izvršenim radovima,
 7. učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata iz djelokruga Odjeljenja.

Odjeljenje za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv

Odjeljenje za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za geodetske poslove, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. vođenje evidencije o cjelokupnoj arhivskoj građi Uprave (popisivanje, klasifikacija i čuvanje tehničke i druge dokumentacije premjera, planova, karata, katastarskih evidencija i zemljišnoknjižne evidencije i zbirke isprava u analognom i digitalnom obliku),
 2. izradu specifikacija za nabavku opreme za skeniranje, organizaciju i upravljanje centrima za skeniranje,
 3. planiranje dinamike digitalizacije i digitalizaciju podataka iz nadležnosti Uprave (skeniranje trajne arhivske građe iz nadležnosti Uprave),
 4. učestvovanje u izradi tehničkih specifikacija sistema DA,
 5. upravljanje aplikativnim sistemom digitalnog arhiva, njegovo korišćenje, analizu i predlaganje mjera za unapređenje sistema DA u toku njegovog životnog ciklusa,
 6. reparaciju, konzervaciju i zaštitu originalnih analognih dokumenata i izradu normativa u ovoj oblasti,
 7. propisivanje formata, rezolucije, načina skeniranja, metapodataka, poslovnih procesa u postupku konverzije analognih dokumenata u digitalnu formu,
 8. definisanje procedura za kontrolu kvaliteta skeniranih dokumenata i kontrolu kvaliteta,
 9. praćenje međunarodnih standarda i pravovremeno predlaganje mjera s ciljem obezbjeđivanja održivosti sistema, odnosno dugoročnog čuvanja dokumenata u digitalnoj formi,
 10. održavanje i administraciju centralne baze DA i uspostavu servisa za pristup i korišćenje podataka digitalnog arhiva,
 11. vođenje evidencije o svim skeniranim dokumentima i izvještavanje,
 12. pripremu za izdavanje i izdavanje podataka DA eksternim korisnicima,
 13. učestvovanje u međunarodnim projektima i razmjenu iskustava sa drugim institucijama istog ili sličnog djelokruga,
 14. učestvovanje u izradi i implementaciji zakonskih i podzakonskih akata te strateških dokumenata, planova i projekata iz svog djelokruga,
 15. praćenje realizacije planova i projekata iz svog djelokruga i izvještavanje.