Izdavanje podataka

Vrste podataka koji se izdaju su:

 • koordinate, kote i opis položaja geodetskih tačaka – po jednoj tački
 • korišćenje sevisa SRPOS-a
 • kopije geodetskih planova u analognom obliku
 • kopije geodetskih planova u digitalnom obliku
 • kopije karata u analognom obliku – po listu
 • kopije karata u digitalnom obliku
 • aerofotogrametrijski materijal u analognom obliku
 • aerofotogrametrijski materijal u digitalnom obliku
 • podaci aerofoto-a
 • podaci digitalnog modela terena
 • podaci registra prostornih jedinica u digitalnom obliku
 • kopija-prepis podataka premjera i katastra nepokretnosti
 • davanje podataka o površinama, kulturama i katastarskom prihodu
 • izdavanje podataka o istorijatu parcela
 • pristupanje (omogućavanje stalnog pristupa) alfanumeričkim podacima katastra i zemljišne knjige za područje jedne političke opštine u digitalnom obliku putem lokalna (ili globalne) računarske mreže uvrđuje se naknada
 • pristupanje (omogućavanje povremenog pristupa) alfanumeričkim podacima katastra i zemljišne knjige u digitalnom obliku putem lokalne (ili globalne) računarske mreže
 • pristupanje (omogućavanje stalnog pristupa) podacima Geoportala Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem globalne računarske mreže
 • zemljišta plaća podnosilac zahtjeva za pružanje usluga, odnosno korištenje podataka.

Od plaćanja naknade za korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta oslobođeni su:

 • a) republički organi uprave za podatke katastra nepokretnosti koji su im neophodni za vođenje postupka iz okvira njihove nadležnosti,
 • b) sudovi, odnosno tužilaštva za prepise ili izvode iz posjedovnog lista, odnosno lista nepokretnosti u svrhu vođenja postupka,
 • v) naučne ili obrazovne ustanove kada podatke koriste za potrebe edukacije, naučna i eksperimentalna istraživanja,
 • g) strana diplomatska i konzularna predstavništva stranih država pod uslovom reciprociteta,
 • d) lica koja poklanjaju svoju imovinu Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj, vjerskoj ustanovi, humanitarnoj organizaciji, ili se odriču prava svojine na nepokretnosti u korist nekog od navedenih pravnih subjekata – u postupku za dobijanje isprava potrebnih za prenos prava vlasništva,
 • đ) lica koja primaju socijalnu pomoć,
 • e)nadležni organi uprave jedinice lokalne samouprave koja je Odlukom Vlade Republike Srpske svrstana u izrazito nerazvijenu i
 • ž) članovi porodica palih boraca i ratni vojni invalidi do IV kategorije.

 

Visina naknade za vršenje usluga premjera i korištenje podataka katastra nepokretnosti i katastra određuje se u skladu sa Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ 18/12 i 27/12).