Katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnicima na nepokretnostima

Imajući u vidu probleme oko dvojnih evidencija, 1984. godine donesen je Zakon o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) koje je predviđao izradu nove evidencije, odnosno katastra nekretnina.

Katastar nekretnina je sveobuhvatna evidencija o zemljištu, zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao i posebnim dijelovima zgrada i drugih građevinskih objekata, dakle sa svim vrstama nekretnina, sa upisom prava vlasništva, prava posjeda i drugih prava i ograničenja na nepokretnostima, obogaćen novim sadržajima i automatskom obradom podataka.

Katastar nekretnina je formiran na osnovu Zakona o premjeru i katastru nekretnina iz 1984. godine, koji je predviđao izradu nove evidencije, kako bi se riješio dotadašnji problem dvojnih evidencija. Katastar nekretnina zamijenio je sve dotadašnje evidencije o nepokretnostima, odnosno katastar zemljišta, zemljišnu knjigu i popisni katastar na području katastarskih opština na kojima je osnovan.

Ova evidencija se osnivala na temelju premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji (tzv. novi premjer)

Postupak osnivanja katastra nepokrenostni prekinut je nametanjem Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske od strane visokog predstavnika za BiH, koji je usvojen 2003. godine. Ovim zakonom ponovo je uspostavljen sistem dvojne evidencije, odnosno katastar nepokretnosti i zemljišna knjiga. Postupak uspostavljanja sistema dvojne evidencije završen je 2005. godine, pri čemu je zemljišna knjiga formirana na osnovu podataka katastra nekretnina, a katastar nekretnina preveden u katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnicima.

Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/06, 110/08 i 15/10), nastavljen je premjer nepremjerenih dijelova teritorije Republike Srpske u Gaus-Krigerovoj projekciji, a na osnovu takvog premjera osnivala se evidencija katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnicima na nepokretnostima, bez utvrđivanja prava i nosilaca prava na nepokretnostima.

Osnivanje katastra nepokretnosti trajalo je sve do donošenja Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske 2012. godine, kojim je predviđeno osnivanje katastra nepokretnosti sa utvrđenim stvarnim pravima.

Zakon je definisao završetak ranije započetih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnicima.

Prema važećoj zakonskoj regulativi, vrši se samo održavanje ove evidencije o nepokretnostima, sve do osnivanja katastra nepokretnosti.