LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA U VEZI OGLASA ZA IZRAŽAVANJE INTERESA (KONSULTANTSKE USLUGE)

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_____________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-711/23

Dana: 15.01.2024. godine

           

Na osnovu Zahtjeva za izražavanje interesa (konsultantskih usluga) za prijem konsultanata za rad u komisijama za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima na teritoriji grada Trebinje, objavljenog na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (http://www.rgurs.org) i u dnevnim novinama Glas Srpske na dan 28.11.2023. godine, Komisija za prijem konsultanata sačinila je  

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

KONSULTANTI ZA RAD U KOMISIJI ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA TREBINJE – PREDSJEDNIK KOMISIJE, DIPLOMIRANI PRAVNIK

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Zorica Ateljević

42

2.

Aleksandra Medan

42

 

 

                                                                                                                                                                        DIREKTOR

                                                                                                                                                               Mr Dragan Stanković