JAVNA LICITACIJA

 

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

____________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-351/21

Dana, 01.12.2021.godine

 

Na osnovu Odluke direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, broj: 21.01/052-351/21 od 11.10.2021. godine o prodaji službenih motornih vozila putem licitacije, oglašava se

 

JAVNA LICITACIJA

za prodaju motornih vozila

Predmet prodaje su službena motorna vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kako slijedi:

I Vozila koja se nalaze na adresi, Veljka Mlađenovića 12 c, Banja Luka - Područna jedinica Banja Luka:

-               VOLKSSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2007., broj šasije WVWZZZ9NZ89000110, stanje vozila: loše, početna cijena 1.444,76 KM. (hiljadučetiristotinečetrdesetčetiri i 76/100 konvertibilnih maraka).

-               RENAULT MEGAN, godina proizvodnje 2007., broj šasije VF1LMSFB538051400, stanje vozila: prosječno, početna cijena 3.024,21 KM, (trihiljadedvadesetčetiri i 21/100 konvertibilnih maraka).

II Vozilo koje se nalazi na adresi, Rade Jovanović bb - Područna jedinica Ribnik:

-               LADA NIVA, godina proizvodnje 2009., broj šasije XTA21214091919774, stanje vozila:  loše, početna cijena  1.546,92 KM, (hiljadupetstotinačetrdesetšest i 92/100 konvertibilnih maraka).

III Vozilo koje se nalazi na adresi, Petra P. Njegoša br. 10 -  Područna jedinica Milići:

-              LADA KALINA, godina proizvodnje 2007., broj šasije XTA11183070073297, stanje vozila: loše, početna cijena 507,24 KM (petstotinasedam i 24/100 konvertibilnih maraka).

IV Vozilo koje se nalazi na adresi, Karađorđeva br. 19 - Područna jedinica Kalinovik:

-              LADA NIVA, godina proizvodnje 2002., broj šasije XTA21213021669637, stanje vozila:  prosječno, početna cijena  1.718,80 KM, (hiljadusedamstotinaosamnaest i 80/100 konvertibilnih maraka).

V Vozilo koje se nalazi na adresi, Serdara Janka Vukotića br. 8 - Područna jedinica Čajniče:

-              LADA NIVA, godina proizvodnje 2009., broj šasije XTA21214091919775, stanje vozila:  loše, početna cijena  1.332,07 KM, (hiljadutristotinetridesetdvije i 07/100 konvertibilnih maraka).

VI  Vozilo koje se nalazi na adresi, Karađorđeva br. 54 - Područna jedinica Pale:

                LADA NIVA, godina proizvodnje 2013., broj šasije XTA213100E0155730, stanje vozila:  loše, početna cijena  1.995,60 KM, (hiljadudevetstotinadevedesetpet i 60/100 konvertibilnih maraka).

 

Licitacija motornih vozila će se obaviti na navedenim lokacijama u terminima:

 

-              Vozila na lokaciji iz stava I dana 13.12.2021. godine u 12:00 časova,

-              Vozilo na lokaciji iz stava II dana 14.12.2021. godine u 12:00 časova,

-              Vozilo na lokaciji iz stava III dana 15.12.2021. godine u 12:00 časova,

-              Vozilo na lokaciji iz stava IV  dana 16.12.2021. godine u 10:00 časova,

-              Vozilo na lokaciji iz stava V dana 16.12.2021. godine u 13:00 časova i

-              Vozilo na lokaciji iz stava VI dana 17.12.2021. godine u 10:00 časova.

 

Početna cijena svih vozila navedena je u javnom oglasu.

Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a koja ne može biti manja od početne cijene.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Zaposleni u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko–pravne poslove Banja Luka, nemaju pravo učešća u javnoj licitaciji.

Prednost  pri kupovini imaju lica koja kupe veći broj vozila.

Prodaja vozila se vrši po principu „viđeno-kupljeno“ i bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Sve troškove oko transporta i prenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan najkasnije u roku od (5) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, preuzeti motorno vozilo uz uplatu postignute cijene.

 

 

 

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

Aleksandar Đurašinović, dipl.pravnik

 

Datum objave: 02.12.2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`