Zahtjev za ponude

Roba
(postupak nadmetanja u jednoj koverti)


Poslodavac:    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – 
                          Jedinica za implementaciju projekta
Projekat:    Projekat registracije nekretnina
Naziv ugovora: Nabavka hardvera i komunikacione opreme za lokalne kancelarije - faza I
Država:    Bosna i Hercegovina/Republika Srpska
Zajam br.:    9048-BA
Zahtjev za ponude br.: BA-RERP-90480BA-RS-G-RFB-21-B.2.2.13
Izdat dana:    10.07.2021. godine


1.    Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od strane Svjetske banke za troškove Projekta Registracije Nekretnina i namjerava da primjeni dio prihoda prema uplatama po ugovoru za Nabavku hardvera i komunikacione opreme za lokalne kancelarije - faza I.

2.    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem Jedinice za implementaciju projekta sada poziva zapečaćene ponude kvalifikovanih ponuđača za Nabavku hardvera i komunikacione opreme za lokalne kancelarije - faza I.

3.    Prikupljanje ponuda se sprovodi putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ , avgust 2018 („Propisi o nabavkama“), i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.

4.    Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju projekta putem email adrese rerp@rgurs.org i izvršiti uvid u tenderski dokument tokom radnog vremena, odnosno od 10.00 do 14.00 časova na dole navedenoj adresi.

5.    Tenderski dokument na srpskom jeziku zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove mogu da kupe nakon podnošenja pismene prijave na adresu dole navedenu te nakon plaćanja bespovratne naknade od BAM 200,00. Način plaćanja je direktno na slijedeći broj računa  567-241-10000013-81 kod banke: SBER BANKA a.d Banja Luka.  Dokument će biti poslat putem emaila kao prilog i regularnom poštom. U slučaju razlike između elektronski poslatog dokumenta i onog poslatog poštom ovaj zadnji ima prednost.


6.    Ponude se moraju dostaviti na adresu ispod navedenu na dan ili prije 20.08.2021. godine u 13.00h. Elektronske ponude neće biti dozvoljene. Kasne ponude će biti odbijene. Ponude se javno otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji odluče da prisustvuju na adresi ispod navedenoj u 20.08.2021. godine u 13.15h.

7.    Uz sve ponude priložiti Izjavu o garanciji ponude.

8.    Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtjeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.

9.    Gore navedena adresa:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 
Jedinica za implementaciju projekta- Protokol
Trg Republike Srpske br. 8
78000 Banja Luka /Republika Srpska
Tel.: 051/338-059 i  051/338-068
rerp@rgurs.org