RERP

Implementacija međunarodnih projekata

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu Uprava), u prethodnom je periodu imala intenzivne aktivnosti na međunarodnom i regionalnom planu. Ove aktivnosti se odnose na implementaciju međunarodnih i regionalnih projekata, kao i na institucionalnu saradnju sa srodnim međunarodnim i regionalnim institucijama.

Ciljevi ovih projekata i institucionalne saradnje su kako realizacija konkretnih aktivnosti, kao što je to slučaj sa projektima koji se realizuju u saradnji sa Svjetskom Bankom (Projekat registracije nekretnina i Dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina), Evropskom komisijom (IPА projekti) ili sa donatorskim projektima Kraljevine Švedske i Norveške i sl., tako i razmjena iskustava i jačanje kapaciteta Uprave što su i primarni ciljevi implementacije donatorskih projekata sa Geodetskom upravom Kraljevine Švedske.

1. Projekat registracije nekretnina - Dodatno finansiranje

Glavni ciljevi Projekta registracije nekretnina – Dodatno finansiranje su: (i) Razvoj podataka za registraciju nekretnina i osnivanje koji bi se realizovao kroz obnovu katastarskog premjera na područjima na kojima je premjer neažuran ili je kvalitet podataka premjera nedovoljnog kvaliteta za potrebe osnivanja katastra nepokretnosti (ii)  Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina koji bi se najvećim dijelom realizovao kroz obezbjeđenje adekvatnog poslovnog prostora za potrebe digitalnog arhiva Uprave kao i unapređenje uslova rada u organizacionim jedinicama Uprave, te unapređenjem postojećih i implementaciju novih informacionih rješenja, te integraciju istih u novi moderan informacioni sistem i (iii) Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje Projektom koji bi obezbijedio kontinuitet razvoja politika Uprave, unapređenja zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave, edukaciju zaposlenih, itd.

Unapređenje geodetske infrastrukture i podataka premjera - obnova premjera

Jedno od iskustva stečenih tokom implementacije Projekta registracije nekretnina je i to da je u određenom stepenu (pojedina područja Republike Srpske) konstatovan nedovoljan kvalitet podataka katastarskog premjera koji su tehnička osnova za osnivanje katastra nepokretnosti i čiji kvalitet direktno utiče na postupak osnivanja katastra nepokretnosti. Naime, u pojedinim područjima su podaci katastarskog premjera neažurni, odnosno ne odslikavaju stvarno stanje na terenu dok je na drugim područjima katastarski premjer izvršen 50-ih i 60-ih godina prošlog vijeka ili čak u vrijeme Аustro-Ugarske države, tehnologijama premjera koje apsolutno nisu u skladu sa današnjim stepenom tehnološkog razvoja geodetskih mjernih metoda i primjene modernih digitalnih i satelitskih tehnologija te informacionih tehnologija koje se primjenjuju kod osnivanja i održavanja katastra nepokretnosi. U navedenim slučajevima, podaci katastarskog premjera na osnovu kojih bi trebalo da se vrši osnivanje katastra nepokretnosti su skoro pa neupotrebljivi što direktno implicira da bi u takvim slučajevima katastar nepokretnosti umjesto da sadrži ažurne i tačne podatke o nepokretnostima sadržavao podatke koji niti su tačni niti ažurni. U navedenim slučajevima je planirano sprovođenje unapređenja, odnosno poboljšanje kvaliteta podataka katastarskog premjera kako sa aspekta tačnosti tako i sa aspekta ažurnosti čime će se obezbijediti da se za navedena područja katastar nepokretnosti osnuje kao ažurna i tačna evidencija o nepokretnostima. Prilikom izbora područja za obnovu premjera vodilo se računa da se uglavnom uzmu urbana područja, koja su u fazi prostornog razvoja, a gdje su katastarski podaci neažurni i slabe tačnosti.

Postupak unapređenja/poboljšanja kvaliteta podataka katastarskog premjera bi se sprovodio kroz postupak obnove premjera, odnosno izradom katastarskog premjera u 15 katastarskih opština u Republici Srpskoj. Obnova premjera vršiće se na površini od 15 000 ha. Ove katastarske opštine su izabrane jer su podaci iz katastra koji se koriste previše zastareli da bi se uspostavio KN, a uspostava KN je izuzetno važna za njihov ekonomski razvoj.

Skeniranje i indeksiranje katastra i zemljišnih knjiga za digitalni arhiv

U okviru ove komponente je predviđena izgradnja ili kupovina poslovnog prostora za potrebe digitalnog arhiva Uprave. Uspostavljanje digitalnog arhiva je od velike koristi za zaštitu arhivske građe i dokumentacije i isti će doprinijeti bržoj dostupnosti potrebne dokumentacije radnicima Uprave u obavljanju svakodnevnih poslova, što će povećati efikasnost u radu Uprave, te omogućiti bolju dostupnost arhivske dokumentacije zainteresovanim korisnicima podataka iz nadležnosti Uprave putem internet servisa za distribuciju arhivskih podataka.

Generalno posmatrano, prostorije u kojima se nalazi vrijedna analogna dokumentacija su neadekvatne i situacija se dolaskom novih dokumenata iz dana u dan pogoršava. Аnalogni dokumenti se i dalje svakodnevno koriste i pored upotrebe modernih računarski podržanih sistema zemljišne administracije. U pojedinim slučajevima ova analogna arhivska građa je u tako lošem stanju da njeno dalje korišćenje može dovesti do trajnog gubitka vrijednih podataka.

Strategija za digitalni arhiv usvojena je u aprilu 2014.godine. Izrada dokumenta potpomognuta je donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske. Dokumentom su definisani opšti i specifični ciljevi za uspostavu digitalnog arhiva kao podsistema informacionog sistema RUGIPP.

Takođe, uz podršku donatorskih projekata Kraljevina Norveške i Švedske razvijen je i implementiran softverski sistem digitalnog arhiva Uprave kao moderno web rješenje koje je visoko ocijenjeno od strane kolega iz Švedske i Norveške koji su vršili nadzor nad realizacijom. U sklopu strateškog opredeljenja Uprave da se maksimalno digitalizuju poslovni procesi u Upravi (e-Uprava), a u skladu sa činjenicom da su podaci arhiva kojima Uprava raspolaže od velike važnosti za samu Upravu kao i druge zainteresovane institucije, pravna lica i građane, pokrenut je proces masovne digitalizacije arhivske građe. U sklopu RERP projekta osnovano je dvanaest regionalnih skener centara u kojima se vrši skeniranje dokumentacije, a Projektom registracije nekretnina-Faza II je predviđena nabavka poslovnog prostora u sklopu koga bi bio smješten centralni kapacitet digitalnog arhiva, depo arhivske građe i muzej geodezije. Pored navedenog u sklopu aktivnosti koje se odnose na digitalni arhiv, a u skladu sa planiranom dinamikom digitalizacije arhivske građe planirano je angažovanje jednog broja eksternih konsultanata na poslovima digitalizacije arhivske građe kako bi se ovaj važan posao što je moguće prije završio i podaci digitalnog arhiva stavili na raspolaganje zaposlenima u Upravi, ali i drugom zainteresovanim korisnicima.

Unapređenje IT sistema i infrastrukture

Dodatno finansiranje (DF) će podržati stalne napore na daljoj modernizaciji sistema upravljanja zemljištem u Republici Srpskoj. Pripremljena je nova IT strategija, a DF će podržati njihovu implementaciju. Prioritet će se dati razvoju e-usluga i povezivanju katastra sa drugim ključnim registrima, kao što su registri građana, poslovnih subjekata i adresa. DF će takođe ojačati kapacitet RUGIPP i podržaće plan RUGIPP da zameni svoj trenutni nedovoljno funkcionalni softver za katastar.

IT strategija RUGIPP predviđa uspostavljanje poslovnog modela koji uključuje i IT i poslovne stručnjake. DF će podržati uspostavljanje ovog poslovnog modela razvijanjem pravilnika o postupcima za upravljanje i dalji razvoj sistema katastra i upisa prava.

DF će podržati nacionalnu implementaciju DMS-a (razvijenog sredstvima RUGIPP) i budućeg softvera za katastar (katastar.rs). DF će takođe omogućiti RUGIPP da dalje razvija procedure za migraciju podataka, uspostavlja centralnu jedinstvenu bazu podataka, obezbeđuje interoperabilnost sa ključnim spoljnim sistemima, migrira podatke i uvodi nove e-usluge. DF će takođe podržati nadogradnju Geoportala i IT sistema katastra vodova i nastaviće podršku usklađivanju geoprostornih podataka sa tehničkim specifikacijama EU INSPIRE.

2. Projekat registracije nekretnina

Razvojni cilj Projekta registracije nekretnina je da podrži razvoj održivog sistema registracije nekretnina sa jedinstvenom evidencijom o nepokretnostima i pravima na njima - katastrom nepokretnosti u urbanim sredinama. Održiv sistem registracije nekretnina će biti finansijski i institucionalno sposoban da opstane, olakšaće investicije i dobro upravljanje, i obezbediće bazu podataka za zemljišnu administraciju i za razvoj nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Korisnici projekta će biti: a) javnost, koja će moći da bude vlasnik, da zakupljuje, uspostavlja hipoteke i koristi nepokretnosti pod zaštitom zakonskog upisa prava, b) ulaganje poslovnih zajednica koja će pri investiranju moći da se osloni na bezbedan pristup nepokretnostima i poboljšan pristup kreditima, c) vladine institucije i opštine u celini će moći da koriste internet pristup tačnim prostornim informacijama, i d) institucije zemljišne administracije posebno će imati korist od održivih operacija i politika za osoblje. Čitavo društvo će imati koristi od poboljšanog upravljanja zemljištem podržanog ažurnim i pristupačnim prostornim informacijama o nekretninama i njihovim transakcijama, što će povećati odgovornost i informisanost pri donošenju odluka, kao i kreiranje politike u vezi zemljišta, nekretnina i prirodnih resursa .

Projekat ima tri komponente:

  1. Komponenta А – Razvoj podataka za registraciju nekretnina
  2. Komponenta B - Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina
  3. Komponenta C – Razvoj politika i institucionalni razvoj, i upravljanje projektom

Komponenta А - Razvoj podataka za registraciju nekretnina (8,287 miliona USD).

Razvoj podataka za registraciju nekretnina će podržati harmonizaciju podataka o zemljištu, zgradama i pravima iz zemljišnih knjiga i katastra na osnovu stvarnog stanja na terenu. Cilj je da se uspostavi ažurna i integrisana baza podataka katastra nepokretnosti. Projekat će podsticati i podržavati registraciju zakonskih prava u KN, koristeći podatke dobijene tokom projekta. Komponenta će obezbediti jednak tretman svih građana, bez obzira na njihov pol, etničku pripadnost ili socijalni status povezujući tehnički rad na terenu sa podizanjem javne svesti, mapiranjem ranjivih grupa i funkcijama socijalnog monitoringa.

Komponenta B - Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina (6,295 miliona USD).

Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina će pomoći poboljšanje uslova rada i infrastrukture u katastarskim službama širom zemlje kroz: renoviranje i kupovinu poslovnih prostora; kreiranje digitalnih arhiva, i obezbeđivanje nameštaja i opreme. Cilj je da se poboljšaju uslovi rada, što će pomoći da se poboljša kvalitet usluga klijentima, standard usluga i moral zaposlenih. Pristup osnovnim geodetskim tehnologijama će biti obezbeđen za područja i kancelarije koje se još uvek oslanjaju na konvencionalne metode, i biće osigurana održivost nedavno instalirane GNSS mreže. Investicije u informacionu tehnologiju će dovesti do daljeg povezivanja između registra nekretnina i drugih javnih skupova podataka čineći da podaci budu dostupni online širokoj javnosti. One će takođe biti podrška za višestruko korišćenje. To će dovesti do povećanog pružanja elektronskih usluga online i na kraju do elektronskog prometa nekretnina.

Komponenta C - Razvoj politika i institucionalni razvoj, i upravljanje projektom (2,124 miliona USD).

Razvoj politika i institucionalni razvoj, te upravljanje projektom će podržati razvoj politika i zakonskog okvira radi pomaganja pri postizanju razvojnog cilja projekta. Cilj je da se poboljša održivost registracije nekretnina. Komponenta će imati snažan fokus na institucionalni razvoj i izgradnju kapaciteta, rešavanje dugoročnih izazova održivosti i upravljanja registrima nekretnina i naglašavajući finansijsku održivost, kvalitet usluga uz orijentaciju na klijente i socijalno osetljive tačke. Obuka za pravosuđe i osoblje koje radi na upisu prava o novom zakonskom okviru, propisima i procedurama će biti sistematizovana u RS kao i o drugim srodnim temama. Program će obezbediti kontinuitet obuke putem seminara i radionica iz oblasti prava, upravljanja, informacionih i komunikacionih tehnologija, katastarske nauke, prostornog planiranja, itd. Komponenta će takođe obuhvatiti neophodnu podršku za projektno upravljanje i monitoring. Tehnika procene uticaja će se koristiti za ocenu koliko će građani imati koristi od programa za registraciju nekretnina. Namera je ne samo da se pokaže uticaj, već i da se rezultati evaluacije koriste za unapređenje usluga registracije nekretnina, kao i da se urbano planiranje i lokalno oporezivanje imovine učini efikasnijim i održivim.