JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U BANJALUCI

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Broj: 21.01/052-772/23

Datum: 01.02.2024. godine

 

            Na osnovu člana 86. Stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21, 15/22,56/22 ,132/22 i 90/23), a u skladu sa Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2024. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 113/23)i  na ukazane potrebe Područne jedinice Banja Luka, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, upućuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je zakup  poslovnog kancelarijskog prostora sa pratećim prostorijama u gradu Banja Luka za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srspke, za potrebe rada Područne jedinice Banja Luka.

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koji ispunjavaju uslov Javnog poziva.

 

3. Katakteristike poslovnog prostora

3.1. Tražene karakteristike poslovnog prostora:

a) Da se prostor ili objekat nalazi u Banjoj Luci, u užem području PJ Banja Luka, Ul. Veljka Mlađenovića 12C, Banja Luka, na udanjenosti do 1,5 km od PJ Banja Luka (što je neophodno zbog stalne komunikacije sa sjedištem PJ Banja Luka i rada sa strankama),

b) Poslovni prostor u pogledu strukture treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • Ukupna korisna površina cca 240 – 270m2 treba da ima sledeću dispoziciju:
  • Kancelarije:  5 kancelarija površine cca 30m2 po jednoj kancelariji, 1. kancelarija površine cca 20m2 i 1. kancelarija površine cca 50m2.
  • Prateće prostorije (hodnik, minimalno dva mokra čvora, čajna kuhinja i sl.) ukupne površine cca 50m2 .

v) Potrebno je da uz objekat postoji parkin prostor ili da se u neposrednoj blizini objekta nalazi javin parkin prostor.

3.2. Poslovni prostor (objekat) treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora. Instalacije u prostoru treba da budu izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje (gradska toplana ili vlastito), ventilacija, hlađenje i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde, kao i neophodno postojanje računarske mreže, instalacija vode i odvoda sa sanitarnom opremom, instalacije protivpožarne vode za završnom opremom.

3.3. Komisija sa ovlašćenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva), u skladu sa tačkom 3.1. Javnog poziva.

3.4. Objekat treba da bude useljiv najkasnije do 01.03.2024. godine uz preduslov da su u potpunosti regulisani imovinsko-pravni odnosi, a zakup se uzima na 48 mjeseci zaključno sa 01.03.2028. godine uz mogućnost produženja.

3.5. Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova i cijene zakupa, izabrani vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti zakupa izabranog poslovnog prostora.

3.6. Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procjenjenoj vrijednost zakupa, utvrdiće se konačna cijena zakupa.

3.7. Konačnu odluku o zakupu poslovnog prostora donosi direktor rješenjem o zakupu poslovnog prostora.

 

4. Sadržaj ponude

4.1. Tehničke karakteristike

- Osnove poslovnog prostora  (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-e ili ovlaštene geodetske organizacije);

- Fotodokumentaciju:

- Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta.

4.2. Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na nepokretnostima:

- List nepokretnosti sa utvrđenim stvarnim pravima;

 Ili:

- Zemljišno knjižni izvodak i posjedovni list/list nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom na nepokretnosti;

Ili:

- Izvid iz knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža,

4.3. Kopija katastarskog plana,

4.4. Upotrebna dozvola.

Dokumenti koji se zahtjevaju moraju biti orginalni ili ovjerene kopije i ne smiju biti starije od tri mjeseca.

4.5. Cijena zakupa prostora (objekta).

4.6. Način plaćanja.

 

5. Ostale informacije

Uprava zadržava pravo da ne prihvata nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude više od raspoloživih finansijskih sredstava.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po dobijanju rješenja direktora o zakupu najpovoljnijeg poslovnog prostora.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom od 10 do 14 časova, dobiti detaljne  usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva.

Kontak telefon: 051/338-000 051/338-010.

 

6. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prosotra za potrebe PJ Banja Luka – NE OTVARAJ“, na adresu:

 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,

Trg Republike Srpske br. 8.

78000 Banja Luka.

 

7. Rok za podnošenje

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Dnevnim novinama Republike Srpske.

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               DIREKTOR

                                                                                                                                                                                          mr Dragan Stanković