Zahtjev za ponude Izvođenje radova (bez prekvalifikacija)

Poslodavac:    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – 
Jedinica za implementaciju projekta
Projekat:    Projekat registracije nekretnina
Naziv ugovora: Premjeri KO Gradiška 2 grad Gradiška i KO Trn opština Laktaši
Država:        Bosna i Hercegovina/Republika Srpska
Zajam br.:    9048-BA
Zahtjev za ponude br.: BA-RERP-9048BA-RS-NCS-RFB-21-A.2.1.1
Izdat dana:    14.05.2021. godine

1.    Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od strane Svjetske banke za troškove Projekat Registracije Nekretnina i namjerava da primjeni dio prihoda prema uplatama po ugovoru za Premjer KO Gradiška 2 grad Gradiška i KO Trn opština Laktaši. 

2.    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem Jedinice za implementaciju projekta sada poziva zapečaćene ponude kvalifikovanih ponuđača za poslove premjera KO Gradiška 2 grad Gradiška i KO Trn opština Laktaši.

3.    Ponude se sprovode putem međunarodne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke - Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ , avgust 2018 („Propisi o nabavkama“), i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.

4.    Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju projekta, Jovana Stanković, email jovana.stankovic@rgurs.org i izvršiti uvid u tenderski dokument tokom radnog vremena, odnosno od 10.00 do 14.00 časova na dole navedenoj adresi.

5.    Tenderski dokument na srpskom jeziku zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove mogu da kupe nakon podnošenja pismene prijave na adresu dole navedenu te nakon plaćanja bespovratne naknade od BAM 100,00. Način plaćanja je direktno na slijedeći broj računa  567-241-10000013-81 kod banke: SBER BANKA a.d Banja Luka.  Dokument će biti poslat putem emaila kao pdf prilog i regularnom poštom. U slučaju razlike između elektronski poslatog dokumenta i onog poslatog poštom ovaj zadnji ima prednost.

6.    Ponude se moraju dostaviti na adresu dole navedenu na dan ili prije 15.06.2021. godine u 13.00 časova. Elektronske ponude neće biti dozvoljene. Zakašnjele ponude neće biti uzete u razmatranje. Ponude se javno otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji odluče da prisustvuju na adresi dole navedenoj u 13.15časova, 15.06.2021. godine.

7.    Uz sve ponude priložiti Izjavu o garanciji ponude.

8.    Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dođeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.
9.    Gore navedena adresa:


Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 
Jedinica za implementaciju projekta- Protokol
Jovana Stanković
Trg Republike Srpske br. 8
78000 Banja Luka /Republika Srpska

jovana.stankovic@rgurs.org

Datum objave: 14.02.2021.godine