JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI RIBNIK - 05.06.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj:21.01/052-300/24

Datum: 04.06.2024. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 2. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 i 90/23), te na osnovu Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, broj: 21.01/052-300/24 od 03.06.2024. godine  a na osnovu ukazane potrebe za zakupom poslovnog protora za potrebe rada Područne jedinice Ribnik, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,  upućuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je zakup poslovnog prostora u opštini Ribnik, za potrebe rada Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područne jedinice Ribnik.

Ovaj javni poziv objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Planirani period trajanja zakupa je jedna godina.

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica – vlasnici ponuđenog prostora koji svoje ponude, sa traženom dokumentacijom, dostave u predviđenom roku.

 

3. Karakteristike poslovnog prostora

3.1.Tražene karakteristike poslovnog prostora:

a) da se prostor nalazi u Opštini Ribnik.

b) poslovni prostor u pogledu strukture treba da ispunjava sledeće uslove:

Ukupna korisna površina treba da ima sledeću dispoziciju:

 

         - Kancelarija - kom 3, površine cca 50 m²;

         - Prateći prostor - (hodnik, mokri čvor i sl.) cca 20 m²;

 

 

3.2. Poslovni prostor (objekat) u kome se nalazi kancelarija treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su urađeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

3.3. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.

3.4. Prostor treba da bude useljiv odmah, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi, te da je naopterećen teretima.

 

4.  Sadržaj ponude

4.1. Tehničke karakteristike

a) Osnove poslovnog prostora (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-a ili ovlaštene geodetske  organizacije);

b) Foto dokumentacija;

v) Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta;

 

4.2. Vlasnička dokumentacija

g) Zemljišnoknjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima;

d) Posjedovni list ili list nepokretnosti;

đ) Kopija katastarskog plana;

 

Napomena: Dokumenti koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja ponude.

 

e) Cijena zakupa prostora;

ž) Način plaćanja.

 

5. Analiza i pregled ponude

5.1. Komisija za kupovinu i zakupe poslovnih prostora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove izvršiće pregled i ocjenu svih ponuda koje su dostavljene u predviđenom roku.

5.2. Ponude koje su pristigle nakon predviđenog roka biće vraćene ponuđaču.

5.3. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

5.4. Nakon ocjene i odabira ponude, ovlašćeni vještak građevinske struke izvršiće pregled izabranog objekta i dostaviće svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva), te će izvršiti procjenu vrijednosti zakupa izabranog poslovnog prostora.

5.5. Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti zakupa u  opštini  Ribnik, utvrdiće se konačna cijena zakupa.

5.6. Republička uprava za geodetske i imovinsko-prane poslove zadržava pravo da ne prihvati ponudu koja u finansijskom, funkcionalnom, upotrebnom, estetskom ili bilo kojem drugom smislu nije odgovarajuća ili nije primjerena instituciji i ne zadovoljava minimalne uslove utvrđene i tražene ovim javnim pozivom.

5.7. Svi učesnici u postupku biće obavješteni o konačnom ishodu postupka.

5.8. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će shodno Zakonu o obligacionim odnosima sa ponuđačem čija ponuda je odabrana u konkretnom postupku zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

6. Ostale informacije

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva.

Kontakt telefon: 051/338-000.

 

7. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom

„PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE PODRUČNE JEDINICE RIBNIK - NE OTVARAJ“, broj: 21.01/052-300/24,

na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Trg Republike Srpske broj 8,

78 000 Banja Luka.

 

 

8. Rok za podnošenje ponude

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

                                                                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                                                                        mr Dragan Stanković

Datum objave: 05.06.2024. godine