KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (u daljem tekstu: RUGIPP) raspisuje se 

 

K O N K U R S

ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti treće i četvrte godine osnovnih studija, te apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj  Luci. Praksa će biti realizovana u periodu od 26. jula do 30. septembra 2021. godine u Područnoj jedinici Banja Luka, odnosno u područnoj jedinici grada ili opštine prema prebivalištu studenta, sa trajanjem od 15 radnih dana prema izboru studenta, a u okviru ovog perioda. Za vrijeme trajanja prakse omogućeno je upoznavanje studenata sa svim poslovima iz djelokruga nadležnosti RUGIPP prema Programu obavljanja studentske prakse u RUGIPP. Po završetku programa studentima će biti uručeni sertifikati.

Prijave se podnose na imejl-adresu: bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org.

*Uz prijavu je potrebno priložiti i kraću biografiju (obavezni elementi su: ime i prezime, prosjek ocjena, kontakt telefon, imejl-adresa, izjava o mjestu obavljanja studentske prakse: Banja Luka ili mjesto prebivališta studenta).

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 10. JUN 2021. GODINE.