ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - ISTRAŽIVANJE STEPENA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA RUGIPP-A

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

 

Projekat: Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj: 90480BA

Naziv zadatka: Istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove

Ref.br.: BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-23-C.3.1

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu „Klijent“) poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Glavni cilj ovog zadatka je da procjeni stepen zadovoljstva korisnika uslugama koje pruža RUGIPP,  korišćenjem odgovarajuće metodologije, implementacijom i analizom istraživanja u izabranim reprezentativnim oblastima Republike Srpske.

 

Istraživanje će dati procjenu kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti usluga RUGIPP-a, usredsređujući se na kvalitet usluga pruženih korisnicima i njihovo zadovoljstvo. Istraživanje će procijeniti poznavanje usluga od strane korisnika, utisak koji kvalitet pruženih usluga ostavlja u javnosti kao i zahtjeve korisnika za novim uslugama. Takođe će dati preporuke u pogledu načina na koji se sistem katastarskog premjera, katastra  i upisa prava može modifikovati kako bi sve zainteresovane strane iskoristile  i imale pristup  mogućnostima koje nova institucionalna struktura pruža.

 

Minimalne kvalifikacije koje Konsultanti trebaju posjedovati a koje će biti predmet evaulacije od strane Klijenta su: potvrda o registraciji konsultanske firme, najmanje pet (5) godina dokazanog radnog iskustva u dizajniranju, implementaciji i analizi anketa o zadovoljstvu kupaca ili drugom sličnom (istraživačkom) radu, najmanje jedan (1) projekat iste ili slične prirode posla u posljednjih pet (5) godina u minimalnom  iznosu od 35.000,00 KM a koji je uspješno obavljen. Sličnost će se temeljiti na fizičkoj veličini, složenosti, metodama / tehnologiji i / ili drugim karakteristikama datim u opisu usluga Projektnog zadatka za istraživanje stepena zadovoljstva korisnika.

 

Trajanje ugovora procjenjuje se na 15 (petnaest) sedmica počevši od dana potpisivanja ugovora.

 

Zainteresovani konsultanti  i njihovo osoblje trebaju posjedovati relevantno  iskustvo u pružanju gore navedenih usluga i treba da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve za izvršenje usluga.

Stručni tim uključuje stručnjake koji pokrivaju sve vještine potrebne za obavljanje opisanih zadataka. Glavni anketni tim treba da uključuje ​​sljedeće pojedinačne stručnjake (ali ne ograničavajći se na njih): rukovodilac ankete - vođa tima s bogatim iskustvom u dizajniranju i provođenju anketa i analiziranju podataka ankete, rukovodilac terenskog rada, menadžer za unos podataka i osoblje za terenske ankete. Evaluacija kvalifikovanosti ključnog osoblja neće se vršiti u ovoj fazi.

 

Izbor konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

 

Skrećemo pažnju zainteresovanih konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 I 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“, iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  „Istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove“,  najkasnije do 14.11.2023. godine do 15.30 h.

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org; jovana.stankovic@rgurs.org