JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 29.04.2024.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

 

1. Saradnik-hardverski tehničar

    Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti............................................1 izvršilac

2. Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici

    Područna jedinica Pelagićevo.........................................................................................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Saradnik-hardverski tehničar (broj 1.)

Saradnik-hardverski tehničar vrši instalaciju, konfiguraciju i održavanje hardvera i softvera i prateće infrastrukture, obezbjeđuje da hardver, operativni sistemi, softverski sistemi i procedure budu u funkciji efikasnosti Uprave, vrši neposrednu instalaciju na terenu, testiranje i puštanje u rad nove računarske opreme, vrši nadogradnju postojećeg hardvera novim komponentama, odnosno zamjenu oštećenih komponenti, vrši instalaciju aplikativnog softvera, sistemskog i antivirusnog softvera i podršku realizaciji lokalnih mreža, periodično preventivno provjerava stanje hardvera, antivirusne zaštite i uopšte rada računara i druge opreme na terenu i o tome izvještava neposrednog rukovodioca, periodično uzima rezervne kopije podataka, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici (broj 2.)

Saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici obavlja poslove koji se odnose na prijem i otpremu pošte, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, unos podataka u bazu podataka; sprovodi promjene u analognom i digitalnom obliku kroz zemljišnoknjižnu evidenciju, izdaje podatke iz evidencije do osnivanja katastra nepokretnosti, arhivira riješene predmete, vodi djelovodnike i interne knjige prema uputstvu o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave, čuva pečat područne jedinice, vrši administrativno-daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

IV stepen stručne spreme, mašinska škola, elektrotehnička škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, tehnološka škola, gimnazija, geodetska škola, saobraćajna i elektro škola, matematičko-informatička škola, mašinska škola, birotehnička škola, turistička škola, stručno-tehnička škola ili učiteljska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom –  uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi,

b) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

v) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 2. i

g) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto pod brojem 1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i na oglasnoj tabli Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 2;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto pod brojem 1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 29.04.2024. godine.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

 

 

                                                                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                                                                Mr Dragan Stanković

Datum objave: 29.04.2024. godine 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf