JAVNA LICITACIJA - 27.02.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

____________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-481/23

Dana, 26.02.2024.godine

 

Na osnovu Odluke direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, broj: 21.01/052-481/23 od 02.10.2023. godine o prodaji službenih motornih vozila putem licitacije, oglašava se

 

JAVNA LICITACIJA

za prodaju službenih motornih vozila

 

Predmet prodaje su službena motorna vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kako slijedi:

 

I Vozila koja se nalaze na adresi, Veljka Mlađenovića 12 c, Banja Luka - Područna jedinica Banja Luka:

- VOLKSSWAGEN POLO godina proizvodnje 2005., broj šasije: WVWZZZ9NZ6D073689, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

- RENAULT MEGAN, godina proizvodnje 2007., broj šasije: VF1LMSFB537609029, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,393.30 KM (hiljadutristotinedevedesettri i 30/100 konvertibilnih maraka).

II Vozilo koje se nalazi na adresi, Kralja Petra prvog oslobodioca 9 - Područna jedinica Bileća:

- VOLKSSWAGEN POLO godina proizvodnje 2005., broj šasije: WVWZZZ9NZ5Y148318, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

III Vozilo koje se nalazi na adresi, Srpske vojske 10 -  Područna jedinica Han Pijesak:

- LADA NIVA, godina proizvodnje 2013., broj šasije: XTA213100E0155742, stanje vozila:  ispod prosjeka, početna cijena 4,393.40 KM (četirihiljadetristotinedevedesettri i 40/100 konvertibilnih maraka).

IV Vozila koje se nalaze na adresi, Donji Lokanj (Njiverice) br. 381, 75412 Pilica-Zvornik:

- VOLKSSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WVWZZZ9NZ6D073711, stanje vozila:  ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

- RENAULT MEGAN, godina proizvodnje 2007., broj šasije: VF1LMSFB537609092, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 2,229.28 KM (dvijehiljadedvijestotinedvadesetdevet i 28/100 konvertibilnih maraka).

V Vozilo koje se nalazi na adresi, Trg Đenerala Draže Mihajlovića bb - Područna jedinica Ugljevik:

 

 

- LADA NIVA, godina proizvodnje 2009., broj šasije: XTA21214091919177, stanje vozila:  ispod prosjeka, početna cijena 2,103.57 KM (dvijehiljadestotinutri i 57/100 konvertibilnih maraka).

VI  Vozilo koje se nalazi na adresi, Svetog Save 13 - Područna jedinica Brod:

- LADA KALINA, godina proizvodnje 2007., broj šasije: XTA11183070073378, stanje vozila: ispod prosjeka,  početna cijena 1,058.47 KM (hiljadupedesetosam i 47/100 konvertibilnih maraka).

VII  Vozila koje se nalaze na adresi, Branka Ćopića 27 - Područna jedinica Prnjavor:

- VOLKSSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WVWZZZ9NZ5Y146535, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

- VOLKSSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2007., broj šasije: WVWZZZ9NZ89000108, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

- VOLKSSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WVWZZZ9NZ6D073683, stanje vozila: ispod prosjeka, početna cijena 1,391.15 KM (hiljadutristotinedevedesetjedna i 15/100 konvertibilnih maraka).

 

Licitacija službenih motornih vozila će se obaviti na navedenim lokacijama u terminima:

 

- Vozila na lokaciji iz stava I dana 06.03.2024. godine u 11:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava II dana 12.03.2024. godine u 10:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava III dana 13.03.2024. godine u 10:00 časova,

- Vozila na lokaciji iz stava IV  dana 13.03.2024. godine u 14:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava V dana 14.03.2024. godine u 11:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava VI dana 15.03.2024. godine u 12:00 časova i

- Vozila na lokaciji iz stava VII dana 18.03.2024. godine u 11:00 časova.

 

Početna cijena svih vozila navedena je u javnom oglasu.

Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a koja ne može biti manja od početne cijene.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Zaposleni u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko–pravne poslove Banja Luka, nemaju pravo učešća u javnoj licitaciji.

Prednost  pri kupovini imaju lica koja kupe veći broj vozila.

Prodaja vozila se vrši po principu „viđeno-kupljeno“ i bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Sve troškove oko transporta i prenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan najkasnije u roku od (5) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, preuzeti motorno vozilo uz uplatu postignute cijene.

 

 

                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                                                              Aleksandar Đurašinović, dipl.pravnik