Javni poziv za obilježavanje katastarskih parcela

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, Tel: 00387 51-338-000, Faks: 00387-51-318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

                                             Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Republička uprava za geodetske i imovinko-pravne poslove Banja Luka  objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S 

                         kojim poziva sve imaoce prava na nepokretnostima da izvrše obilježavanje granica katastarskih parcela u katastarskim opštinama u kojima se vrši novi katastarski premjer, datim u tabeli ispod: 

 

 

Grad/

Opština

Katastarska

opština

Izvođač radova i kontakt telefon

Preuzmi oglas Rokovi
Teslić Teslić 1

„Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo i „Geocentar“ d.o.o. Banja Luka

(+387) 065/429-598

(+387) 065/343-839

Rok završetka radova:

novembar 2023. godine

Rok za obilježavanje granica parcela: 14.02.2023. godine

Derventa Drijen

„Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo i „Geocentar“ d.o.o. Banja Luka

(+387) 066/683-172

(+387) 065/577-075

Rok završetka radova:

novembar 2023. godine

Rok za obilježavanje granica parcela: 14.02.2023. godine

 

 

Napomena:

• Kvalitet katastarskog premjera zavisi od obilježavanja graničnih tačaka parcela;

• Katastarskim premjerom pored geodetskih mjerenja prikupljaju se i podaci o nepokretnostima u skladu sa stvarnim stanjem;

• Veoma je važno pored obilježavanja parcele i prisustvo imaoca prava na nepokretnostima prilikom prikupljanja podataka o nepokretnostima i

• Nakon katastarskog premjera slijedi postupak osnivanja katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera.