Jedinica za internu reviziju

Nadležnost jedinice

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  1. strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
  2. testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,
  3. izvještavanje o rezultatima revizije i davanje preporuka da bi se poboljšalo poslovanje,
  4. vršenje revizije svih organizacionih jedinica Uprave, srednjoročne programe i godišnje planove rada, aktivnosti i procese uključujući i područne jedinice i područne kancelarije,
  5. pripremu operativnih uputstava i Pravilnika o internoj reviziji,
  6. sistematični pregled i ocjenu upravljanja rizikom, interne kontrole i rukovođenje organizacijom, uključujući politike, procedure i aktivnosti Uprave,
  7. ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa upostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
  8. čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
  9. integritet i vjerodostojnost inforamcija, računa i podatka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.

 

GODIŠNJI PLAN JEDINICE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2024. GODINU

 

RED. BR. REVIZIJSKA PODRUČJA
1. Revizija planiranja i naplate prihoda Uprave
2. Revizija Plana integriteta Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
3. Revizija sistema internih kontrola iz oblasti kancelarijskog poslovanja
4. Revizija upravljanja ljudskim resursima
5. Revizija uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
6. Revizija naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu
7. Revizija upravljanja Projektom registracije nekretnina finansiranim iz kredita Svjetske banke
8. Revizija sprovođenja javnih nabavki
9. Revizija učinka „Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila”
10. Analiza preduzetih mjera i aktivnosti po datim preporukama Glavne službe za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske 

 

ZAPOSLENI U JEDINICI ZA INTERNU REVIZIJU:

Nada Ćurković, rukovodilac Jedinice za internu reviziju,

Tea Aćić, interni revizor,

Snježana Stević, interni revizor.