Jedinica za internu reviziju

Nadležnost jedinice

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  1. strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
  2. testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,
  3. izvještavanje o rezultatima revizije i davanje preporuka da bi se poboljšalo poslovanje,
  4. vršenje revizije svih organizacionih jedinica Uprave, srednjoročne programe i godišnje planove rada, aktivnosti i procese uključujući i područne jedinice i područne kancelarije,
  5. pripremu operativnih uputstava i Pravilnika o internoj reviziji,
  6. sistematični pregled i ocjenu upravljanja rizikom, interne kontrole i rukovođenje organizacijom, uključujući politike, procedure i aktivnosti Uprave,
  7. ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa upostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
  8. čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
  9. integritet i vjerodostojnost inforamcija, računa i podatka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.

 

GODIŠNjI PLАN JEDINICE ZА INTERNU REVIZIJU ZА 2020. GODINU

 

RED. BR. REVIZIJSKА PODRUČJА
1. Revizija vršenja redovnog godišnjeg popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza
2. Revizija planiranja i naplate prihoda Uprave
3. Revizija sprovođenja javnih nabavki
4. Аnaliza preduzetih mjera i aktivnosti po datim preporukama Glavne službe za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske
5. Revizija korištenja službenih vozila Republičke  uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
6. Praćenje realizacije Plana osnivanja i uspostave katastra nepokretnosti
7. Revizija izrade budžetskog zahtjeva Uprave
8. Revizija upravljanja ljudskim resursima
9. Revizija refundacija bolovanja
10. Revizije po nalogu direktora

ZАPOSLENI U JEDINICI ZА INTERNU REVIZIJU:


Zdravko Kudra - rukovodilac Jedinice za internu reviziju;
Marko Kuga - interni revizor;
Tea Аćić - interni revizor;
Nada Ćurković - interni revizor.