ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI (KONSULTANTSKE USLUGE – IZBOR FIRME)

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 51880-BA

 

 

Naziv zadatka: 3D vizualizacija infrastrukture geoprostornih podataka u obuhvatu pilot područja za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti

Ref br.: BA-RERP-51880BA-RS-CS-CQ-20-B.2.1.1.4

 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za konsultantske usluge 3D vizualizacije infrastrukture geoprostornih podataka u obuhvatu pilot područja za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti.

 

Cilj ove usluge je kreirati funkcionalan model 3D vizualizacije podataka Geoportala (RCN i MPVN) na ograničenom geografskom lokalitetu, demonstrirajući bazični model „3D vizualizacije infrastrukture geoprostornih podataka“. Svi objekti na izabranom mikro-lokalitetu će biti predstavljeni 3D vizuelnim reprezentima, generisanim proceduralno na osnovu podataka prikupljenih od strane operatera, dok će ključni vizuelni reprezenti biti modelirani i inkorporirani manuelno, kreirajući karakteristične vizuelne tačke grada. Svim objektima će biti dodjeljeni atributi prikupljeni o njima u toku implementacije dva navedena projekta, te će isti biti osnova za primjenu različitih filtera u pretragama i generisanje 3D i 2D mapa podataka.

Konsultant angažovan na ovom projektu mora ispuniti sljedeće, među ostalim, zadatke:

 

1.   Upoznati se sa: (a) načinom i obimom prikupljanja podataka, (b) ključnim zahtjevima RUGIPP-a u domenu vizualizacije podataka, (c) raspoloživim geo-referentnim podlogama,

2.   Kreirati 3D modele za izabrane ključne reprezentne objekte,

3.   Razviti funkcionalan i interaktivan demonstracijski modul / app. „3D vizualizaciju infrastrukture geoprostornih podataka“ na izabranom mikro-lokalitetu sa sljedećim, između ostalih,  funkcionalnostima:

a.         Prikazivanje odvojene vrijednosti zemljišta i objekta,

b.         Omogućavanje izbora i selekcije pojedinačnog objekta - bira objekat (zgradu) i prikazuje ga u prikazu sa višim nivoom detalja (dokumenata koji se odnose na zgradu, tamo gdje su isti raspoloživi: konačni projekt, porezni izvještaj, ..)

c.         Mape podataka (heatmaps).

 

Konsultantski tim će uključivati sljedeće ključno osoblje, ali neće biti ograničen na isto:

  • Viši menadžer projekta sa deset (10) godina radnog iskustva u vođenju projekata;
  • 3D Unreal/Unity Developer sa dvije (2) godine radnog iskustva;
  • Java Script Developer sa dvije (2) godine radnog iskustva ;
  • UI/UX dizajner za Interactive Realtime Rendering aplikacije sa dvije (2) godine radnog iskustva;
  • Arhitekta sa pet (5) godina radnog iskustva u arhitektonsim projektima i prostornom planiranju i organizaciji;
  • Data Analyst sa dvije (2) godine radnog iskustva;

 

Svi individualni konsultanti moraju posjedovati najmanje univerzitetsku diplomu i tražene godine stručnogradnog iskustva. Biografije (CVs) ključnih eksperata nije potrebno dostavljati jer neće biti ocjenjivane u ovoj fazi postupka nabavke.

Konsultant će dostaviti sljedeće opšte podatke: naziv firme, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, rješenje o registraciji, kontakt osoba za projektni zadatak.

 

Očekivao trajanje izvršenja usluge je 50 dana.

 

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Zainteresovani konsultanti treba da dostave podatke koji dokazuju posjedovanje traženih kvalifikacija i relevantnog radnog iskustva za obavljanje navedenih usluga. Kriteriji za izbog Konsultanta u uži izbor su :

 

  • Kvalifikovane konsultantske firme i njihovo osoblje treba da posjeduju relevantno iskustvo u oblasti pružanja gore navedenih usluga. Traženo minimalno iskustvo se dokazuje uspješno obavljenim najmanje jednim poslom koji uključuje slične zadatke  u proteklih (5) godina.

 

  • Predočiti dokumentovani dokaz da je uspješno realizovao najmanje jedan ugovor koji se odnosi na 3D vizualizaciju infrastrukture geoprostornih podataka ili slično, zasnovano na upotrebi Unity/Unreal game engines za viši nivo detalja i prezentacije fotorealizma, kao i upotrebu WebGL tehnologija za 3D vizualizaciju i pristup Internetu od strane više korisnika.

Podaci o o izvršenim referentnim poslovima treba da uključuju vrijednost ugovora, lokaciju, broj osoblja uključenog u realizaciju ugovora, naziv Klijenta, naziv partnera koji su učestvovali u realizaciji ugovora, izvor finansiranja, vrsta pružene usluge, datum početka i završetka ugovora, kratak opis poslova i zadataka.

 

Skreće se pažnja zainteresovanim konsultantima na paragraf 1.9 Smjernica Svjetske banke: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, revidirano izdanje od jula 2014. godine (”Izbor i zapošljavanje konsultanata od strane Zajmoprimca Svjetske banke“), koji reguliše politike Svjetske banke u vezi sa konfliktom interesa.

 

Konsultanti mogu da se udružuju sa drugim firmama u formi zajedničkog ulaganja (joint venture) ili angažovanja pod-izvođača s ciljem unapređenja kvalifikacija Konsultanta.

 

Konsultant će biti izabran u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno na osnovu najboljih kvalifikacija.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 9. novembra 2020. godine.

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

Trg Republike Srpske 8

78000 Banja Luka

Tel.: +38751338032

E-mail: rerp@rgurs.org

 

Datum objave: 30.10.2020. godine