JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - KUPOVINA ZGRADE ZA SMJEŠTAJ DIGITALNOG ARHIVA U BANJALUCI

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-126/21

Dana: 25.02.2021. godine

 

            Na osnovu člana 80. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 115/18), a u skladu sa Sporazumom o zajmu, zajam broj 9048-BA (Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) zaključen dana 02.07.2020. godine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, direktor RUGIPP-e upućuje javni poziv za dostavljanje ponuda

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je kupovina zgrade za smještaj digitalnog arhiva u Banjaluci za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (u daljnjem tekstu Uprava).

 

        1. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju sljedeće uslove:

         1.1. da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja.

         1.2. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa (Poreska uprava RS i Uprava za indirektno oporezivanje BiH).

 

        2. Karakteristike poslovnog objekta:

 

          2.1.    Funkcionalna i prostorna organizacija

Lokacija objekta treba da se nalazi u širem gradskom jezgru, odnosno trećoj ili četvrtoj gradskoj zoni grada Banjaluka. Lokaciji (objektu) treba da bude omogućen jednostavan pristup, kako pješački tako i kolski pristup za potrebe depoa i posjetioce, sa dovoljnim brojem parking mjesta, odnosno 35-45 parking mjesta za automobile i 3-5 parking mjesta za autobuse. Lokacija treba da ima obezbijeđen javni prevoz za potrebe radnika kao i za potrebe posjetioca. Sobzirom da Banjaluka ima visok nivo podzemnih voda, objekat treba da je u vertikalnom gabaritu  sa  nadzemnnim etažama. Sa funkcionalnog aspekta potrebno je da se objekat sastoji iz dva dijela. Prvi dio objekta bio bi prostor muzeja sa pratećim prostorijama, kancelarijskim prostorijama, sanitarnim čvorovima. Drugi dio objekta bio bi prostor analognog depoa, sa potrebnim prostorom obrade dokumentacije, kao i pomoćnim propisima.  Ukoliko objekat ne ispunjava u sadašnjem stanju ovako koncipiranu funkcionalnu i prostornu organizaciju treba da isti omogućava da se sa minimalnim ulaganjima može adaptirati prema ovakvoj funkcionalnoj organizaciji.

Sadržaj objekta (nekretnine) sa potrebnim korisnim površinama.

Dio objekta, muzej sa pratećim prostorom:

Horizontalne komunikacije

m2

35-45

Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

m2

22-30

Kancelarijski prostor

m2

95-100

Paretći prostor (mokri čvorovi)

m2

28-34

Muzejski prostor

m2

310-350

 

Dio objekta za arhivsku građu sa pratećim prostorima:

Ualz i horizontalne komunikacije

m2

110-130

Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

m2

70-75

Kancelarijski prostor

m2

80-85

Prijem i obrada arhivskog materjala

m2

270-300

Paretći prostor (tehniče prostorije)

m2

38-44

Paretći prostor (mokri čvorovi)

m2

20-22

Arhivski prostor

m2

790-850

 

Prijemni objekat-portirnica:

Prijavnica

m2

5-7

Pomoćni prostor-ostava

m2

9-12

Mokri čvor

m2

3-4

 

Ukupna korisna površina objekta

m2

2,023

 

Ukoliko  objekat nema dispoziciju prostora formiranu prema navedenoj specifikaciji potrebno je da ima koncepciju prostora sa zidovima i konstrukcijom koja dozvoljava adaptaciju istog objekta u dispoziciji prostora  kako bi u konačnom dobio traženu dispoziciju  prostora u objektu. Troškovi koji bi iznosili za adaptaciju prostora prema navedenim potrebama treba da su minimalnog iznosa.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-arhitektonska faza.

 

        2.2. Konstrukcija

Sobzirom na namjenu objekat treba da je izgrađen od klasičnih materijala, monolitnog ili   kombinovanog tipa gradnje i da je isti izgrađen u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13).  

Neophodno je da je konstrukcija objekta u potpunoj funkciji bez ikakvih nedsotataka, oštećenja ili sl. što bi ugrožavalo konstruktivnu stabilnost objekta.

Nosiva horizontalna konstrukcija (stropne ploče), dijela objekta za arhivsku građu trebaju da imaju minimalnu nosivost od 9,30 kN/m2.

Minimalna svijetla visina arhivskog prostora treba da iznosi 290 cm.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-konstruktivna faza.

 

 

 

        2.3. Materjali i obrada

 

-Dio objekta depoa:

Zidovi:

Sobzirom na tip i namjenu objekta isti treba da je izgrađen od čvrstih monolitnih materjala.

(armiranobetonski) zadaovoljavajuće debljine propisne termičke i hidro zaštite sa unutrašnjom obradom malterima, a vanjska obrada prema fasade prema stanju u kojem je objekat. Dio objekta depoa (arhivski prostor) treba da je bez otvora na  vanjskim zidovima (prozora) zidovima propisne termoizolovanosti.

Obarada svih zidova treba da su sa unutrašnje strane  malteri završno bojeni disperzionim bojama i keramičke pločice u mokrim čvorovima.

Fasadna bravarija aluminijumska sa prekinutim termičkim mostom sa ispunom od termopan stakla. Vrata sekciona automatska na prostoru prijema koji prihavta prijem arhivske građe.

Podovi:

U prostoru arhivske građe i komunikacija kao završni pod treba da je otporan pod koji ima lako održavanja  tipa kao vinilit pod. U kancelarijskom dijelu  tekstilni pod u pločama tip kao hoyga. Mokri čvorovi keramičke pločice.

Stepenište  kamen granit sa odgovarajućom zaštitnom metalnom ogradom.

Pod u arhivskom prostoru treba da je takav da omogući ugradnju vodilica za arhivsku građu.

Plafoni:

U ovom dijelu objekta spušteni kasetni strop 60x60 cm na tipskoj konstrukciji.

Minimalna svijetla visina etaže objekta je 290 cm (visina do konstruktivnih elemenata, greda).

-Dio objekta muzeja:

Zidovi:

Dio objekta koji treba da je muzejski prostor i ostali prateći prostori  treba da ima izgrađenost od kobinacije klasičnih i savremenih suvomontažnih materjala, koji bi prostoru dali funkcionalni kvalitet, a sa druge strane i estetski  kvalitet objekta.

Fasadna obrada, treba da je adekvatna prema namjeni  objekta. Zidovi fasadni trebaju da su propisane  termičke zaštite.

Podovi:

U prostor muzeja i komuniacija kao završni pod treba da su otporni i estetski prihvatljivi podovi koji imaju lako održavanja  tipa kao vinilit pod. U kancelarijskom dijelu prostora projektovati tekstilni pod u pločama tip kao hoyga. Mokri čvorovi keramičke pločice.

Stepenište kamenom granit sa odgovarajućom zaštitnom metalnom ogradom.

Plafoni:

U ovom dijelu objekta spušteni kasetni strop od punih gipskartonskih ploča enterijerski obrađeni.

Minimalna svijetla visina etaže objekta je 290 cm (visina do konstruktivnih elemenata, greda).

Ukoliko  objekat nema traženu obradu zidova i podova isti treba da  dozvoljava adaptaciju istog kako bi u konačnom dobio tražene karakteristike objekta. Troškovi koji bi iznosili za adaptaciju prostora prema navedenim potrebama treba da su minimalnog iznosa.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-arhitektonska faza, i energetski certifikat objekta, sa energetskom klasom prema namjeni objekta.

 

 

 

 

       2.4. Elektroinstaklacije

Energetsko napajanje:

Objekat treba da ima adekvatno napajanje sa snagom električne energije, prema namjeni i prostorima u objektu. Svako radno mjesto treba da je napojeno sa četiri priključna mjesta (utičnice) od kojih dvije sa stabilisanog napona koji ide sa centralnog UPS. Kao rezervno napajanje treba da ima i agregatsko napajanje.

Objekat u arhivskom prostoru treba da ima napajanje pokretnih rafa kakao bi se iste mogle automatski pokretati sa radnog mjesta operatera arhive.

Instalacije rasvjete  kao ugradne ili nadgradne, plafonske  a sve prema namjeni pojedinačnog prostora.

Objekat treba da ima i vanjsku rasvjetu  kao dekorativnim elementom objekta na automatsko vremensko paljenje i gašenje.

Računarska mreža:

Računarska mreža tretiran kao jedinstven prostor koji je umrežan na zajednički REK, koji se postavlja u IT sobi. Elektroinstalacije računarske mreže, kategorijom kabla Cat 6a sa završnom opremom priključnica Cat 6a. Broj priključnih mjesta  za svako radno mjesto je četiri utičnice računarske mreže.

Paralelno sa instalacijom računarske mreže treba da je i instalacija telefonske mreže.

Posebnu instalaciju treba da ima arhivski  prostor,  instalaciju za oznaku i upravljanje pokretnim rafama na način da se svaka rafa može elektronski dešifrovati i na taj način istom komandovati.

Instalacija vatrodojave:

Objekat treba da ima adresibilnu opremu javlajča požara sa centralom i sa automatskim plafonskim ili drugim aparatima za aktiviranje gašenja požara koji su adekvatni za pojedinu vrstu prostora prema namjeni (posebnu pažnja prostor depoa).

Instalacija tehničke zaštite:

Objekat treba da ima instalacije videonadzora sa zadovoljavajućim brojem unutrašnjih i vanjskih kamera.

Objekat treba da ima i instalaciju protuprovale i instalaciju ozvučenja.

Sve elektroinstalacije  treba da su koncentrisane u prostor IT sobe koji treba da ima dupli antistatik pod.

Ukoliko  objekat nema traženu installaciju  treba da ima koncepciju  koja  dozvoljava adaptaciju instalacija kako bi u konačnom dobio tražene karakteristike. Troškovi koji bi iznosili za adaptaciju elektro instalacija prema navedenim potrebama treba da su minimalnog iznosa.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-elektro faza, sa atestom o izvršenim mjerenjima postojećih instalacija.

 

 

       2.5. Mašinske instalacije

Grijanje:

Grijanje objekta treba da ima zaseban izvor toplotne energije. Razvod klasičn za ovakvu vrstu grijanja sa parapetnim fenkojlerima u kancelarijama i plafonskim u prostorima muzeja.

Prostor depoa treba da ima zaseban režim grijanja, prema namjeni prostora.

Klimatizacija i ventilacija:

Kompletna klimatizacija i ventilacija objekta, sa vanjkom i unutrašnjim jedinicama.

Prostor depoa treba da ima zaseban režim sa konstantnom temperaturom i konstantnom vlažnosti vazduha a sve prema namjeni prostora.

Ukoliko  objekat nema traženu mašinsku installaciju  treba da ima koncepciju  koja  dozvoljava adaptaciju postojećih instalacija ili uređenje nove instalacije. Troškovi koji bi iznosili za adaptaciju mašinskih instalacija prema navedenim potrebama treba da su minimalnog iznosa.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-mašinska faza, sa tehničkim listom ugrađene opreme.

 

       2.6. Untrašnje instalacije vode i odvoda:

Objekat treba da je snabdjeven vodom sa priključenjem na gradsku vodovodnu mrežu, sa vodomjerom objekta. Objekat  treba da ima propisanu  hidrantsku mrežu sa klasičnim razvodom i  hidrantima.

Instalacije odvoda:

Fekalne kanalizacija iz objekta spojena na gradsku kanalizacionu mrežu.

Sanitarna oprema:

Sanitarni uređaji i galanterija trba da je u prvoj klasi, bijele boje. Svako mjesto sa slavinom obezbijeđeno sa toplom i hladnom vodom.

Ukoliko  objekat nema traženu installaciju  treba da ima koncepciju  koja  dozvoljava adaptaciju instalacija kako bi u konačnom dobio tražene karakteristike. Troškovi koji bi iznosili za adaptaciju elektro instalacija prema navedenim potrebama treba da su minimalnog iznosa.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-Faza instalacije vode i odvoda, sa atestom o izvršenim mjerenjima propusnosti cjevovoda.

 

       2.7. Vanjsko uređenje

Objekat teraba da ima naprijed navedeni broj parking mjesta, a ostali dio pripadajućeg zemljišta da je uređen kao zelena površina.

Oko objekta (zemljišne parcele), treba da je izgrađena zaštitna kao tipska metalna, sa adekvatnom ulaznom kapijom, ili druga adekvatna ograda koja odgovara objektu ovakve namjene.

Prostor oko objekta treba da ima vansku rasvjetu kruga takođe uređenu sa podzemnim kanalizacionim vodovima sa nadzebnim kandelaberima kao rasvjetnim tijelima.

Vanska hidrantskamreža kao podzemna instalacija  sa podzemnim hidrantima u šahtovima i nadzemnim ormarićima hidrantske opreme.

Kao sigurnosni elemant kompletna površina protora oko objekta treba da je obezbijeđena tehničkom zaštitom (videonadzora) ili slična tehnička zaštita.

 Ukoliko  nema traženo vanjsko uređenje zpripadajućeg zemljišta treba da ima koncepciju  koja  dozvoljava uređenje istog nprema navedenim uslovima.

Kao  potvrdu za isto uz ponudu dostaviti glavni projekat sadašnjeg stanja objekta-Projekat vanjskog uređenja, sa podzemnim i nadzemnim instalacijama.

 

     2.8. Pripadajuće zemljište

Kako bi objekat imao kvalitetan pristup i opsluživanje objekta, sa navedenim brojem uređenih parking mjesta, potrebno je da građevinska parcela ima površinu od 4.500 – 5.500m2.

            2.9.

     Konsultantska kuća RUGIPP-a izvršit će obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova         iz javnog poziva).

           2.10.

    Objekat treba da se može preuzeti odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisanim vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.    

    2.11.

    Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani  vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabaranog poslovnog prostora.

           2.12.

    Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

 

           2.13.    Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi direktor rješenjem o kupovini poslovnog prostora, a na prijedlog komisije.

 

   

    3.   Sadržaj ponude

          3.9. Tehničke karakteristike

- Osnove poslovnog prostora (tlocrt objekta obavezno urađen od strane RUGIPP-e ili ovlaštene geodetske organizacije).

- Foto dokumentaciju

- Tekstualni opis tehničkih karakteristita objekta

          3.10. Vlasnička dokumentacija

- Posjedovni list

- Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o

  etažnom vlasništvu ili list nepokretnosti sa upisanim teretima.

- Kopiju katastarskog plana

- Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)

- Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)

Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.

        3.11. Cijena objekta prema konačnoj namjeni sa pribavljenom upotrebnom dozvolom.

        3.12. Način plaćanja.

        3.13. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. ovog javnog poziva.

 

        3.14. Za uslove iz tačke 1.1. ovog poziva potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog suda, a za uslove iz tačke 1.2. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija (Poreska uprava RS i UIO).

Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca.

 

4. Ostale informacije

Uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava, ili iz bilo koga drugoga razloga odustane od kupovine.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po dobijanju upotrebne dozvole za izgrađeni poslovni prostor, ako je prostor u izgradnji.

Notarske troškove kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi prodavac, kao i troškove poreza na promet i sve eventualne druge troškove.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051/338-000, 338-010.

5. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Ponuda za kupovinu zgrade za mještaj digitalnog arhiva u Banjaluci - NE OTVARAJ'', na adresu:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

78 000 Banja Luka,

Trg Republike Srpske br. 8.

6. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama Republike Srpske.

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

Dostavljeno:

  1. Dnevni list za oglašavanje;

       2. Pravobranilaštvo RS,

          Sjedište zamjenika Banjaluka;

       3. Notaru;

       4. Evidenciji;

       5. Arhivi.

 

   Datum objave: 27.02.2021. godine

                                                                                                                                            DIREKTOR

 

                                                                                                                                                    Bosiljka Predragović, dipl.pravnik