JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

1.        Viši saradnik za računovodstvene poslove

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove................................................................1 izvršilac

2.        Viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova

Odjeljenje za interne kontrole....................................................................................................1 izvršilac

3.        Saradnik za opšte poslove

Područna jedinica Banja Luka......................................................................................................1 izvršilac

4.        Viši saradnik za analizu podataka Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra

Odjeljenje za međunarodne projekte............................................................................................2 izvršioca

5.        Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

Područna jedinica Srebrenica...................................................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

1.      Viši saradnik za računovodstvene poslove

 

Viši saradnik za računovodstvene poslove vrši kontiranje i knjiženje poslovnih promjena u finansijskom knjigovodstvu po organizacionim dijelovima Uprave, usaglašava stanje obaveza i potraživanja, usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, ažurno i tačno vodi finansijsko knjigovodstvo, stara se o čuvanju i arhiviranju knjigovodstvene dokumentacije i evidencije, izdaje evidentira i prati naplatu izlaznih faktura, obračunava naknade po ugovorima o djelu, vodi evidenciju utroška goriva za službena vozila Uprave, prati i kontroliše primjenu kontnog plana i prati primjenu propisa iz oblasti računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

2.      Viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova

 

Viši saradnik za kontrolu ekonomsko-finansijskih poslova vrši kontrolu primjene Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanju katastra nepokretnosti i Odluke o visini naknada za korišćenje podataka i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, analizira mjesečne izvještaje PJ i vrši upoređivanje podataka sa rezultatima prihoda na posebnom računu Uprave, vrši kontrolu ekonomičnosti i efikasnosti pružanja usluga Uprave, prati realizaciju ugovora u dijelu nastalih finansijskih obaveza i potraživanja, vrši kontrolu normativa potrošnje po deklaraciji proizvođača, organizuje prikupljanje i analiziranje izvještaja o prisustvu na radu zaposlenih od neposrednih rukovodilaca, pribavlja i analizira podatke dobijenih sa GPS uređaja i sačinjava izvještaje na osnovu istih, analizira potrebe za potrošnim materijalom, kontroliše kretanje službenih vozila, sastavlja zapisnike o izvršenim kontrolama i podnosi ih rukovodiocu Odjeljenja, predlaže mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

3.      Saradnik za opšte poslove

 

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

4.      Viši saradnik za analizu podataka Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra

 

Viši saradnik za analizu podataka Pegistra cijena nepokretnosti i Adresnog registra obavlja poslove koji se odnose na unos podataka iz kupoprodajnih ugovora i upitnika u IT sistem Pegistra cijena nepokretnosti, obradu podataka, uključujući izdavanje, sortiranje, kontrolu i dopunu podataka registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra sa podacima iz katastra, urbanističkih evidencija i podataka prikupljenih na terenu, analizu tržišnih podataka radi utvrđivanja faktora koji utiču na tržišnu vrijednost nekretnina, sortiranje podataka na tržištu, statističku i prostornu analizu podataka, rad na terenu radi prikupljanja i dopune podataka, rad na poboljšanju IT sistema Pegistra cijena nepokretnosti (testiranje funkcionalnosti, sugestije za promjene i druge aktivnosti), priprema analitičke i statističke izvještaje, učestvuje u radu na razvoju Pravilnika o Pegistru cijena nepokretnosti, koordiniše rad sa područnim jedinicama Uprave u oblasti Pegistar cijena nepokretnosti i Adresnog registra, aktivno učestvuje u definisanju organizacionog modela i procesa rada za uspostavljanje i održavanje Pegistra cijena nepokretnosti i Adresnog registra, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

5.      Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka, provodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišno-knjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige, prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta:namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

1. VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

2. VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

3. IV stepen stručne spreme, geodetske škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepanu obrazovanja.

4. VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

5. IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

 

V

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

VI

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog Zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sledećih dokumenata:

a)  lične karte ili pasoša;

b) diplome o završenoj stručnoj spremi i

v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e- mail uprava@rgurs.org  sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  „Nezavisne novine".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji orginale ili ovjerene foto-kopije sledećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosna i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaze o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

 

VII

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 26.10.2020. godine.        

 

 

                                                                                                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                                                                                     Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

Datum objave: 26.10.2020. godine

 

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu:Obrazac prijave