Projekat „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH“ – DELEF

Projekat „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH“ - DELEF, je partnerski projekat Geodetske uprave Kraljevine Švedske (Lantmäteriet), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH. Projekat se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske putem švedske agencije SIDA.

Svrha projekta je da ojača kapacitete nadležnih uprava i tim doprinese njihovoj transformaciji u moderne, tehnološki razvijene, pouzdane i efikasne uprave kroz stručnu i tehničku podršku geodetskim upravama u Bosni i Hercegovini (RUGIPP i FGU) za jačanje stručnih kapaciteta i dostizanje definisanih ciljeva u oblasti masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, infrastrukture geoprostornih podataka i geodetske infrastrukture, kako bi se Bosna i Hercegovina pripremila za reforme u zemljišnoj administraciji, što vodi bliže ka članstvu u Evropsku uniju. 

Projekat je počeo 01.08.2023. godine (početna faza projekta) a planirano trajanje projekta je pet godina (2023-2028). Predviđeno je da projekat DELEF bude tehnička podrška planiranom Projektu za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti, e-upravljanje i poboljšanje infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srpskoj, za čiju su implementaciju planirana kreditna sredstva Svjetske banke.

Projekat se sastoji od četiri komponente.

Komponenta 1: Sveukupan razvoj kapaciteta

Glavni cilj komponente je izgraditi i jačati ukupne institucionalne i profesionalne kapacitete, kao i podizati svijest o važnosti dobre administracije i upravljanja zemljištem i koristi od toga za sve građane BiH.

Očekivan ishod: Geodetske uprave su moderne, transparentne i efikasne organizacije koje doprinose ekonomskom i društvenom razvoju i saradnji sa zainteresovanim stranama u zemljišnoj administraciji u Bosni i Hercegovini.

Komponenta 2: Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti

Osnovni zadatak komponente je usvojiti i primijeniti znanje o prikupljanju i verifikaciji tržišnih podataka, metodologiju masovne procjene vrijednosti nepokretnosti kao i dijeljenje podataka sa ključnim učesnicima procesa.

Očekivan ishod: Geodetske uprave doprinose transparentnom tržištu nepokretnosti upravljanjem sistemom masovne procjene vrijednosti nepokretnosti za dobrobit svih građana i poslovne zajednice.

Komponenta 3: Infrastruktura geoprostornih podataka

Kroz podrška razvoju infrastrukture geoprostornih podataka povećaće se tehnički kapaciteti, poboljšati sistemi i proizvodnja, korišćenje i dijeljenje geoprostornih informacija, s ciljem bolje koordinacije i saradnje između pružalaca usluga i korisnika geoprostornih podataka i između javnih i vladinih institucija.

Očekivan ishod: Geodetske uprave i drugi proizvođači geoprostornih podataka omogućavaju dijeljenje ažurnih i tačnih geoprostornih podataka putem servisa koje koriste zainteresovane strane za suočavanje sa izazovima održivog razvoja i njihovim rješavanjem.

Komponenta 4: Geodetska infrastruktura

Moderna geodetska infrastruktura, povezana sa susjednim državama i evropskom/globalnom mrežom, predstavlja osnovu za sve vrste geodetskih mjerenja i obezbjeđuje tačna, pouzdana i brza mjerenja u realnom vremenu, prvenstveno u katastarske i inženjerske svrhe. Komponenta će podržati transformaciju (prelazak) u nove referentne okvire koji su poboljšani i u upotrebi, unaprijediti međunarodnu i regionalnu saradnju i podržati uključivanje novih stanica u Evropsku permanentnu mrežu (EPN).

Očekivan ishod: Tačna, pouzdana i lako dostupna geodetska infrastruktura je globalno integrisana i korišćena od strane svih zainteresovanih strana.