Knjige uloženih ugovora

Na teritoriji Republike Srpske uspostavljene su dvije knjige uloženih ugovora, i to:

  • Knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i
  • Knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža.

Razvojem građevinskog sektora (izgradnja kolektivnih stambenih objekata-zgrada, poslovnih objekata i sl.), ukazala se potreba za izdvojenom evidencijom etažnih objekata (stambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovni objekti i sl.) gdje bi se pojedinačne etažne jedinice mogle izdvojiti. 

Knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova je evidencija koja je nastala kao potreba evidentiranja zgrada i stanova koji su prometovani u skladu sa zakonom i bili su u državnoj svojini, a nisu upisani u zemljišnu knjigu ili neku drugu javnu evidenciju o nepokretnostima. Dakle, knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova vodi evidenciju otkupljenih zgrada i stanova i prava na istim.

Poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže u državnoj svojini koje su prodate u skladu sa Zakonom o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, kao i one za koje postoji pravni osnov za sticanje prava svojine na drugi način, a nisu upisane u zemljišnu knjigu, odnosno u druge javne evidencije o nekretninama i pravima na njima upisuju se u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža.

Pomenute knjige uloženih ugovora vode se posebno za svaku katastarsku opštinu u kojoj se ukaže potreba (na čijem području postoje objekti etažne svojine, stambene ili poslovne zgrade)

Izvod iz knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova služi kao dokaz o vlasništvu na otkupljenom stanu. Izvod iz knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža je dokaz o vlasništvu na kupljenoj poslovnoj zgradi, poslovnoj prostoriji ili garaži.