ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI - 06.04.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROJEKAT REGISTRACIJE NEPOKRETNOSTI
Kredit br.: 90480BA


ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

Država:       Bosna i Hercegovina
Projekat:     Projekat registracija nepokretnosti - Dodatno Finansiranje
Zajam broj: 90480BA


Naziv zadatka: Izrada poslovnog plana za razvoj i upravljanje IT i infrastrukturom geoprostornih podataka
Ref.br.:            BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-22-B.2.1.2

Bosna i Hercegovina odnosno Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske Banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge za izradu poslovnog plana za razvoj i upravljanje IT i infrastrukturom geoprostornih podataka.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva kvalifikovane konsultantske firme (u daljem tekstu „Konsultant“) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga.

Zadatak konsultanta je da  razvije poslovni plan (uključujući način i moguće izvore finansiranja), razvije poslovni model i sporazum o partnerstvu te utvrdi potrebe za ulaganjima i izvore finansiranja za pružanje integrisanog upravljanja geoprostornim podacima. Socioekonomsko opravdanje, u obliku analize troškova i koristi koje će pomoći da se stavi fokus na prednosti IGPRS-a, pokazaće kako bi se imovina mogla više koristiti i podržati buduće zahtjeve za finansiranjem.

Specifični ciljevi ovog zadatka su:
a)  Geoprostorno usklađivanje - kako bi se moglo olakšati utvrđivanje prioritetnih ulaganja
b) Analize socijalno-ekonomskih koristi - pružiti opravdanje za ulaganja utvrđivanjem prioriteta u vrijeme izrade strategije i plana ulaganja IT-IGPRS-a
c) Strategija i plan ulaganja IT-IGPRS-a - Definicija ciljeva IT-IGPRS-a na najvišem nivou i nacrt za postizanje tih ciljeva u političkom, socijalnom, ekonomskom i tehničkom okruženju. Konsultant će pregledati strateški dokument iz oblasti IKT-a pod nazivom “Strateški dokument IKT u okviru politika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (za period 2019-2029 godine)“, predložiti i uraditi izmjene kako bi se uskladila s IGIF-om i EU INSPIRE Direktivom te će pripremiti Strateški akcioni plan i plan ulaganja.
d) Poslovni model - konceptualna struktura koja podržava isporuku IT-IGPRS-a, objašnjava kako će funkcionisati i opisuje procese za postizanje njegovih ciljeva.
e) Poslovni plan – U skladu sa gornja dva dokumentima, poslovni plan je detaljniji dokument koji opisuje potrebne korake i "putokaz" za postizanje ciljeva IT-IGPRS-a, definišući posebne odgovornosti, aktivnosti, resurse i vremenske okvire.

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sledeće dokumentacije kojom Konsultant dokazuje ispunjenost navedenih uslova:

a)    Spisak izvršenih ugovora o urađenim projektima kojima je predmet nabavke izrada strateškog dokumenta iz oblasti IKT i SDI uz kratak opis svakog projekta.
b)    Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu kojom dokazuje uspješnu realizaciju najmanje jednog ugovora, čiji je predmet nabavke izrada strateškog dokumenta iz oblasti IKT i SDI u minimalnom iznosu od 70.000,00 KM.
Original ili ovjerena kopija potvrde o izvršenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. 

Trajanje ugovora procjenjuje se na 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Zainteresovani konsultanti trebaju da dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju tražene zahtjeve i relevantno iskustvo za izvršenje usluga. Kriterijumi za uži izbor su: relevantno iskustvo firme, osnovna djelatnost i godine poslovanja. Tim pojedinačnih konsultanata potrebnih za zadatak mora uključivati Glavnog konsultanta, Konsultanta za ekonomsku analizu i ostale konsultante. Evaluacija kvalifikovanosti ključnog osoblja neće se vršiti u ovoj fazi.

Izbor konsultanta će se izvršiti u skladu sa CQS metodom nabavke, odnosno izbor Konsultanta na bazi najboljih kvalifikacija, koja je propisana u smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Konsultanti mogu da se udruže sa drugim firmama u cilju poboljšanja svoje kvalifikovanosti, ali treba jasno da navedu da li je udruživanje u obliku zajedničkog ulaganja i/ili pod-konsultacije. U slučaju da se radi o zajedničkom ulaganju, svi partneri će biti zajednički i pojedinačno odgovorni za cjelokupan ugovor ako budu izabrani.

Skrećemo pažnju zainteresovanih konsultanata na Sekciju III i paragrafe 3.14, 3.16 I 3.17 koji su navedeni  u Smjernicama Svjetske Banke „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“,   iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine, a koji se odnose na utvrđivanje politike Svjetske Banke o sukobu interesa.

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova. Konsultanti zainteresovani za radni zadatak koji je predmet ovog Poziva mogu se javiti na dole navedenu e-mail adresu radi preuzimanja kompletnog Projektnog zadatka.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu poštom, e-mailom ili lično u zapečaćenoj koverti  sa naznakom  „Izrada poslovnog plana za razvoj i upravljanje IT i infrastrukturom  geoprostornih podataka“,  najkasnije do 20.04.2022. godine do 11.00 h.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
Jedinica za implementaciju Projekta registracije nepokretnosti
PROTOKOL
Jovana Stanković
78000 Banja Luka
Trg Republike Srpske 8
Tel.: +38751338068
E-mail: jovana.stankovic@rgurs.org; rerp@rgurs.org