JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - KUPOVINA POSLOVNOG PROSTORA U ČAJNIČU

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-645/20

Dana: 04.12.2020. god.

 

            Na osnovu članova 80. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 115/18), a u skladu sa Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2019. godinu("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 9/19 i Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2020. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/20), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Čajniču za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (u daljnjem tekstu Uprava), Područne jedinice Čajniče.

 

  1. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1.1.  da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja.

1.2.  da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa (Poreska uprava RS i Uprava za indirektno oporezivanje BiH).

 

  1. Karakteristike poslovnog prostora

2.1.  Da se prostor ili objekat nalazi u građevinskoj zoni opštine Čajniče, prizemlje ili prvi sprat.

2.2.  Ukupna korisna površina između 120 - 140m2  treba da ima sljedeću dispoziciju:

-          šalter sala (prizemlje)              kom.  1             P=    cca 20m2            

-          prateće kancelarije                    kom.  3             P=    cca 80m2            

-          prostor za arhivu                         kom.  1            P=    cca 20m2              

            -     (hodnik, mokri čvorovi, i sl.)                     P=    cca 10m2

2.3.  Poslovni prostor (objekat) treba da bude u prizemlju ili prvom spratu čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređani u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje, i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

2.4.  Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.

2.5.  Ovlašćeno lice Uprave sa ovlaštenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva).

2.6.  Objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisanim vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.   

2.7.  Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani je vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabaranog poslovnog prostora.

 

2.8.  Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

2.9.  Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi direktor rješenjem o kupovini poslovnog prostora, a na prijedlog komisije.

 

  1. Sadržaj ponude

3.1.  Tehničke karakteristike

- Osnove poslovnog prostora (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-e ili ovlaštene geodetske organizacije).

- Foto dokumentaciju

- Tekstualni opis tehničkih karakteristita objekta

3.2.  Vlasnička dokumentacija

- Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o

  etažnom vlasništvu ili list nepokretnosti sa upisanim teretima.

- Posjedovni list

- Kopiju katastarskog plana

- Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)

- Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)

Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.

3.3.  Cijena prostora (objekta) prema konačnoj namjeni sa pribavljenom upotrebnom dozvolom.

3.4.  Način plaćanja.

3.5.  Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. ovog javnog poziva.

Za uslove iz tačke 2.1. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog suda, a za uslove iz tačke 2.2. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija (Poreska uprava RS i UIO).

Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca.

 

  1. Ostale informacije

Uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava, ili iz bilo koga drugoga razloga odustane od kupovine.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po dobijanju upotrebne dozvole za izgrađeni poslovni prostor, ako je prostor u izgradnji.

Notarske troškove kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi prodavac, kao i troškove poreza na promet i sve eventualne druge troškove.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051/338-000, 338-010.

 

  1. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Čajniču - NE OTVARAJ'', na adresu:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

78 000 Banja Luka,

Trg Republike Srpske br. 8.

 

  1. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama Republike Srpske.

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

                                                                                                             

Datum objave: 05.12.2020. godine 

 

DIREKTOR

 

                                                                                Bosiljka Predragović, dipl.pravnik