PONOVLJENI ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 07.05.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

PONOVLJENI ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

 

Projekat:     Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje

Zajam broj: 90480BA

Naziv zadatka: Kampanja podizanja svijesti javnosti o aktivnostima i rezultatima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ref.br.:              BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-22-A.1.1-2

 

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za kampanju podizanja svijesti javnosti o aktivnosima i rezultatima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

 

Kampanja podizanja svijesti javnosti o aktivnostima i rezultatima RUGIPP-a ima za cilj:

a) Promovisanje značaja registracije stvarnih prava i benefita katastra nepokretnosti;

b) Podizanje svijesti o nužnosti saradnje u katastarskim premjerima;

c) Promovisanje onlajn pristupa katastarskim i upisnim podacima, te dostupnim e-uslugama;

d) Podizanje svijesti javnosti o stručnim službama i aktivnostima koje sprovodi RUGIPP  u cilju povećanja povjerenja javnosti u RUGIPP;

e) Promovisanje prednosti novog sistema masovne procjene vrijednosti.

 

Najvažnija ciljna grupa u ovoj kampanji su građani Republike Srpske, vlasnici nekretnina, poslovna zajednica, vladine institucije, advokati, notari, geodetske organizacije, banke, lokalne samouprave, nevladine organizacije, mediji, kao i žene i ugrožene kategorije (uključujući nacionalne manjine, osobe sa oštećenim sluhom ili vidom, itd).

 

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu originala ili ovjerenih kopija sljedeće dokumentacije kojom Konsultant dokazuje ispunjenost navedenih uslova:

a)         Bilansi stanja i uspjeha za 2019., 2020. i 2021. godinu

b)         Potvrdu državnog organa kao dokaz da subjekt nije u postupku likvidacije

c)         Uvjerenje državnog organa kao dokaz da protiv subjekta nije podignuta optužnica i da nije donijeta pravna presuda

d)         Potvrde o plaćanju poreza (direktni i indirektni porezi)

e)         Dokumenti o registraciji

f)        Track Record - lista klijenata za slične usluge uz kratak opis svakog projekta

g)         Pružalac usluga mora imati najmanje pet godina iskustva u radu i dokaz o uspješnom završetku najmanje dva projekta iste ili slične prirode posla, u minimalnom  iznosu od po 160.000,00 KM svaki

h)         Pružalac usluga treba da posjeduje finansijske, tehničke, profesionalne i proizvodne mogućnosti, te da ispunjava profesionalne standarde i opremu neophodnu za izvršenje ugovora

Trajanje ugovora procjenjuje se na 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Zainteresovani konsultanti trebaju da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve i relevantno iskustvo za izvršenje usluga. Kriterijumi za uži izbor su: relevantno iskustvo firme, osnovna djelatnost i godine poslovanja. Tim pojedinačnih konsultanata potrebnih za zadatak mora uključivati: Vođu tima, Koordinatora za kreativne, PR i BTL marketinške aktivnosti, Media planera za tradicionalne medije, Media planera za digitalne  medije i društvene mreže i Koordinatora za izradu štampanih i promotivnih materijala. Konsultanti su odgovorni za izradu i predstavljanje prijedloga Strategije kampanje. Evaluacija kvalifikovanosti ključnog osoblja neće se vršiti u ovoj fazi.

 

Izbor konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „ World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers “.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

 

Skrećemo pažnju zainteresovanih konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 I 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „ World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers “, iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  „Kampanja podizanja svijesti javnosti o aktivnostima i rezultatima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove“,  najkasnije do 20.05.2022. godine do 11.00 h.

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti

PROTOKOL

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org; jovana.stankovic@rgurs.org