JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI KUPRES - 26.04.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-238/24

Datum: 23.04.2024. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 2. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 i 90/23), te na osnovu Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, broj 21.01/052-238/24 od 22.04.2024. godine, a na osnovu ukazane potrebe za zakupom poslovnog protora za potrebe rada Područne kancelarije Kupres, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,  upućuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je zakup poslovnog prostora u opštini Kupres, za potrebe rada Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područne kancelarije Kupres.

Ovaj javni poziv objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Planirani period trajanja zakupa je 2 (dvije) godine.

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica – vlasnici ponuđenog prostora koji svoje ponude, sa traženom dokumentacijom, dostave u predviđenom roku.

 

3. Karakteristike poslovnog prostora

3.1.Tražene karakteristike poslovnog prostora:

a) da se prostor nalazi u Opštini Kupres.

b) poslovni prostor u pogledu strukture treba da ispunjava sledeće uslove:

Ukupna korisna površina treba da ima sledeću dispoziciju:

         - Kancelarija - kom 1, površine cca 13 m²;

         - Prateći prostor (hodnik, mokri čvor i sl.)

3.2. Poslovni prostor (objekat) u kome se nalazi kancelarija treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su urađeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

3.3. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.

3.4. Prostor treba da bude useljiv odmah, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi, te da je naopterećen teretima.

 

4.  Sadržaj ponude

4.1. Tehničke karakteristike

a) Osnove poslovnog prostora (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-a ili ovlaštene geodetske  organizacije);

b) Foto dokumentacija;

v) Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta;

 

4.2. Vlasnička dokumentacija

g) Zemljišnoknjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima;

d) Posjedovni list ili list nepokretnosti;

đ) Kopija katastarskog plana;

 

Napomena: Dokumenti koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja ponude.

 

e) Cijena zakupa prostora;

ž) Način plaćanja.

 

5. Analiza i pregled ponude

5.1. Komisija za kupovinu i zakupe poslovnih prostora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove izvršiće pregled i ocjenu svih ponuda koje su dostavljene u predviđenom roku.

5.2. Ponude koje su pristigle nakon predviđenog roka biće vraćene ponuđaču.

5.3. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

5.4. Nakon ocjene i odabira ponude, ovlašćeni vještak građevinske struke izvršiće pregled izabranog objekta i dostaviće svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva), te će izvršiti procjenu vrijednosti zakupa izabranog poslovnog prostora.

5.5. Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti zakupa u opštini Kupres, utvrdiće se konačna cijena zakupa.

5.6. Republička uprava za geodetske i imovinsko-prane poslove zadržava pravo da ne prihvati ponudu koja u finansijskom, funkcionalnom, upotrebnom, estetskom ili bilo kojem drugom smislu nije odgovarajuća ili nije primjerena instituciji i ne zadovoljava minimalne uslove utvrđene i tražene ovim javnim pozivom.

5.7. Svi učesnici u postupku biće obavješteni o konačnom ishodu postupka.

5.8. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će shodno Zakonu o obligacionim odnosima sa ponuđačem čija ponuda je odabrana u konkretnom postupku zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

6. Ostale informacije

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva.

Kontakt telefon: 051/338-000.

 

7. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom

„PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE PODRUČNE KANCELARIJE KUPRES- NE OTVARAJ“, broj: 21.01/052-238/24,

na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Trg Republike Srpske broj 8,

78 000 Banja Luka.

 

8. Rok za podnošenje ponude

Rok za podnošenje ponuda je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

                                                                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                                                                                  mr Dragan Stanković

Datum objave: 26.04.2024. godine