OGLAS ZA IZRAŽAVANJE INTERESA (KONSULTANTSKE USLUGE)

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-625/22

Datum: 8.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 80. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, r a s p i s u j e

OGLAS ZA IZRAŽAVANJE INTERESA
(KONSULTANTSKE USLUGE)

Naziv zadatka: Tehnička pomoć u procesu uspostavljanja katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava) je zadužena za implementaciju Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, a u cilju osnivanja katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima.

Konsultantske usluge ("Usluge") uključuju rad u Komisijama za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i ugvrđivanje prava na nepokretnostima (u daljem gekstu:"Komisije"), s ciljem uspostavljanja katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima u Republici Srpskoj.

Procijenjeno vrijeme početka angažmana je januar 2023. godine, dok period angažovanja iznosi 6 mjeseci, sa mogućnošću produžetka.

Predviđena lokacija je opština Kalinovik  (katastarske opštine ). Komisije će raditi na području navedene opštine u prostorijama koje će obezbijediti Uprava.

Opština

Katastarska opština

 

 

 

 

 

KALINOVIK

OBALJ

JAŽIĆI 2

ULOG

DOBRO POLJE

TRNOVICA

KUTA

KLADOVO POLJE

JELAŠCA

MREŽICA

SIJERČA

TREŠNJEVICA

KUTINE

KALINOVIK 2

Projektni zadatak će obavljati individualni konsultanti u Komisijama, i to:

Ref. br. 1. Diplomirani pravnik (sa položenim stručnim ispitom za rad u organima  uprave, predsjednik komisije);

Ref. br.2. Geodetski stručnjak (diplomirani inženjer geodezije sa položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave, član komisije).

Svi kandidati koji ispunjavaju propisane uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima konkursne Komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni telefonskim putem. Spisak izabranih konsultanata biće objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Sa izabranim konsultantima biće zaključen ugovor o djelu, u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima.

Uprava poziva sve kandidate koji ispunjavaju navedene uslove ("Konsultante") da izraze interes za pružanje gore navedenih usluga. Zainteresovani kandidati treba da dostave dokumenta kojim dokazuju da posjeduju potrebne kvalifikacije i radno iskustvo za obavljanje gore navedenih usluga. Svi zainteresovani kandidati treba da dostave pismo za izražavanje interesa za pružanje navedenih konsultantskih usluga, zajedno sa radnom biografijom sa opisom sličnih zadataka, iskustva na sličnim poslovima i odgovarajućih znanja i vještina.

Svi zainteresovani kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta u originalu ;ili ovjerenoj kopiji.

-   prijavu za posao/zahtjev za izražavanje interesa

-   kopiju diplome (VSS)

-   kopiju potvrde o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti dodatne informacije na telefon 051/338-054 radnim danom od 09:00 do 15:00 časova.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banjaluka, sa naznakom tačnog referentnog mjesta za koje se podnosi prijava. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske i na sajtu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                D I R E K T O R

                                                                                                                                    Mr Dragan Stanković