Zahtjev za ponude Informacioni sistemi  (bez pretkvalifikacija)

Zahtjev za ponude

Informacioni sistemi

 (bez pretkvalifikacija)

 

Poslodavac: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Jedinica za implementaciju projekta

Projekat: Projekat registracije nekretnina

Naziv ugovora: Izrada novog Geoportala-faza 2

Država: Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Zajam br.: 9048-BA

Zahtjev za ponude br.: BA-RERP-9048BA-RS-IS-RFB-22-B.2.2.6

Izdat dana: 16.04.2022. godine

 

1. Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od strane Svjetske banke za troškove Projekta Registracije Nekretnina i namjerava da primjeni dio prihoda prema uplatama po ugovoru za izradu novog Geoportala-faza 2. 

2. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem Jedinice za implementaciju projekta sada poziva zapečaćene ponude kvalifikovanih ponuđača za poslove izrade novog Geoportala-faza 2.

3. Ponude se sprovode putem međunarodne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke - Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ , iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine („Propisi o nabavkama“), i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.

4. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju projekta, Jovana Stanković, email jovana.stankovic@rgurs.org ili rerp@rgurs.org i izvršiti uvid u tenderski dokument tokom radnog vremena, odnosno od 10.00 do 14.00 časova na dole navedenoj adresi.

5. Tenderski dokument na srpskom jeziku zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove mogu da otkupe nakon podnošenja pismene prijave na adresu dole navedenu te nakon plaćanja bespovratne naknade od BAM 200,00. Način plaćanja je direktno na slijedeći broj računa  567-241-10000013-81 kod banke: SBER BANKA a.d Banja Luka.  Dokument će biti poslat putem emaila kao pdf prilog i regularnom poštom. U slučaju razlike između elektronski poslatog dokumenta i onog poslatog poštom ovaj zadnji ima prednost.

6. Ponude se moraju dostaviti na adresu dole navedenu na dan ili prije 16.05.2022. godine do 13.00h. Elektronske ponude neće biti dozvoljene. Zakašnjele ponude neće biti uzete u razmatranje. Ponude se javno otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji odluče da prisustvuju na adresi dole navedenoj u 13.00h, 16.05.2022. godine.

7. Uz sve ponude priložiti Izjavu o garanciji ponude.

8. Gore navedena adresa:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 

Jedinica za implementaciju projekta- Protokol

Jovana Stanković

Trg Republike Srpske br. 8 

78000 Banja Luka /Republika Srpska

jovana.stankovic@rgurs.org
rerp@rgurs.org